Ontslagrecht

Het ontslagrecht ziet op alle regelgeving en rechtspraak over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Een ontslag kan verschillende oorzaken hebben, bovendien wijzigt wet- en regelgeving regelmatig. Dit maakt het ontslagrecht onoverzichtelijk en complex.

De specialisten ontslagrecht van Schenkeveld Advocaten zijn op de hoogte van alle regelgeving en ontwikkelingen binnen het ontslagrecht. Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij: met advies, maar ook in procedures. Of u nu als werknemer een ontslagbrief heeft ontvangen of op staande voet bent ontslagen, of als werkgever voor een reorganisatie staat of in een ingewikkelde ontslagprocedure bent beland: u bent bij ons aan het juiste adres.

Opzegging werknemer

Als u als werknemer ontslag wilt nemen, kunt u de arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen. In de meeste gevallen is de opzegtermijn een maand. Als in uw contract of in de CAO een langere opzegtermijn is opgenomen, moet u deze termijn in acht nemen.

Transitievergoeding bij opzegging werknemer

Als u zelf opzegt, ontvangt u geen transitievergoeding. Bent u van mening dat uw werkgever jegens u verwijtbaar heeft gehandeld? Dan kunt u er ook voor kiezen om de kantonrechter te vragen uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dat geval kan er wel sprake zijn van een zogenaamde ‘billijke vergoeding’.

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.

Opzegging werkgever

Als u als werkgever een werknemer met een vast dienstverband wilt ontslaan en er is geen sprake van ontslag op staande voet of ontslag met wederzijds goedvinden, dan moet u een wettelijke ontslaggrond aanvoeren. De wettelijke ontslaggronden zijn opgenomen in artikel 7:699 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en zijn limitatief. Dit betekent dat een ontslag op andere gronden niet is toegestaan.

Ontslaggronden

Artikel 7:699 lid 3 BW noemt de volgende 9 ontslaggronden:

a.  bedrijfseconomische redenen
b. langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar)
c. frequent ziekteverzuim/regelmatige arbeidsongeschiktheid
d. disfunctioneren
e. verwijtbaar handelen door of nalaten van de werknemer
f. werkweigering wegens gewetensbezwaren
g. verstoorde arbeidsrelatie
h. een restgrond
i. de combinatiegrond

Als u een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen op de grond onder a of b, moet u voor de opzegging toestemming vragen aan het UWV. Wilt u een of meer van de overige ontslaggronden aanvoeren? Dan moet u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontslag wegens pensioenleeftijd

Een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt is een bijzondere categorie: u kunt deze werknemer op of na het bereiken van deze leeftijd één keer eenzijdig ontslaan zonder dat u zich tot het UWV of de kantonrechter hoeft te wenden. Maar let op: heeft u deze werknemer pas na de pensioenleeftijd in dienst genomen? Dan is dit niet meer mogelijk.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als uw werknemer instemt met het ontslag, spreken we ook wel van een ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. In dat geval heeft u als werkgever geen toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig. In tegenstelling tot hetgeen veel werknemers denken, heeft de werknemer die schriftelijk instemt met zijn/haar ontslag gewoon recht op transitievergoeding. Maar werkgevers let op: deze instemming is binnen 14 dagen eenzijdig herroepbaar.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Als u bij een ontslag met wederzijds goedvinden een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst met uw werkgever of werknemer sluit, wordt de arbeidsovereenkomst daarmee rechtsgeldig beëindigd. Recht op een transitievergoeding bestaat alleen als dit in de overeenkomst is opgenomen. Ook kan in de overeenkomst een andere vergoeding worden opgenomen. Ook hier geldt dat de overeenkomst binnen 14 dagen door de werknemer eenzijdig herroepbaar is.

Advocaat bij ontslag

Hebt u hier vragen over of hulp nodig bij ontslag? Neem dan gerust contact op met onze advocaten arbeidsrecht. Zij helpen u graag.