Concurrentiebeding of relatiebeding

Wat is een concurrentiebeding?

Als een werknemer in dienst treedt bij een onderneming dan raakt hij bekend met de bedrijfsvoering. Voor de werkgever is het belangrijk dat de werknemer, als hij uit dienst treedt, geen gebruik maakt van deze kennis om de werkgever concurrentie aan te doen. Om deze mogelijkheid voor de werknemer aan banden te leggen, kan een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Een concurrentiebeding beperkt een (ex)werknemer om binnen een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst – eventueel binnen een bepaalde geografische afstand – soortgelijke werkzaamheden te verrichten.

Formulering concurrentiebeding

Veel werkgevers hebben de neiging om een concurrentiebeding zo ruim mogelijk te formuleren. Dat is niet verstandig. Mocht een concurrentiebeding door een rechter worden getoetst, dan loopt de werkgever het risico dat het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd. Dit betekent dat (een deel van) het beding niet geldt.

Het is verstandig om een concurrentiebeding in duidelijke taal op te stellen en daarbij op een heldere wijze aan te geven wat niet mag. Mocht er onduidelijkheid bestaan over de inhoud van het concurrentiebeding, dan zal het beding in het nadeel van de werkgever worden uitgelegd. Verder is het aan te bevelen het concurrentiebeding wat betreft de aard van de verboden werkzaamheden, de tijd en de geografische reikwijdte te beperken.

Verschil concurrentiebeding en relatiebeding

Een relatiebeding is een bijzondere vorm van een concurrentiebeding. Het verbiedt de werknemer om gedurende een bepaalde tijd na beëindiging van de arbeidsovereenkomst contact te hebben met (bepaalde) relaties van de werkgever. Een relatiebeding kent meestal geen beperking in het soort werkzaamheden.

Concurrentiebeding bepaalde tijd

Er mag geen concurrentiebeding worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van een vooraf beschreven zwaarwichtig belang van de werkgever. Dat zal niet snel het geval zijn.

Schriftelijk concurrentiebeding

Een concurrentiebeding moet schriftelijk worden aangegaan. Aan dit vereiste is voldaan wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst waarin een concurrentiebeding is opgenomen, heeft ondertekend. Datzelfde geldt voor een ander document waarin een concurrentiebeding als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voorkomt, omdat de werknemer door ondertekening daarvan laat weten dat hij kennis heeft genomen van het concurrentiebeding en daarmee instemt.

Wijziging arbeidsovereenkomst

Wanneer een ingrijpende wijziging van de arbeidsovereenkomst wordt gerealiseerd, is het altijd wijs opnieuw naar het concurrentiebeding te kijken. Indien de wijziging, bijvoorbeeld de functiewijziging, tot gevolg heeft dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken, kan het zijn gelding verliezen. Het verdient dan ook de voorkeur om in zo’n situatie opnieuw een concurrentiebeding overeen te komen.

Ingrijpen door de rechter

De wet bepaalt dat een werknemer altijd de inhoud van een relatie- of concurrentiebeding kan laten toetsen door de rechter. Die zal dan aan de hand van de omstandigheden van het geval nagaan of een beroep op het concurrentie- of relatiebeding gerechtvaardigd is. Hij kan het beding geheel of gedeeltelijk terzijde stellen. In zo’n procedure zullen de werkgever en de werknemer hun specifieke belangen bij handhaving of juist terzijdestelling van het beding bij de rechter moeten uitleggen. De concrete beslissing is dan aan de rechter. In de praktijk zien we dat de werkgever en de werknemer de rechter kunnen omzeilen door zelf afspraken te maken. Vaak wordt bijvoorbeeld een concurrentiebeding omgezet in een relatiebeding. Ook komt het voor dat onder druk van de rechter alsnog een onderlinge regeling tot stand komt.

Hebt u vragen? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.