Erfrecht advocaten

Als er een familielid overlijdt, is dit een ingrijpende gebeurtenis. Het laatste waar u dan op zit te wachten is een juridisch conflict over de verdeling van de erfenis. Helaas komt het met enige regelmaat voor dat er geschillen ontstaan over de nalatenschap. Als specialist op het gebied van erfrecht is Schenkeveld Advocaten uw partner om de erfenis op een goede manier af te wikkelen en escalatie te voorkomen.

Erfrecht

Binnen het erfrecht is er sprake van een wettelijke verdeling van de erfenis wanneer er geen testament is gemaakt. Dit wordt ook wel het versterferfrecht genoemd. Binnen het versterferfrecht gelden standaardregels die bepalen wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld wordt. Wanneer iemand wel een testament heeft laten opstellen, is het mogelijk om van deze wettelijke regels af te wijken. Dit wordt het testamentair erfrecht genoemd.

Versterfrecht: erfenis zonder testament

Wanneer de overleden persoon geen testament heeft laten opstellen, bepaalt de wet hoe de nalatenschap verdeeld wordt en wie de erfgenamen zijn. De volgorde waarin een bloedverwant in aanmerking komt om erfgenaam te worden, is als volgt:

  1. kinderen en echtgenoot/echtgenote
  2. ouders, broers en zussen
  3. grootouders
  4. overgrootouders

Zolang er in een groep minstens één erfgenaam in leven is, komt de volgende groep niet in aanmerking om erfgenaam te worden. Alle erfgenamen in dezelfde groep hebben recht op een even groot gedeelte van de erfenis. Een uitzondering hierop zijn de ouders. Wanneer de ouders erfgenaam zijn, hebben ze allebei recht op minstens een kwart van de erfenis.

Voorkom escalatie

Als u door de wet als erfgenaam wordt aangewezen, krijgt u de verantwoordelijkheid om de erfenis af te wikkelen. In veel gevallen levert dit geen problemen op en komen de erfgenamen er onderling uit. Helaas kan het ook voorkomen dat u in conflict raakt over de verdeling van de erfenis. Indien u niet tot een oplossing komt, kunt u Schenkeveld Advocaten inschakelen om u hierin bij te staan. Onze erfrecht advocaten hebben alle expertise in huis om de verdeling van de erfenis rechtvaardig af te handelen en daarmee escalatie te voorkomen.

Testamentair erfrecht: erfenis met testament

Door een testament op te laten stellen, kunt u afwijken van de wettelijke verdeling. Een geldig testament dient door een notaris geregistreerd te zijn bij het Centraal Testamentenregister. De nalatenschap moet volgens het testament verdeeld worden. In het testament staat vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wat zij erven en wie eventueel uit legaat ontvangt. Ook kunnen bloedverwanten onterfd worden, waardoor zij geen of minder rechten hebben. Maar ongeacht het testament hebben kinderen altijd recht op een deel van de erfenis. Dit wordt de legitieme portie genoemd. De legitieme portie is de helft van het gedeelte van de erfenis waar een kind recht op zou hebben als er geen testament opgesteld zou zijn. Kinderen kunnen dit deel opeisen via de kantonrechter met behulp van een advocaat. Verder wordt in het testament vaak een executeur aangewezen. De executeur is degene die de nalatenschap van de overleden persoon uitvoert. De executeur is vaak een erfgenaam, maar kan ook een buitenstaander zijn.

Hoewel in een testament vastgelegd is hoe de nalatenschap verdeeld wordt, kunnen hier ook conflicten over ontstaan. Zo kunt u bijvoorbeeld uw twijfels hebben over de aanstelling van de executeur. Verder is er ook een aantal wetten van toepassing binnen het testamentair erfrecht waar u rekening mee moet houden.

Boedelbeschrijving

Om duidelijkheid te creëren over de nalatenschap van een overleden persoon, dient een boedelbeschrijving opgemaakt te worden. Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden die iemand heeft op het moment van overlijden. Als er in een testament een executeur is aangewezen, is het zijn of haar taak om de boedelbeschrijving op te stellen. Wanneer er slechts één erfgenaam is, hoeft er geen boedelbeschrijving gemaakt te worden. Bij Schenkeveld Advocaten krijgen wij regelmatig vragen omtrent de boedelbeschrijving. Wij helpen onze cliënten dan ook graag met het opstellen hiervan.

Vereffenaar

Wanneer conflicten over de nalatenschap niet door de executeur opgelost kunnen worden, of er andere redenen zijn om de verdeling van de nalatenschap (vereffening) aan een deskundige over te laten, kan de rechtbank worden verzocht om een vereffenaar te benoemen. Een advocaat erfrecht kan hiertoe een verzoek bij de rechtbank indienen. Dit kan op verzoek van iedere belanghebbende.

Waarin kan een erfrecht advocaat u nog meer bijstaan?

Naast bovenstaande situaties, zijn er ook andere gevallen waarbij het raadzaam is om een erfrecht advocaat in te schakelen. Zo kan er discussie ontstaan over de waarde van de te verdelen objecten. Of wat te doen als de erflater een schuld nalaat? En hoe om te gaan met de verrekening van eerder gedane schenkingen? Ook bij de overname van een onderneming komt veel kijken na het overlijden van de eigenaar. Verder kunt u ook bij een erfrecht advocaat advies inwinnen over de nalatenschap na een scheiding en het al dan niet aanvaarden van een erfenis. Een advocaat erfrecht van Schenkeveld Advocaten legt u graag uit waar u staat en wat uw mogelijkheden zijn.

Vertrouw op Schenkeveld Advocaten

Kiest u voor Schenkeveld Advocaten, dan kiest u voor een advocatenkantoor met meer dan 110 jaar ervaring. Wij houden van een nuchtere aanpak en staan zowel erfgenamen, executeuren, nalatenschap schuldeisers en andere betrokkenen bij. De erfrecht advocaten van Schenkeveld Advocaten hebben alle kennis in huis om u van het juiste advies te voorzien. Mocht het aankomen op een procedure dan staan onze advocaten u daadkrachtig bij.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met onze advocaten erfrecht via het contactformulier.