Blogs in Energierecht

Kennis
Handhaving mogelijk bij kantoren zonder energielabel C?
Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Als dat niet het geval is, mag het pand niet meer gebruikt worden als kantoor. Hoe werkt het met de handhaving van deze regeling?
Mag een eigenaar en exploitant van een WKO-installatie periodieke aansluitingskosten in rekening brengen?
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan een eigenaar/exploitant van twee Warmte Koude Opslag (WKO)-installaties een aanwijzing opgelegd voor ten onrechte in rekening brengen van periodieke aansluitingskosten. De exploitant dreigt hierdoor failliet te gaan. Wat oordeelt de rechtbank?
Shell moet haar CO2-uitstoot verminderen, geldt dit ook voor uw bedrijf, gemeente of provincie?
De rechtbank Den Haag heeft bepaald dat Shell op dit moment niet onrechtmatig handelt, maar dat die dreiging wel aanwezig is. Shell moet om die reden in 2030 haar netto-CO2 uitstoot -kort gezegd- met 45% verminderd hebben ten opzichte van 2019. Ook heeft zij een inspanningsverplichting hiertoe voor haar zakelijke relaties inclusief de eindgebruikers. Heeft deze uitspraak ook gevolgen voor bedrijven en publiekrechtelijke rechtspersonen?
Is het aanbrengen van een warmteverdeelmeter een dringende werkzaamheid waarvoor de woning mag worden ontruimd?
Sinds 1 juli 2019 zijn verhuurders niet meer gebonden aan de Warmtewet en geldt de regeling van artikel 7:259 BW weer. Op grond van dat artikel moeten verhuurders de kosten voor het leveren van warmte zo nauwkeurig mogelijk per individuele woning bepalen. Maar mogen zij huurders vragen om voor de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden tijdelijk de woning te ontruimen? Daarom draaide het in de hiernavolgende zaak.
Last onder dwangsom bij ontbreken energielabel?
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een last onder dwangsom aan een verkoper opgelegd, omdat deze aan de koper van een woning geen energielabel beschikbaar heeft gesteld. De vraag is of de minister bevoegd is om dit te doen.
Wat betekent het voorstel Klimaatakkoord voor de landbouw?
Op 10 juli 2018 is door de heer Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Wat betekent dit voorstel voor de agrarische sector?
De ruimtelijke inpassing van zonneparken in Nederland
In het rapport Hoofdlijnen uit het Klimaatakkoord van 10 juli 2018 is verkend wat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. In  dit rapport staat onder andere dat wordt voorzien in een hernieuwbaar elektriciteitssysteem in 2050 met richting 2030 vooraleerst Wind op Land en Zon-PV. De ambitie bedraagt circa 35 TWh productie in 2030.
Bouwvertraging vanwege het schrappen van de gasaansluitingsplicht?
Op 1 juli a.s. wordt de gasaansluitplicht uit de wet geschrapt. In de praktijk lijkt het erop neer te komen dat er in beginsel geen woningen met gas mogen worden gebouwd. Wat zijn de effecten hiervan op overeenkomsten van aanneming die reeds zijn gesloten?
Ondeugdelijke elektriciteitsmeter: factuur betalen?
Is de klant verplicht om de facturen van de voormalige energieleverancier te betalen ook als duidelijk is dat sprake is van een foutieve registratie van het verbruik van elektriciteit?
Subsidie voor hernieuwbare energie (SDE)
De subsidie voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) maakt de uitrol van hernieuwbare energie mogelijk. De minister van Economische Zaken en Klimaat stelt voor de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 een verplichtingenbudget beschikbaar van € 6.000.000.000,=. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen kunnen van 13 maart 2018 tot en met 5 april 2018 een subsidie aanvragen op grond van de SDE+.