Onderaannemer: ken de polis van de CAR-verzekering

Blog

Als onderaannemer spreekt u met uw opdrachtgever (hoofdaannemer) af dat in het geval van schade, die schade wordt gedekt onder de CAR-verzekering van uw opdrachtgever. Is dat voldoende om de schade onder de dekking van de CAR-verzekeraar te laten vallen?

Helaas niet. De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over deze kwestie. De casus is als volgt. De onderaannemer veroorzaakt schade bij de uitvoering van een werk en verwijst naar haar opdrachtgever. Zij heeft immers afgesproken met haar opdrachtgever dat als er sprake is van schade die wordt veroorzaakt door de onderaannemer, die schade wordt gedekt door de CAR-verzekering.

Vaststaat dat er een CAR-verzekering is. De CAR-verzekeraar weigert echter de schade te vergoeden, omdat zij meent dat de onderaannemer geen aanspraak kan maken op dekking onder de CAR-polis.

Het is de vraag of het beding in de CAR-verzekering tevens dekking biedt aan een derde (de onderaannemer) die geen partij is bij deze verzekering. De CAR-verzekeringsovereenkomst is namelijk gesloten tussen de hoofdaannemer en de CAR-verzekeraar, de onderaannemer is daarbij geen contractspartij.

De Hoge Raad stelt dat de vraag of dekking wordt geboden aan een derde (de onderaannemer) moet worden beantwoord aan de hand van datgene dat de CAR-verzekeraar en de hoofdaannemer zijn overeengekomen. De onderaannemer kan aanspraak maken op dekking, als zij op grond van de CAR-polis en/of andere door de CAR-verzekeraar gedane mededelingen of gewekte verwachtingen, erop heeft vertrouwd en erop heeft mogen vertrouwen dat haar dekking zou worden verleend.

In dit geval kende de onderaannemer de CAR-polis niet en is zij daarmee pas bekend geworden nadat de schade was ontstaan. Omdat zij daarom niet op basis van de polis kon aannemen dat dekking zou worden verleend, is beoordeeld of er mededelingen zijn gedaan of verwachtingen zijn gewekt door de CAR-verzekeraar, op basis waarvan de onderaannemer mocht vertrouwen dat haar dekking zou worden verleend.

De onderaannemer heeft in de procedure niets gesteld over dergelijke mededelingen/verwachtingen. Hierdoor vist zij achter het net, omdat de schade niet wordt gedekt.

Het alleen opnemen in de overeenkomst tussen de onderaannemer-hoofdaannemer dat bij schade dekking wordt geboden onder de CAR-verzekering, is niet voldoende. Bij schade kan de CAR-verzekeraar dekking weigeren. Indien de onderaannemer dan niet kan aantonen op basis waarvan zij erop heeft vertrouwd dat aan haar dekking zou worden verleend, wordt de schade niet vergoed. Overigens kan ook de opdrachtgever zelf een CAR-verzekering afsluiten. Als dit gebeurt dan doet de opdrachtgever er verstandig aan om te zien of deze polis en de voorwaarden aansluiten op het bestek/het werk, om te voorkomen dat dekking is uitgesloten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.