Blogs

Kennis
Dwangsom en invorderingsbeschikking
Wanneer verbeurt een dwangsom per tijdseenheid en wanneer dient het college van B&W het bezwaarschrift tegen het invorderingsbesluit ter behandeling door te zenden aan de rechtbank? In de uitspraak van de Raad van State (RvS) van 12 december 2012 (LJN: BY5884) ging het over de oplegging van een dwangsom van € 15.000,- per week in... Lees verder
Aankondiging seminar voor gemeentes
Ook dit jaar houden wij u graag weer op de hoogte van de actualiteiten. Graag willen wij tijdens een seminar de Wet aanpassing bestuursprocesrecht; het contractenrecht, waaronder begrepen de koop-/aannemingsovereenkomst en het leggen van beslag; en de onteigeningsprocedure met u bespreken. U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van bovenstaande onderwerpen bij... Lees verder
Vestiging verzorgingsvruchtgebruik op opbrengst woonhuis?
Op grond van artikel 4:30 lid 6 BW zijn erfgenamen verplicht om mee te werken aan de vestiging van een recht van vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap ten gunste van de echtgenoot van de erflater, voor zover die echtgenoot daaraan behoefte heeft. Bij arrest van 11 januari 2013 heeft de HR beslist over een... Lees verder
Aanpassing bestuursprocesrecht: Awb op de schop!
Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) in werking getreden. Daarmee is het bestaande recht flink vernieuwd, gemoderniseerd, kortom: op de schop gegaan. Volgens sommigen is er – als tegenhanger van het civiele recht – nu eindelijk sprake van een wetboek van bestuursrechtelijke rechtsvordering. Nagenoeg al het bestuursprocesrecht, dat voorheen verspreid was... Lees verder
Gemengde huurovereenkomst gebouwencomplex; splitsing in huurovereenkomsten met verschillende huurregimes
Een gebouwencomplex wordt aan huurster verhuurd als woon- en werkruimte voor haar leden. In de verschillende gebouwen is zowel woonruimte als 290 bedrijfsruimte en 230a bedrijfsruimte gerealiseerd. De vraag die kwam bovendrijven was of in een geval waarin partijen een gemengde huurovereenkomst hebben gesloten die betrekking heeft op een combinatie van woonruimte, 230a bedrijfsruimte of... Lees verder
Aanbieden compensatie door College
Onlangs heeft de ABRvS in een handhavingszaak bepaald dat ten onrechte niet door het College beoordeeld was of aan appellant enige vorm van compensatie moest worden geboden. Onlangs heeft de ABRvS in een handhavingszaak bepaald dat ten onrechte niet door het College beoordeeld was of aan appellant enige vorm van compensatie moest worden geboden. Van... Lees verder
Huurrecht: nieuw model ROZ-overeenkomst winkelruimte geeft retailer sterkere positie
De Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor zogenaamde 290-bedrijfsruimte gepubliceerd, in de volksmond: een nieuw winkelcontract. Met het vorige exemplaar werd 12 jaar gedaan, nu is er na 4 jaar een nieuw model. De economische tijden klinken daarin zeker door: op allerlei punten is het model met de bijbehorende algemene... Lees verder
Is voorwaarde van goedkeuring (in casu van College B&W) in overeenkomsten geldig?
De Hoge Raad heeft op 1 juli 2012 een belangrijke uitspraak gewezen over de vraag of de veel voorkomende voorwaarde van goedkeuring in overeenkomsten (in casu de goedkeuring dat het College van B&W akkoord moet zijn met de overeenkomst) geldig is. In bovengenoemde zaak was de gemeente in onderhandeling met een supermarktketen over de tijdelijke... Lees verder
Ruime uitleg van het begrip gebrek aan de gehuurde onroerende zaak
Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot de van het huurrecht deel uitmakende gebrekenregeling. Het ging om de huur van een onbebouwde onroerende zaak; de huur van een stuk strand van gemeente ten behoeven van de  exploitatie van een strandtent. Centraal stond de vraag of er een enge of een... Lees verder
Arbitrageclausule voor consumenten niet altijd redelijk onbezwarend!
Een arbitrageclausule in algemene voorwaarden kan onredelijk bezwarend zijn.(1) De Hoge Raad heeft recentelijk overwogen dat dit niet altijd het geval is. Het Hof Leeuwarden heeft medio 2011 geoordeeld dat het arbitragebeding in de AVA 1992 ten aanzien van een consument altijd onredelijk bezwarend is. De consument heeft daardoor de mogelijkheid om naast arbitrage bij... Lees verder