Privacy- en cookieverklaring Schenkeveld Advocaten N.V.

Algemeen

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Schenkeveld Advocaten N.V. (hierna te noemen: ‘Schenkeveld Advocaten’) in verband met de uitvoering van opdrachten voor cliënten, op verwerking van persoonsgegevens via de website www.schenkeveldadvocaten.nl en de subdomeinen van deze website en op het verwerken van persoonsgegevens in verband met het sturen van nieuwsbrieven, newflashes en uitnodigingen voor (vakinhoudelijke) activiteiten zoals workshops. Schenkeveld Advocaten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Schenkeveld Advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Schenkeveld Advocaten is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Doel verwerking persoonsgegevens

Schenkeveld Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten waarvoor u ons opdracht heeft gegeven;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • het aanleveren van onze nieuwsbrief en andere (vakinhoudelijke) informatie, indien aangemeld;
 • uitnodigingen voor seminars of workshops, indien aangemeld;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Schenkeveld Advocaten verwerkt de navolgende gegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door de betrokkene zelf worden verstrekt:

 • uw NAW gegevens
 • uw geslacht
 • uw e-mailadres(sen)
 • uw geboortedatum
 • uw telefoonnummer(s)
 • uw IP-adres, in het kader van verwerking zoals hieronder bedoeld bij “Cookieverklaring”;
 • bij sollicitatie: Curriculum Vitae en motivatiebrief
 • bij sollicitatie: eventuele stagebeoordeling(en)
 • bij sollicitatie: cijferlijst(en)
 • bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert

In sommige gevallen verwerken wij bijzondere persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, wanneer dit toegestaan is bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Schenkeveld Advocaten baseert de verwerking op de navolgende rechtsgronden als bedoeld in art. 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • na verkregen toestemming van u als betrokkene;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang.

In sommige situaties zijn wij verplicht om uw BSN en een kopie van uw legitimatiebewijs te verwerken, bijvoorbeeld bij indiensttreding of als wij dit in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) wettelijk zijn verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schenkeveld Advocaten zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Schenkeveld Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en steeds in het kader van bovengenoemde doeleinden. Bijvoorbeeld in het geval waarin wij ter uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht derden, zoals een deurwaarder moeten inschakelen.

Beveiliging persoonsgegevens

Schenkeveld Advocaten heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om de beveiliging en bescherming van uw privacy te waarborgen, nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken daarom met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij alle nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Schenkeveld Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Zaken

Wij bewaren gesloten zaken maximaal 7 jaar in ons archief en daarin voorkomende persoonsgegevens worden dus ook maximaal gedurende die termijn bewaard.

Sollicitaties

Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij Schenkeveld Advocaten, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u hierom heeft verzocht, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Hiervan kan worden afgeweken als u toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: info@schenkeveldadvocaten.nl.

Nieuwsbrief en uitnodiging seminars

Indien u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief en andere (vakinhoudelijke) informatie, of uitnodigingen voor seminars of workshops worden uw gegevens bewaard voor zolang u onze berichtgeving wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of afmeldt voor de uitnodigingen, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Privacy rechten van betrokkenen en klachten

Als betrokkene heeft u het recht op informatie, inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, het recht van verzet, het recht op overdraagbaarheid, het recht op vergetelheid en het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar info@schenkeveldadvocaten.nl en hieraan zal binnen vier weken gehoor worden gegeven indien dat op grond van de AVG moet.

Als u van mening bent dat er door Schenkeveld Advocaten een inbreuk wordt gemaakt op uw rechten op grond van de privacyregelgeving, verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@schenkeveldadvocaten.nl. Ook heeft u het recht om in zo’n geval een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Gebruik social media

Op www.schenkeveldadvocaten.nl wordt via buttons verwezen naar Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn. Schenkeveld Advocaten houdt geen toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden en is ook niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van die social media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden te lezen.

Cookieverklaring

Cookies algemeen

Schenkeveld Advocaten maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld ook de effectiviteit van onze internetadvertenties op websites van derden bepalen. De cookies kunnen geaccepteerd of geweigerd worden.

Google Analytics en remarketing

De website van Schenkeveld Advocaten maakt voor statistische doeleinden gebruik van Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij het gebruikersgedrag van onze websitebezoekers, bijvoorbeeld hoe u op onze website bent gekomen en gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt.  Schenkeveld Advocaten heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ook worden cookies geplaatst bij het gebruik van buttons en/of links (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+). Op het plaatsen van cookies door deze derden, hebben wij geen invloed.

Wij plaatsten cookies om gebruik te maken van remarketing. Via remarketing kunnen wij u onze internetadvertenties tonen als u onze website eerder heeft bezocht. U kunt onze advertenties te zien terwijl als u websites bezoekt die deel uitmaken van het Google Display Netwerk, of terwijl u op Google zoekt naar termen die gerelateerd zijn aan Schenkeveld Advocaten.

Blogs

Schenkeveld Advocaten biedt op haar website blogs aan die vrij toegankelijk zijn. De informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder worden gelezen, verzameld en gebruikt. U kunt Schenkeveld Advocaten verzoeken om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. Indien u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij, dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andere privacygevoelige vragen.

Aanpassing privacy statement

Schenkeveld Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aan te passen. Elke aanpassing van het privacy statement wordt gepubliceerd op www.schenkeveldadvocaten.nl. Wij adviseren u dan ook om regelmatig de website te raadplegen.

Vragen & Contact

Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via info@schenkeveldadvocaten.nl .

Contactgegevens:
Schenkeveld Advocaten N.V.
Postbus 172
1800 AD Alkmaar
Tel: +31 72 514 46 66
Mail: info@schenkeveldadvocaten.nl

Dit privacy statement is laatstelijk bijgewerkt op 3 augustus 2018.