Aanneming van werk: kwalificatieperikelen

Blog

Schenkeveld Advocaten - bouwvakker

De uitleg van een overeenkomst van aanneming van werk is niet altijd eenvoudig. In twee recente uitspraken van het gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch ging het over de uitleg van een overeenkomst van aanneming van werk. Wanneer is sprake van aanneming van werk?

Vaste prijs of op basis van regie werken?

In de eerste zaak zag het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich voor de vraag gesteld of sprake was van een overeenkomst van aanneming van werk tegen een vaste prijs dan wel op basis van regie.

Aanneming van werk

Van aanneming van werk is volgens de wet sprake als er een overeenkomst is waarbij de ene partij (de aannemer) zich jegens de andere partij (de opdrachtgever) verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. De werkzaamheden wordt uitgevoerd tegen een vaste prijs. Het is voor de aannemer dan ook van groot belang om nauwkeurig te begroten.

Regiecontract

Het is voor partijen ook mogelijk om op basis van regie af te rekenen, een zogenoemd een regiecontract. Een regiecontract kwalificeert ook als een aannemingsovereenkomst in de zin boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, maar anders dan gebruikelijk wordt tussen partijen geen vaste prijs afgesproken. In dat geval ontvangt de aannemer een vergoeding voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten verhoogd met opslagen voor winst en algemene kosten. De uitvoeringskosten betreffen onder andere arbeidskosten en materiaalkosten.

Financieel risico

Het belangrijkste verschil tussen het uitvoeren van een werk tegen een vaste prijs of op basis van regie betreft het financiële risico. Dat risico ligt bij een vaste prijs bij de aannemer en op basis van regie bij de opdrachtgever. Lees ook: Aannemingsovereenkomst: hoe wordt de aanneemsom bepaald?

Afspraken partijen

In de eerste zaak hadden partijen met elkaar afgesproken dat de aannemer de aan te kopen woning van opdrachtgever zou gaan verbouwen. De aannemer had daartoe handgeschreven overzichten van werkzaamheden met bedragen aan opdrachtgever verstrekt. Verder hadden partijen met elkaar gesproken over de kosten en de besparingen die opdrachtgever kon halen door zelf werkzaamheden te verrichten bij de verbouwing van de woning.

Geschilpunt

De opdrachtgever is van mening dat de aannemer zich heeft verbonden om het gehele werk uit te voeren voor een vast bedrag. De aannemer kwalificeert de afspraken echter als regie (dus geen verbintenis om het gehele werk op te leveren voor een vast bedrag). Lees ook: 5 meest voorkomende geschillen bij aannemingsovereenkomsten.

“Het werk”

Het gerechtshof moest beoordelen of de aannemer de gehele verbouwing van het huis moest uitvoeren voor een vaste prijs.

Volgens de deskundigen, die bij deze zaak waren betrokken, waren de afspraken tussen partijen onduidelijk. Om die reden moest de opdrachtgever duidelijk maken wat onder het “werk” wordt verstaan waarvoor de vaste prijst geldt. De opdrachtgever verwijst daarvoor naar de handgeschreven geschriften en de “offerte”.  Uit de handgeschreven geschriften en de offerte volgt naar het oordeel van het gerechtshof niet of de aannemer bij de uitvoering van “het werk” het gehele huis moest verbouwen.

Het gerechtshof is van oordeel dat de opdrachtgever onvoldoende heeft onderbouwd dat de aannemer zich heeft verbonden het gehele werk  op te leveren voor een vast bedrag.

Overeenkomst van aanneming of vriendendienst?

In de tweede zaak deed zich bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch de vraag voor of  sprake was van een overeenkomst van aanneming of een vriendendienst. Immers, in deze zaak had de ‘aannemer’ zich verbonden om tegelwerkzaamheden te verrichten tegen een lager uurtarief.

Geschilpunt

De opdrachtgevers komen er na enige tijd achter dat enkele tegels losliggen, voegen zijn gebroken en het water in de douche niet goed wegloopt.

De opdrachtgevers stellen zich op het standpunt dat er sprake is van een overeenkomst van aanneming en dat de ‘aannemer’  tekort is geschoten in de nakoming van die overeenkomst.

De ‘aannemer’  betwist de kwalificatie als aannemingsovereenkomst. Hij stelt daartoe dat hij zich louter als particuliere vriendendienst ’s avonds en in de weekenden zou inspannen om ook buiten zijn gebruikelijke vakgebied liggende werkzaamheden te verrichten.

Aanneming van werk?

Het gerechtshof dient te beoordelen of is voldaan aan de vereisten van de overeenkomst van aanneming van werk zoals omschreven in artikel 7:750 van het Burgerlijk Wetboek.

Het hof stelt vast dat de ‘aannemer’ op verzoek van opdrachtgevers tegen betaling van een prijs en buiten dienstverband een werk van stoffelijke aard tot stand heeft gebracht.

Het verweer van de aannemer dat de opdrachtgevers wisten of hadden moeten weten dat hun overeenkomst mede betrekking had op werkzaamheden die hem bedrijfsvreemd waren, is naar het oordeel van het gerechtshof niet relevant, omdat dat aannemer niet ontslaat van de verplichting om een werk dat hij aanneemt deugdelijk tot stand te brengen. Indien hij daar bij gebreke aan voldoende kennis, ervaring en/of vaardigheden niet toe in staat is, moet hij het werk niet uitvoeren.

Ook een lager uurtarief blijft een prijs in geld als bedoeld in artikel 7:750 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en zorgt er niet voor dat de overeenkomst als vriendendienst kan worden gekwalificeerd.

Conclusie

Als u een overeenkomst van aanneming van werk wilt sluiten dan is het raadzaam om bij het aangaan van de overeenkomst te bekijken of de overeenkomst aan de vereisten van een aanneming van werk (7:750 BW) voldoet en of u de werkzaamheden tegen een vaste prijs wilt uitvoeren. Wilt u een overeenkomst van aanneming opstellen en heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze advocaten vastgoedrecht. Zij  stellen regelmatig aannemingsovereenkomsten op en adviseren u graag.

Lees ook: Aannemingsovereenkomst sluiten: hier moet u op letten