Letselschade en aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen

Heeft u letsel opgelopen na een bedrijfsongeval? Dan heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Vaak is uw werkgever namelijk aansprakelijk voor het ongeval, ook als uw schade is veroorzaakt door een fout van een collega. Want een werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Zo moeten de materialen waarmee wordt gewerkt veilig zijn, moet uw werkgever toezicht houden op het uitgevoerde werk en moet uw werkgever instructies geven.

Als werknemer zit u echter niet te wachten op gedoe met uw werkgever. U wilt geen verstoorde werkrelatie. Maar om recht te hebben op schadevergoeding en smartengeld ontkomt u er niet aan om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Wellicht is het dan goed om te weten dat de meeste werkgevers hiervoor verzekerd zijn. De zaak zal dan buiten uw werkgever om worden afgehandeld met de verzekeraar.

Tijdens dit proces nemen wij graag uw zorgen uit handen. Onze letselschade advocaten helpen u op een persoonlijke en praktische manier. En als uw werkgever aansprakelijk is, zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.

Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten. Zij beantwoorden uw vragen graag en kunnen u advies geven over de haalbaarheid van uw zaak.

Wat is een bedrijfsongeval?

We spreken van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval als een gebeurtenis onder werktijd leidt tot fysiek of mentaal letsel. Bijvoorbeeld als gevolg van:

 • Een verkeersongeluk onder werktijd.
 • Overspannenheid of een burn out.
 • Slecht werkende machines.
 • Slechte preventiemaatregelen.
 • Onduidelijke instructies of onvoldoende toezicht.
 • Gebrekkig werkmateriaal.

Lees ook:
Letselschade door een bedrijfsongeval: 5 tips
Bedrijfsongeval als ZZP’er, kunt u een schadevergoeding krijgen?

Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

Als u een bedrijfsongeval heeft gehad, zal uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk zijn (werkgeversaansprakelijkheid). In dat geval heeft u recht op een schadevergoeding. Als werknemer hoeft u alleen maar te bewijzen dat tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden een ongeval (met letsel tot gevolg) heeft plaatsgevonden. Om aansprakelijkheid af te wenden, moet uw werkgever aantonen dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid van uw kant. Als daarvan geen sprake is moet hij aantonen dat hij voldoende maatregelen had getroffen om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Het gaat dan onder meer om het geven van instructies en het houden van toezicht. In de praktijk is dit niet eenvoudig, want wat de werkgever als voldoende maatregelen ziet, hoeft juridisch gezien niet zo te zijn.

Schadevergoeding bij bedrijfsongevallen

Of u daadwerkelijk recht heeft op enige vergoeding voor de geleden schade is dus afhankelijk van:

 • De oorzaak van het ongeval/het letsel.
 • De op uw werkgever rustende zorgplicht.
 • De gebruikte materialen.
 • De mate van instructie.

Om dit vast te kunnen stellen is het belangrijk dat u een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het ongeval kunt geven. Noteert u na het ongeval in ieder geval het volgende:

 • Wanneer heeft het bedrijfsongeluk plaatsgevonden?
 • Wat is er precies gebeurd?
 • Heeft de werkgever u geïnstrueerd voorafgaand aan het ongeval?
 • Wie zijn de getuigen van het ongeluk? Het is verstandig de gegevens van de getuigen te noteren.
 • Heeft u letsel overgehouden aan het ongeluk?
 • Bent u direct naar een ziekenhuis of uw huisarts gegaan?
 • Welke kosten heeft u gemaakt?

Ook is het verstandig om bij uw werkgever na te gaan of de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Uw werkgever is namelijk verplicht om het bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW als er als gevolg van het bedrijfsongeval sprake is van:

 • Blijvend letsel.
 • Een ziekenhuisopname.
 • Overlijden.

Hoogte schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Als u de hoogte van schadevergoeding na een bedrijfsongeval wilt laten begroten, is het verstandig om een overzicht bij te houden van de schade die u heeft geleden. Denk hierbij niet alleen aan financiële schade, maar ook aan het volgende:

 • Hoeveel pijn en klachten u heeft na het ongeval?
 • Hoe vaak heeft u een bezoek aan het ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut gebracht?
 • Hoe hoog zijn uw medische kosten, zoals het eigen risico?
 • Welke afstanden heeft u moeten afleggen als gevolg van het ongeval, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis en/of de fysiotherapeut?
 • Hoeveel inkomen loopt u mis als gevolg van het ongeval?
 • Heeft u hulp moeten inschakelen voor uw huishoudelijke taken die u zelf niet meer kunt uitvoeren als gevolg van het ongeluk?
 • Hoeveel tijd heeft dit gekost voor diegene?
 • Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van de klussen in het huis en in de tuin?
 • Welke overige kosten heeft u als gevolg van het arbeidsongeval moeten maken? Denk hierbij aan schade aan uw kleding, materiële schade, medicijnen of andere hulpmiddelen.

Arbeidsongeschikt na een bedrijfsongeval

Het is goed denkbaar dat u als gevolg van een bedrijfsongeval uw werkzaamheden tijdelijk of langer niet kan uitvoeren. Uw werkgever zal uw salaris in dit geval vaak gewoon doorbetalen. Echter, in het tweede ziektejaar hoeft uw werkgever op grond van de wet uw salaris nog maar voor 70% door te betalen. U mist in dit jaar 30% inkomen. Deze schade kunt u verhalen op uw werkgever.

Bent u na twee jaar nog niet in staat om uw werkzaamheden uit te voeren? Dan zal uw werkgever een WIA-uitkering voor u aanvragen bij het UWV. Na deze periode mag uw werkgever u ontslaan. Het verschil tussen een eventuele WIA-uitkering en het inkomen in loondienst kunt u ook verhalen op uw werkgever.

Ongeval in het verkeer tijdens werktijd of tijdens woon-werkverkeer?

Bent u tijdens uw werktijd onderweg en overkomt u een ongeval, dan is uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk voor uw letselschade. Een werkgever heeft daarvoor vaak een WEGAM-verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt in de meeste gevallen de door u opgelopen schade.

Mocht u tijdens woon-werkverkeer worden aangereden, dan is uw werkgever niet aansprakelijk. De meeste werkgevers hebben voor dit geval wel een vrijwillige verzekering afgesloten. Het is goed om dit bij uw werkgever na te vragen.

Gratis hulp van letselschade advocaat bij bedrijfsongeval

Het bepalen van werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval is vrijwel altijd zeer complex. Daarom is het in alle gevallen aan te raden om direct juridisch advies in te winnen. Een letselschade advocaat kan u precies vertellen wat er wel en niet onder de werkgeversaansprakelijkheid valt. Bovendien kan een letselschade advocaat u helpen met het in kaart brengen van de schade en met uw werkgever of diens verzekeraar onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding, het smartengeld of een voorschot. Indien nodig kan een advocaat een medisch adviseur inschakelen om de schade van het bedrijfsongeval vast te stellen.

Nu wordt ons vaak gevraagd wat de kosten zijn voor het inschakelen van een letselschade advocaat. Wat veel mensen niet weten, is dat u de kosten van de letselschade advocaat niet zelf hoeft te betalen. Als uw werkgever erkent dat hij aansprakelijk is, worden de kosten op uw werkgever verhaald. En over de periode die voorafgaat aan een erkenning van de aansprakelijkheid kunt u afspraken maken met uw advocaat. In veel gevallen kan er kosteloos een aansprakelijkstelling voor u worden opgesteld.

Wat kan Schenkeveld Advocaten voor u betekenen?

Heeft u een arbeidsongeval gehad en wilt u ondersteuning van een betrokken advocaat? Dan bent u bij Schenkeveld Advocaten aan het juiste adres. Wij staan voor:

 • Het uit handen nemen van de juridische en praktische problemen na het arbeidsongeval.
 • Persoonlijke begeleiding en uitleg door het gehele proces.
 • Een praktische benadering van het probleem.
 • Duidelijk advies over de juridische haalbaarheid van uw zaak.
 • Één aanspreekpunt.
 • Een luisterend oor.

Wij vinden het belangrijk om u op een persoonlijke en praktische manier bij te staan en maken een inschatting wat u acuut nodig heeft. Wij regelen graag een schikking voor u, maar als dat nodig is kunnen wij ook in de rechtszaal procederen.

Gratis advies over succeskansen van uw zaak

Benieuwd naar de succeskansen van uw zaak? Neem dan contact met ons op voor gratis advies over uw bedrijfsongeval. U kunt onze letselschade advocaten bereiken op onderstaande telefoonnummers:

U kunt ook ons contactformulier invullen.