Blogs

Kennis
Werkgever mag niet zomaar afgaan op oordeel verzuimconsulent
Een werkneemster die zich ziek meldde, had een week na die ziekmelding een gesprek met de verzuimconsulent van de arbodienst van haar werkgever. De verzuimconsulent meldde de werkgever naar aanleiding van dat gesprek dat de werkneemster niet ziek was. De werkgever besloot daarop vanaf het moment van ziekmelding het loon van werkneemster in te houden.... Lees verder
Moet een concurrentiebeding met een zzp’er ook schriftelijk worden overeengekomen?
Hier ging het om een zzp’er die na het faillissement van haar opdrachtgever met haar gedeeltelijke opvolger (geen overgang van onderneming) overeenkwam min of meer dezelfde opdracht uit te voeren. Tussen de failliete opdrachtgever en de zzp’er gold een concurrentiebeding maar tussen de nieuwe opdrachtgever en de zzp’er was nog geen enkele schriftelijke overeenkomst gesloten.... Lees verder
Werkgever die bonusregeling wil afschaffen vangt bot bij kantonrechter
Werkgever (TNO), kent een bonusregeling voor haar medewerkers. De Raad van Bestuur besluit tot het afschaffen van de bonusregeling. De OR stemt toe, onder het stellen van enkele voorwaarden. De afschaffing gaat gepaard met een afbouwregeling van drie jaar. De Raad van Bestuur motiveert haar besluit als volgt. Het stimuleren van de medewerkers door middel... Lees verder
Nieuwe normen berekening kinderalimentatie
Met ingang van 1 april 2013 verandert de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend. Met ingang van 1 april 2013 verandert de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend. De commissie binnen de rechterlijke macht die verantwoordelijk is voor de wijzigingen heeft hiermee tegemoet willen komen aan de bezwaren van veel ouders over de relatief ingewikkelde wijze waarop... Lees verder
Dwangsom en invorderingsbeschikking
Wanneer verbeurt een dwangsom per tijdseenheid en wanneer dient het college van B&W het bezwaarschrift tegen het invorderingsbesluit ter behandeling door te zenden aan de rechtbank? In de uitspraak van de Raad van State (RvS) van 12 december 2012 (LJN: BY5884) ging het over de oplegging van een dwangsom van € 15.000,- per week in... Lees verder
Aankondiging seminar voor gemeentes
Ook dit jaar houden wij u graag weer op de hoogte van de actualiteiten. Graag willen wij tijdens een seminar de Wet aanpassing bestuursprocesrecht; het contractenrecht, waaronder begrepen de koop-/aannemingsovereenkomst en het leggen van beslag; en de onteigeningsprocedure met u bespreken. U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van bovenstaande onderwerpen bij... Lees verder
Vestiging verzorgingsvruchtgebruik op opbrengst woonhuis?
Op grond van artikel 4:30 lid 6 BW zijn erfgenamen verplicht om mee te werken aan de vestiging van een recht van vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap ten gunste van de echtgenoot van de erflater, voor zover die echtgenoot daaraan behoefte heeft. Bij arrest van 11 januari 2013 heeft de HR beslist over een... Lees verder
Aanpassing bestuursprocesrecht: Awb op de schop!
Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) in werking getreden. Daarmee is het bestaande recht flink vernieuwd, gemoderniseerd, kortom: op de schop gegaan. Volgens sommigen is er – als tegenhanger van het civiele recht – nu eindelijk sprake van een wetboek van bestuursrechtelijke rechtsvordering. Nagenoeg al het bestuursprocesrecht, dat voorheen verspreid was... Lees verder
Gemengde huurovereenkomst gebouwencomplex; splitsing in huurovereenkomsten met verschillende huurregimes
Een gebouwencomplex wordt aan huurster verhuurd als woon- en werkruimte voor haar leden. In de verschillende gebouwen is zowel woonruimte als 290 bedrijfsruimte en 230a bedrijfsruimte gerealiseerd. De vraag die kwam bovendrijven was of in een geval waarin partijen een gemengde huurovereenkomst hebben gesloten die betrekking heeft op een combinatie van woonruimte, 230a bedrijfsruimte of... Lees verder
Aanbieden compensatie door College
Onlangs heeft de ABRvS in een handhavingszaak bepaald dat ten onrechte niet door het College beoordeeld was of aan appellant enige vorm van compensatie moest worden geboden. Onlangs heeft de ABRvS in een handhavingszaak bepaald dat ten onrechte niet door het College beoordeeld was of aan appellant enige vorm van compensatie moest worden geboden. Van... Lees verder