Hoe verder na een bedrijfsongeval?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Shot,Of,A,Warehouse,Worker,Has,Work,Related,Accident.,He

Uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2020 77.000 bedrijfsongevallen plaatsvonden waardoor werknemers tenminste 4 dagen niet konden werken. In deze blog leest u meer over de juridische gevolgen van een bedrijfsongeval.

Oorzaken van bedrijfsongeval

Uit de enquête van het CBS bleek dat in 2020 0,9% van alle werknemers minimaal 4 dagen verzuimde als gevolg van het arbeidsongeval. Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak van fysieke aard. Zo werden uitglijden, struikelen of een andere val en fysieke overbelasting zoals zwaar tillen, of het maken van een verkeerde beweging relatief vaak als belangrijkste oorzaak genoemd. Bijna de helft van deze ongevallen vond plaats in de zorg, handel en industrie. Ter geruststelling: dat komt niet alleen omdat dit gevaarlijke branches zijn, er zijn ook veel werknemers in deze branches werkzaam.

Wat is een bedrijfsongeval en hoe zit het met de aansprakelijkheid?

We spreken van een bedrijfsongeval als een werknemer, uitzendkracht of ZZP’er onder werktijd letsel oploopt of komt te overlijden. Vaak wordt hierbij gedacht aan een struikelpartij, een val van een ladder of een ongeluk met een machine, maar ook psychische overbelasting als gevolg van intimidatie of stress kan onder het begrip bedrijfsongeval vallen. Net als een fout van een collega, waardoor een werknemer letsel oploopt. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht op grond van de wet. Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen dat onder andere de werkplek en de materialen waarmee de werknemer werkt veilig zijn. Mochten er risico’s zijn op het ontstaan van ongevallen op de werkplek, dan is het aan de werkgever om voldoende maatregelen te treffen ter voorkoming van ongevallen.

De werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor letsel en schade die het gevolg is van een verkeersongeval tijdens het werk. Een werkgever heeft hiervoor in de meeste gevallen een WEGAM-verzekering afgesloten. Voor de overige aansprakelijkheden heeft hij meestal een WEGAS-verzekering afgesloten. Van een werkgever mag namelijk verwacht worden dat hij voor de werknemers verzekeringen heeft afgesloten die dekking bieden tegen bepaalde aanspraken. Deze verplichting valt onder artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek (BW): goed werkgeverschap.

Moet de werkgever ieder bedrijfsongeval melden?

De werkgever moet een bedrijfsongeval op grond van de Arbowet onder bepaalde omstandigheden direct melden bij de Arbeidsinspectie. Het gaat dan om de volgende omstandigheden:

  1. Het gaat om een dodelijk arbeidsongeval;
  2. Het gaat om een ernstig arbeidsongeval.

Van een ernstig arbeidsongeval is sprake als:

  • Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis en/of
  • Sprake is van blijvend letsel. In dit geval gaat het uiteraard om een inschatting.

Deze melding mag de werkgever via een digitaal aanmeldformulier of telefonisch doen. Het niet (tijdig) melden van het arbeidsongeval kan een forse boete opleveren voor de werkgever.

Juridische bijstand na een bedrijfsongeval

Heeft u als gevolg van een bedrijfsongeval letsel en daarmee schade opgelopen? Dan kunt u zich laten bijstaan door de letselschadespecialisten van Schenkeveld Advocaten. Zij staan u bij in de ruimste zin van het woord en helpen u om uw schade te verhalen.

U kunt onder  andere denken aan de volgende schadeposten:

–           Het missen van loon (evenals ORT);
–           Hulp bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken;
–           Hulp bij het uitvoeren van de taken in de tuin en om het huis;
–           Medische kosten, zoals het eigen risico en kosten van bijvoorbeeld een fysiotherapeut;
–           Reiskosten naar behandelaren;
–           Hulp bij de zelfverzorging, zoals bij het douchen en de toiletgang;
–           Smartengeld (immateriële schade veroorzaakt door  pijn, ongemak en verdriet);
–           Overige schadeposten, zoals kapotte spullen als gevolg van het ongeval.

Mocht u een bedrijfsongeval zijn overkomen, dan kan een letselschade advocaat u helpen bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het verhalen van uw schade. De schadeafhandeling vindt over het algemeen plaats met de verzekeraar van uw werkgever. Het is belangrijk dat de aansprakelijkstelling aan uw werkgever en/of diens verzekeraar qua inhoud correct is. Ook de toon van de aansprakelijkstelling is belangrijk, zeker als u de goede werkrelatie met uw werkgever niet wilt verstoren. Hierbij kan een letselschade advocaat u helpen. Daarnaast wordt  door de advocaat uw medische toestand gemonitord en wordt  meegedacht aan oplossingen als het gaat om uw herstel.

Kosteloze hulp van een letselschade advocaat bij een bedrijfsongeval

In bijna alle gevallen kunnen de kosten van een letselschade advocaat worden verhaald op de aansprakelijke partij. Daarmee is de bijstand voor u kosteloos. Voor vrijblijvend advies over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met één van onze letselschade advocaten.