Tarieven

HOE WORDEN DE KOSTEN BEREKEND?

Bij Schenkeveld Advocaten N.V. worden de kosten van de advocaten berekend aan de hand van het aantal uren dat aan de zaak wordt besteed vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ervaring van de behandelend advocaat, het financiële belang en het eventueel spoedeisend belang van de zaak.

Indien u een indicatie van de kosten van uw zaak wenst, kunt u dat hier aanvragen.

VOORSCHOT

Indien u voor een eerste maal van de diensten van Schenkeveld Advocaten N.V. gebruik maakt, is het gebruikelijk dat wij voor de te verrichten werkzaamheden u om betaling van een voorschot verzoeken.

KANTOORKOSTEN

Schenkeveld Advocaten N.V. rekent voor kleine kosten een standaard opslag van 5 % op het gedeclareerde uurtarief. Over het honorarium en de kantoorkosten wordt 21 % BTW belast.

VERSCHOTTEN

Als Schenkeveld Advocaten N.V. kosten voor de cliënt aan derden dient te betalen, worden deze kosten aan de cliënt doorberekend. Met name is dit het geval bij zogeheten verschotten, zoals eventuele griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

TIJDSEENHEDEN

De behandelend advocaat houdt de tijd bij die hij voor een cliënt werkt. Schenkeveld Advocaten N.V. hanteert een tijdseenheid van zes minuten. Op de declaratiespecificatie, vindt u de bestede tijd aan uw zaak duidelijk terug.

MEERDERE BEHANDELEND ADVOCATEN

De complexiteit van de zaak of de benodigde specialistische kennis kan het met zich meebrengen dat meerdere advocaten aan uw zaak werken. Bovendien kan een ervaren advocaat voor eenvoudiger werk een minder ervaren advocaat inschakelen. Omgekeerd is dit natuurlijk ook mogelijk dat een minder ervaren advocaat voor specialistische kennis een ervaren advocaat inschakelt. In dit soort situaties zullen de individuele honoraria aan de cliënt worden doorbelast.

REISKOSTEN

In beginsel brengt Schenkeveld Advocaten N.V. de reistijd tegen het normale honorarium in rekening.

DECLARATIES

Schenkeveld Advocaten N.V. declareert iedere maand de uren en bestede verschotten van de afgelopen maand. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na datum factuur. Mocht u onverhoopt niet tijdig betalen, wordt naast de incassokosten ook de wettelijke rente doorberekend. Voorts geldt dat indien betaling na veertig dagen na factuurdatum nog altijd niet is verricht, Schenkeveld Advocaten N.V. haar werkzaamheden direct zal staken, totdat de achterstand is ingelopen.

VASTE PRIJSAFSPRAKEN

Duidelijkheid vooraf? Dat is mogelijk. Bepaalde onderdelen van onze diensten hebben een vast ofwel repeterend karakter, waardoor wij in die gevallen graag met u vaste prijsafspraken willen maken, ook wel een fixed fee genoemd.

Als collega ondernemer kunnen wij ons bij Schenkeveld Advocaten N.V. voorstellen dat u jaarlijks uw juridische kosten wilt begroten. Ook hierover zijn met ons afspraken te maken. Schenkeveld Advocaten N.V. kan een offerte over een bepaalde periode voor u uit brengen waarmee wordt afgesproken dat wij juridische diensten, al dan niet op meerdere rechtsgebieden, voor u verlenen.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Schenkeveld Advocaten N.V. Op onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking is opgenomen van onze aansprakelijkheid. Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. Uiteraard stellen wij onze algemene voorwaarden voorafgaand of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst ter hand ofwel sturen wij u op verzoek