Blogs in Overheidsrecht

Kennis
Afdeling past rechtspraak over verschoonbare termijnoverschrijding aan
De Afdeling heeft op 3 april jl. bepaald dat de Afdeling voortaan dezelfde lijn hanteert bij termijnoverschrijding, als de recente lijn van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Wat is die lijn, en wat is het gevolg van deze uitspraak van de Afdeling? Dit zal ik in deze blog bespreken.
Gemeente Amsterdam moet schadevergoeding aan deelfietsbedrijf betalen
FlickBike is een bedrijf dat in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam deelfietsen verhuurde. De fietsen konden in principe door heel Amsterdam worden gebruikt en ingeleverd. Op 29 september 2017, wordt aan FlickBike een last onder bestuursdwang opgelegd, vanwege overtreding van artikel 2.50 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna: APV).
Explosies bij woningen, sluiting door de burgemeester
Regelmatig raakt een woning of ander gebouw beschadigd door zwaar vuurwerk, brandstichting of wordt de woning beschoten. Meerdere woningen in Heerhugowaard, Purmerend en ook bedrijfspanden in Alkmaar zijn ernstig beschadigd geraakt. Per 1 januari jl. is het wettelijk mogelijk om in die situatie een woning te sluiten. Omdat explosies bij woningen helaas vaak voorkomen, bespreek ik deze bevoegdheid van de burgemeester.
Transformatie schoolgebouw en short stay
Door het college van B&W van Leiden is op 13 mei 2020 een vergunning verleend om een voormalig schoolgebouw te wijzigen naar 36 appartementen, voor onder andere short stay. Past dit binnen het bestemmingsplan? Hierover moest de Afdeling bestuursrechtspraak zich recent buigen.
Wetsvoorstel Betaalbare Huur
Om huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen is het wetsvoorstel Betaalbare huur ingebracht met als doel om betaalbare huurwoningen in het middensegment te gaan reguleren. In deze blog wordt nader ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel Betaalbare Huur en de stand van zaken.
Wet goed verhuurderschap
Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed Verhuurderschap van kracht geworden met als doel om gemeenten de bevoegdheid te geven om op te treden tegen misstanden op de woninghuurmarkt. In deze blog wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van deze wet.
Circulair bouwen in de Omgevingswet: een duurzame revolutie?
De Omgevingswet (Ow) is per 1 januari 2024 in werking getreden. De ambitie vanuit de rijksoverheid is dat Nederland circulair is in 2050. Opmerkelijk is dat in de Omgevingswet circulair bouwen niet wordt genoemd. Welke artikelen uit de Omgevingswet zijn bruikbaar voor het circulair bouwen?
Windhinder door hoogbouw
Bent u betrokken bij een project waarbij hoogbouw plaatsvindt? In dit blog ga ik in op de uitspraak van gisteren van de Afdeling over Buiksloterham 8e herziening. Ik bespreek aan welke norm windhinder door hoogbouw wordt getoetst, en of het doorschuiven van het onderzoek naar windhinder bij de omgevingsvergunning, aanvaardbaar is.
Nieuwe problemen bij ruimtelijke ordening: spuitzones
Naast stikstof speelt een nieuw probleem bij ruimtelijke ontwikkelingen, spuitzones. In dit blog leg ik uit: 1. Wat is een spuitzone? 2. Wat is een veilige afstand voor spuitzones? 3. Wat is het probleem met spuitzones? 4. Is er een oplossing?
Stikstof: ‘Wat wel kan’
In het debat voorafgaand aan de recente verkiezingen, wees Caroline Van der Plas in antwoord op de vraag welke oplossingen voor stikstof de BBB ziet, naar het rapport van Remkes, ‘Wat wel kan’. Welke oplossingen voor stikstof staan in dat rapport? U leest het in dit artikel.