Blogs

Kennis
Uiterlijk op 1 juli 2013 bestemmingsplannen vaststellen
Uiterlijk op 1 juli 2013 dienen nieuwe bestemmingsplannen te worden vastgesteld voor gebieden waarvoor een bestemmingsplan geldt dat tien jaar of langer geleden onherroepelijk is geworden. Als een dergelijk bestemmingsplan niet tijdig wordt vastgesteld, dan vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van leges. Deze sanctie is op het niet tijdig vaststellen van een nieuw bestemmingsplan... Lees verder
Consequenties opzegging overeenkomst van aanneming
Opzegging overeenkomst van aanneming door opdrachtgever. Welk bedrag dient de opdrachtgever dan te betalen aan de aannemer? Artikel 7:764 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de opdrachtgever te allen tijde bevoegd is de  aanneemovereenkomst op te zeggen. In geval van een dergelijke opzegging dient de opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs te... Lees verder
Onderaannemer: ken de polis van de CAR-verzekering
Als onderaannemer spreekt u met uw opdrachtgever (hoofdaannemer) af dat in het geval van schade, die schade wordt gedekt onder de CAR-verzekering van uw opdrachtgever. Is dat voldoende om de schade onder de dekking van de CAR-verzekeraar te laten vallen? Helaas niet. De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over deze kwestie. De casus is... Lees verder
Beëindiging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik bij de verhuur van bedrijfsruimte
Een beoogd gebruiker van een sportkantine is een aan de verhuurder gelieerde rechtspersoon. De verhuurder dient haar eigen belang door de sportkantine in gebruik te geven aan de beoogde gebruiker. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld. Het hof heeft geoordeeld dat de verhuurder aannemelijk heeft gemaakt dat zij het verhuurde dringend nodig heeft voor eigen... Lees verder
Aanbesteding door private partij
Private aanbesteder: contractsvrijheid of gebonden aan fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht? Het staat private (rechts)personen vrij om via de Europese of Nederlandse regels opdrachten te gunnen. Maar in hoeverre is een private aanbesteder gebonden aan het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel? De Hoge Raad oordeelde onlangs dat private aanbesteders niet per definitie zijn gebonden aan deze... Lees verder
Vordering tot nakoming vooraf overeengekomen vertrekregeling mislukt door de crisis
Een werknemer werkt sedert 1983 bij een bouwbedrijf als directeur. In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat een ontslagvergoeding zal worden betaald wanneer het dienstverband op initiatief van het bedrijf zal worden beëindigd. Werkgever die bonusregeling wil afschaffen vangt bot bij kantonrechter Overeengekomen is dat een vergoeding zal worden betaald ter hoogte van één bruto  maandsalaris... Lees verder
Werkgever mag niet zomaar afgaan op oordeel verzuimconsulent
Een werkneemster die zich ziek meldde, had een week na die ziekmelding een gesprek met de verzuimconsulent van de arbodienst van haar werkgever. De verzuimconsulent meldde de werkgever naar aanleiding van dat gesprek dat de werkneemster niet ziek was. De werkgever besloot daarop vanaf het moment van ziekmelding het loon van werkneemster in te houden.... Lees verder
Moet een concurrentiebeding met een zzp’er ook schriftelijk worden overeengekomen?
Hier ging het om een zzp’er die na het faillissement van haar opdrachtgever met haar gedeeltelijke opvolger (geen overgang van onderneming) overeenkwam min of meer dezelfde opdracht uit te voeren. Tussen de failliete opdrachtgever en de zzp’er gold een concurrentiebeding maar tussen de nieuwe opdrachtgever en de zzp’er was nog geen enkele schriftelijke overeenkomst gesloten.... Lees verder
Werkgever die bonusregeling wil afschaffen vangt bot bij kantonrechter
Werkgever (TNO), kent een bonusregeling voor haar medewerkers. De Raad van Bestuur besluit tot het afschaffen van de bonusregeling. De OR stemt toe, onder het stellen van enkele voorwaarden. De afschaffing gaat gepaard met een afbouwregeling van drie jaar. De Raad van Bestuur motiveert haar besluit als volgt. Het stimuleren van de medewerkers door middel... Lees verder
Nieuwe normen berekening kinderalimentatie
Met ingang van 1 april 2013 verandert de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend. Met ingang van 1 april 2013 verandert de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend. De commissie binnen de rechterlijke macht die verantwoordelijk is voor de wijzigingen heeft hiermee tegemoet willen komen aan de bezwaren van veel ouders over de relatief ingewikkelde wijze waarop... Lees verder