Blogs in Agrarisch recht

Kennis
Een mondelinge pachtovereenkomst: valkuilen en uitdagingen
In de praktijk worden afspraken over agrarisch grondgebruik vaak mondeling gemaakt. Dat gaat wel zo gemakkelijk en snel. Bovendien denken veel (ver)pachters daarmee uit de buurt van dat ingewikkelde pachtregime te kunnen blijven. Maar niets is minder waar. Want een mondelinge overeenkomst kan ook een pachtovereenkomst zijn. Hoe dat zit leest u in deze blog.
Pachtprijzen per 1 juli 2023 gestegen
In de pachtovereenkomst heeft u een pachtprijs afgesproken met de andere partij. Deze prijs mag bij reguliere pacht niet uitkomen boven de wettelijke pachtnormen. Deze normen worden jaarlijks gewijzigd. Op 1 juli 2023 zijn de nieuwe pachtnormen voor tuinland, akkerbouw- en grasland, agrarische gebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt en in werking getreden. Hierdoor verandert de pachtprijs in uw pachtovereenkomst automatisch ook mee. U hoeft de nieuwe prijs niet door de grondkamer te laten goedkeuren.
Lbv(+)-regeling treedt binnenkort in werking
Op 2 mei 2023 heeft de Europese Commissie de Lbv- en Lbv-plus regelingen goedgekeurd. Naar verwachting treden deze regelingen op of kort na 1 juli 2023 in werking. Heeft u een veehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? En denkt u erover na om te stoppen met uw bedrijfslocatie(s)? Dan leest u hier wat deze regelingen inhouden en aan welke voorwaarden u moet voldoen.
Nieuwe problemen bij ruimtelijke ordening: spuitzones
Naast stikstof speelt een nieuw probleem bij ruimtelijke ontwikkelingen, spuitzones. In dit blog leg ik uit: 1. Wat is een spuitzone? 2. Wat is een veilige afstand voor spuitzones? 3. Wat is het probleem met spuitzones? 4. Is er een oplossing?
Stikstof: ‘Wat wel kan’
In het debat voorafgaand aan de recente verkiezingen, wees Caroline Van der Plas in antwoord op de vraag welke oplossingen voor stikstof de BBB ziet, naar het rapport van Remkes, ‘Wat wel kan’. Welke oplossingen voor stikstof staan in dat rapport? U leest het in dit artikel.
Didam-arrest geldt ook bij pacht
Een overheidslichaam dient ook bij een voorgenomen verpachting van onroerend goed het Didam-arrest in acht te nemen en een selectieprocedure te organiseren. Het Didam-arrest kan zelfs voor de overheid een verweer opleveren tegen het bestaan van een pachtovereenkomst. Dit is op 10 januari 2023 bepaald door de pachtkamer van de rechtbank Noord-Nederland.
Geliberaliseerde pachtovereenkomst tussentijds opzeggen; kan dat?
Bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn partijen flexibeler bij het maken van afspraken over pacht van los land dan bij bijvoorbeeld een reguliere pachtovereenkomst. Zo kan bij geliberaliseerde pacht een pachtperiode worden afgesproken van minder dan 6 jaar. Ook is de pachtprijs niet gebonden aan een wettelijk vastgesteld minimum.
Gewone overdrachtseisen gelden niet bij overgang fosfaatrechten
Volgens de wet dient u bij de overdracht van goederen, zoals bijvoorbeeld uw woning, bedrijfspand of auto, bepaalde eisen en formaliteiten in acht te nemen. Deze staan in art. 3:84 BW. Voor de overdracht van onroerend goed dient u bijvoorbeeld bij de notaris langs te gaan. In alle gevallen dient u ook bevoegd te zijn tot overdracht. Hoe zit dit bij fosfaatrechten?
Pachter bereikt AOW-leeftijd: einde pachtovereenkomst?
In de oude pachtwetgeving was het bereiken van de 65-jarige leeftijd door de pachter een zelfstandige opzeggingsgrond voor de pachtovereenkomst. Deze opzeggingsgrond is met ingang van 1 september 2007 geschrapt. Betekent dit dat de leeftijd van de pachter geen enkele rol meer speelt bij het opzeggen van de pachtovereenkomst? Die vraag moet ontkennend worden beantwoord.
Emissiearme stal op de schop
De Afdeling bestuursrechtspraak doet opnieuw een uitspraak met verstrekkende gevolgen voor de melkveehouderij. Dit keer over de emissiearme stal.