Letselschade en aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

LETSEL OPGELOPEN BIJ EEN VERKEERSONGEVAL? DOE DE LETSELSCHADECHECK!

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval en heeft u als gevolg daarvan verwondingen opgelopen? Dan vraagt u zich misschien af of u een vergoeding kunt krijgen voor de schade die het ongeluk heeft veroorzaakt. Met onze gratis letselschadecheck ziet u direct of u de schade kunt verhalen op (de verzekeraar van) de wederpartij!

WANNEER IS ER SPRAKE VAN LETSELSCHADE?

Van letselschade is sprake als u door een verkeersongeval letsel oploopt en hierdoor schade lijdt. Denk bijvoorbeeld aan een whiplash. Maar ook na een bedrijfsongeval, een medische fout of een hondenbeet kan er sprake zijn van letselschade. Zo kunt u bijvoorbeeld een of meerdere breuken oplopen. Ook is het denkbaar dat u littekens overhoudt aan een medische fout of hondenbeet.

RECHT OP SCHADEVERGOEDING BIJ EEN VERKEERSONGEVAL

Als u door een ongeval of een fout van een ander letselschade heeft opgelopen, heeft u in veel gevallen recht op een letselschadevergoeding. Maar let op: de verzekeraar van de wederpartij is lang niet altijd bereid om zonder slag of stoot aansprakelijkheid te erkennen. Soms wijst de verzekeraar uw recht op schadevergoeding onterecht af. Het is dus belangrijk dat u na het ongeval zo snel mogelijk een letselschade advocaat inschakelt om voor u de aansprakelijkheidsdiscussie met de verzekeraar te voeren en samen met u de schadeposten in kaart te brengen. Aan welke schadeposten moet u dan denken?

Materiële schadevergoeding

Hierbij kunt u denken aan gemiste inkomsten (hieronder vallen ook eventuele vergoedingen zoals overwerkvergoeding), medische kosten (waaronder het betaalde eigen risico), reis- en parkeerkosten, kosten voor het inschakelen van hulp bij huishoudelijke taken, hulp bij de zelfverzorging en het uitvoeren van het onderhoud in en om uw huis. En misschien is uw bril, kleding of mobiele telefoon wel kapotgegaan als gevolg van het verkeersongeval? Dan wordt dat ook aangemerkt als materiële schade.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, zoals de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde die door het ongeval zijn veroorzaakt. Voor het berekenen van de hoogte van het smartengeld wordt onder meer gekeken naar het opgelopen letsel en de gevolgen daarvan, ook op de lange termijn. Daarbij wordt in de praktijk aansluiting gezocht bij de Smartengeldgids van de ANWB. In deze gids staan veel gerechtelijke uitspraken opgenomen die bij de berekening gebruikt kunnen worden.

HOE ZIT HET MET DE AANSPRAKELIJKHEID BIJ VERKEERSONGEVALLEN?

Het uitgangspunt in het Nederlandse recht is dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt, tenzij iemand anders daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden. De eerste stap in een letselschadezaak is dus het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het verkeersongeval. Hierbij kan de werkwijze bij verschillende type verkeersongevallen anders zijn.

Fietsers en voetgangers

Voetgangers en fietsers komen in de wet extra bescherming toe. Dit komt omdat zij als ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ worden aangemerkt. Als er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden tussen u als fietser/voetganger en een motorvoertuig, dan wordt uw schade in veel gevallen volledig vergoed. Daarvoor moet u de WAM-verzekeraar en de bestuurder van het voertuig aansprakelijk stellen.

Mocht er een aanrijding hebben plaatsgevonden tussen een voetganger en een fietser of tussen twee fietsers, dan is geen sprake meer van een WAM-verzekeraar. Meestal kunt u de schade dan verhalen via een aansprakelijkheidsverzekering.

Aanrijding met een brommer of scooter

Als u als bestuurder van een brommer of een scooter wordt aangereden door een ander motorvoertuig, dan kunt u de WAM-verzekeraar en de bestuurder van het andere motorvoertuig aansprakelijk stellen.

Mocht u als bestuurder van een brommer of scooter in aanrijding zijn gekomen met een ‘zwakkere verkeersdeelnemer’ zoals een fietser of een voetganger, dan zal deze fietser of de voetganger onder omstandigheden op basis van een ‘gewone onrechtmatige daad’ aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade.

Aansprakelijkheid bij alcohol

Ook als het verkeersongeval is veroorzaakt door een bestuurder die met alcohol op achter het stuur is gekropen, is het aansprakelijk stellen van de WAM-verzekering en de bestuurder de aangewezen weg.

In een dergelijk geval gebeurt er ook nog iets met de bewijslast. De bestuurder die met alcohol op reed, moet om aansprakelijkheid af te wenden namelijk aannemelijk maken dat het ongeval ook had plaatsgevonden als hij geen alcohol had gedronken. In de praktijk zal hij hierin niet snel slagen.

Verkeersongeval tijdens werk

Bent u tijdens het uitvoeren van uw werk aangereden en heeft u daarbij letsel opgelopen? Dan kunt u, als uw werkgever deze verzekering heeft afgesloten, een beroep doen op de WEGAM-verzekering. WEGAM staat voor werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van motorvoertuigen. Voor de dekking maakt het niet uit wie het ongeval heeft veroorzaakt. Van belang is dat het ongeval is veroorzaakt tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. In de meeste gevallen dekt de WEGAM-verzekering ook de schade van stagiaires en uitzendkrachten.

Schade tijdens ‘zuiver woon-werkverkeer’ valt meestal niet onder de dekking van een WEGAM-verzekering.

Verkeersongeval met kinderen (onder 14 jaar)

Ook kinderen onder de 14 jaar worden aangemerkt als ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ en genieten extra bescherming. Als een kind onder de 14 jaar als voetganger of fietser wordt aangereden door een motorvoertuig, dan wordt de schade in principe voor 100% vergoed, óók als blijkt dat het kind zelf een verwijt kan worden gemaakt. Dit is alleen anders als er sprake is van overmacht aan kant van de bestuurder. In de praktijk is hiervan bijna nooit sprake. In deze gevallen kunnen dus ook de WAM-verzekeraar en de bestuurder voor de schade aansprakelijk worden gesteld.

Als een kind door een fietser wordt aangereden, dan kan deze fietser aansprakelijk worden gesteld op basis van een onrechtmatige daad.

Verkeersongeval als passagier

Bent u als passagier aangereden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw letselschade te verhalen. U kunt de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen, maar u kunt ook de WAM-verzekeraar van het voertuig waarin u zich ten tijde van het ongeval bevond aansprakelijk stellen. Onderling vechten de WAM-verzekeraars dan uit wie uw schade daadwerkelijk moet betalen. U heeft van deze discussie geen last, omdat u in zo’n geval wordt aangemerkt als een zogenaamde ‘schuldloze derde’.

Eventueel andere situaties

Er zijn uiteraard nog andere situaties denkbaar waarbij iemand of een organisatie aansprakelijk kan worden gesteld voor het letsel dat u bij een verkeersongeval heeft opgelopen. Gaat het om een eenzijdig ongeval of een door uzelf veroorzaakt ongeval? Dan is het raadzaam om na te gaan of u zelf een schadeverzekering inzittenden en een ongevallenverzekering inzittenden heeft afgesloten.

VERKEERSONGEVAL ZONDER DADER

Mocht de dader van het ongeval zijn doorgereden of niet verzekerd zijn geweest, dan kunt u in de meeste gevallen een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Hiervoor is het van belang dat u, bijvoorbeeld met een getuigenverklaring, kunt aantonen dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Ook is het nodig dat u er alles aan heeft gedaan om de dader te achterhalen, zoals het doen van aangifte.

VERJARING VERKEERSONGEVAL

De mogelijkheid om de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aan te spreken verjaart na verloop van drie jaren vanaf het moment van het plaatsvinden van het ongeval. Deze termijn wordt gestuit door iedere onderhandeling met de WAM-verzekeraar. Dit betekent dat de verjaringstermijn hierna opnieuw begint te lopen. Als het gaat om het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het ongeval zelf, is er sprake van een verjaringstermijn van vijf jaren.

ADVOCAAT VERKEERSONGEVAL

Een letselschade advocaat kan voor u de WAM-verzekeraar en/of de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen en de lopende verjaringstermijn stuiten. Daarnaast zal een letselschade advocaat van Schenkeveld Advocaten u in het letselschadetraject begeleiden in de ruimste zin van het woord. Het gaat dan niet alleen om het verhalen van uw schade, maar ook om het meedenken in het proces en het begeleiden met als doel volledig herstel. Voor ons is het belangrijk dat u weer teruggebracht kan worden naar de situatie zonder ongeval. Mocht dit niet meer mogelijk zijn, dan denken wij graag mee in oplossingen om u weer mee te kunnen laten draaien in de maatschappij.