Blogs

Kennis
Wetsvoorstel Betaalbare Huur
Om huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen is het wetsvoorstel Betaalbare huur ingebracht met als doel om betaalbare huurwoningen in het middensegment te gaan reguleren. In deze blog wordt nader ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel Betaalbare Huur en de stand van zaken.
Hoe ver reikt de waarschuwingsplicht van de aannemer?
Rust op de aannemer een waarschuwingsplicht als hij weet of behoort te weten dat voor de uitvoering van een werk een vergunning nodig is? In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2022, hoe ver de waarschuwingsplicht van de aannemer reikt.
Wat is de stand van zaken van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen?
Op 1 juli 2022 is de beoogde inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (hierna: ‘WKB’). Voormalig minister Kasja Ollongren heeft bij brief van 16 december 2021 de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de inwerkingtreding van de WKB. Kort gezegd komt de stand van zaken op het volgende neer.
De (onder)aannemer in gebreke stellen, waar moet u op letten?
Als een opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet goed uitvoert dan wilt u als opdrachtgever dat de gebreken zo snel mogelijk worden opgelost. Een termijn voor herstel duurt (soms) te lang. De Hoge Raad gaf in 2019 de oplossing; de getrapte ingebrekestelling. Hiermee kan de opdrachtgever de aannemer sommeren binnen een korte redelijke termijn te bevestigen dat herstel binnen de gestelde termijn zal plaatsvinden. Waar moet u bij de ‘getrapte’ ingebrekestelling op letten?
Samenwerken in een bouwteam, waar moet u op letten?
Op 1 mei 2021 heeft Bouwend Nederland het model voor de bouwteamovereenkomst 1992 een upgrade gegeven. Reden om stil te staan bij het bouwteam. Wat is het doel van het bouwteam en waar moet u op letten bij het sluiten van een bouwteamovereenkomst?
De vergunningverlening voor een bouwwerk onder de nieuwe Omgevingswet
Door de nieuwe Omgevingswet zal het toetsingskader van de omgevingsvergunning voor een bouwwerk anders zijn dan onder het huidige systeem. De omgevingsvergunning onder het huidige systeem bestaat uit één aanvraag bij één bevoegd gezag. In de Omgevingswet kunnen twee vergunningen nodig zijn op grond van de zogenoemde knip. In dit artikel worden de gevolgen van de nieuwe vergunningverlening voor een bouwwerk onder de Omgevingswet toegelicht.
Aannemingsovereenkomst: hoe wordt de aanneemsom bepaald?
Een aanneemsom kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Vaak wordt in de overeenkomst van aanneming een vaste prijs overeengekomen, maar dat hoeft niet. In dit artikel leest u op welke manieren de aanneemsom kan worden bepaald en waar zowel de aannemer als de opdrachtgever op moet letten.
Een voorkeursrecht van koop, hoe zit dat?
Bij een voorkeursrecht van koop komen partijen overeen dat de eigenaar, als hij besluit dat hij het pand wil verkopen, het pand eerst aanbiedt aan de andere partij. Een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laat wederom zien dat het van groot belang is duidelijke afspraken te maken over de inhoud van het voorkeursrecht.  Hieronder leest u waar u op moet letten.
Het ontruimen van krakers: simpel of toch niet?
Bij de herontwikkeling van onroerend goed komt het regelmatig voor dat sprake is van een periode van leegstand voordat de herontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt. Het is dan mogelijk dat zogenoemde krakers een intrek nemen in het leegstaande pand. Wat kunt u dan doen en waar moet u op letten?
Moet de gemeente als verhuurder rekening houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
In een recent gepubliceerd arrest van het hof Den Haag speelde deze vraag toen de huurder stelde dat de gemeente Rotterdam de algemene beginselen van behoorlijk bestuur had geschonden.