Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden van Schenkeveld Advocaten N.V. in PDF formaat: Algemene Voorwaarden of Terms and Conditions.

 1. Schenkeveld Advocaten N.V. (‘Schenkeveld’) is een naamloze vennootschap, die tot doel heeft om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan Schenkeveld, haar (indirect) aandeelhouders, bestuurders en werknemers.
 1. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Schenkeveld hetzij aan individuele (indirect) aandeelhouders, bestuurders en werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Schenkeveld. Hierin kan Schenkeveld slechts worden vertegenwoordigd door aan haar verbonden advocaten. Het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing; ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 1. De tarieven van de advocaten van Schenkeveld variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. Schenkeveld is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen. In dat geval ontvangt de cliënt daarvan vooraf bericht.
 1. Schenkeveld is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.
 1. Schenkeveld brengt de werkzaamheden en kosten periodiek aan de cliënt in rekening met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij een andere betalingstermijn is afgesproken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het verschuldigde de wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, of – indien de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Bij overschrijding van de betalingstermijn mag Schenkeveld met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden opschorten of de opdracht te beëindigen.
 1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Schenkeveld met betrekking tot de invordering van het aan Schenkeveld verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door Schenkeveld daadwerkelijk gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten tegen uurtarief, ook als deze advocaatkosten de werkzaamheden betreffen van een advocaat verbonden aan Schenkeveld. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is de cliënt gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,–, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten het bepaalde in artikel 6:96 lid 4, 5, 6 en 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 1. Schenkeveld is gerechtigd verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door haar (indirect) aandeelhouders, haar bestuurders en personeelsleden en in voorkomende gevallen door inschakeling van derden, zoals bijvoorbeeld procesadvocaten, deurwaarders, notarissen, accountants, belastingadviseurs en taxateurs.
 1. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Schenkeveld gaat ervan uit, en bedingt zonodig bij deze, dat alle aan haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 1. Schenkeveld is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.
 1. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Schenkeveld, haar (indirect) aandeelhouders, bestuurders en allen die daar werkzaam zijn, is in haar totaliteit beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Schenkeveld, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico, hetgeen tezamen is gelimiteerd tot een maximumbedrag van € 10.000.000,– behoudens opzet of grove schuld van Schenkeveld.
 1. Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot het door Schenkeveld in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 500.000,– behoudens opzet of grove schuld van Schenkeveld.
 1. Alle aanspraken van de cliënt vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Schenkeveld binnen 13 maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 1. Schenkeveld is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht om de identiteit van haar cliënten vast te stellen en om ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Schenkeveld een opdracht te verstrekken, verleent de cliënt hiervoor voor zover nodig zijn toestemming.
 1. Naast Schenkeveld kunnen alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 1. Schenkeveld beschikt over een interne klachtenregeling. De interne klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Schenkeveld: schenkeveldadvocaten.nl, onder het kopje ‘Klachtenregeling’.
 1. Op de rechtsverhouding tussen Schenkeveld en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in Alkmaar.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in meerdere talen. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.