Disclaimer

De informatie op deze website dient slechts ter algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. De ontvanger van deze informatie dient altijd deskundig juridisch advies in te winnen voordat naar deze informatie wordt gehandeld. Door de ontvangst van deze informatie ontstaat geen relatie van welke aard dan ook tussen de ontvanger en Schenkeveld Advocaten N.V.
Hoewel de informatie op de website met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Schenkeveld Advocaten N.V. niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Schenkeveld Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Schenkeveld Advocaten N.V. Schenkeveld Advocaten N.V. behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Het is slechts toegestaan de website en de gegevens hierop uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken. Het is nimmer toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te verveelvoudigen, of te reproduceren, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.
De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Schenkeveld Advocaten N.V. worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Schenkeveld Advocaten N.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Schenkeveld Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Disclaimer

The data contained in this website have been prepared by Schenkeveld Advocaten N.V. for general information purposes only and should not be considered legal advice. The recipient of the information on the website should not act upon this information without seeking professional advice. Receipt of this information does not constitute a relationship of any nature whatsoever between Schenkeveld Advocaten N.V. and the recipient.
The information on the website has been compiled with due care. Schenkeveld Advocaten N.V. does not guarantee, however, that the information on this website is complete and accurate, that it is free of writing errors, viruses or other harmful software, nor that the website function properly and without interruption. Schenkeveld Advocaten N.V. shall not be liable for any damage and costs, of any nature whatsoever, arising from possible writing errors, the incompleteness of information on the website, viruses on the website, or for the improper functioning of the website.
All intellectual property rights on this website are vested exclusively in Schenkeveld Advocaten N.V. Schenkeveld Advocaten N.V. expressly reserves these intellectual property rights. The website, as well as the information contained by the website, may only be used for personal purposes. Publishing, duplicating, altering or processing, making available to third parties, reproducing (any parts of) the website, as well as the information contained by the website, irrespective of the form in which it is presented, is forbidden, except insofar as doing so is necessary for personal use of the website, or insofar as doing so is permitted by virtue of the law.
The website contains links to websites operated by parties other than Schenkeveld Advocaten N.V. Such links are provided solely for the convenience of the user. Schenkeveld Advocaten N.V. has no authority over these websites and shall not bear any responsibility or liability for the information, products or services provided by them. Schenkeveld Advocaten N.V. shall not be liable for any damage or costs, of any nature whatsoever, arising from the use of information, products or services provided by third parties.