Vrijwilliger overkomt ongeval, wie is aansprakelijk?

Blog
Schenkeveld Advocaten - arm mitella1

Een vrijwilliger werkzaam bij een schaatsevenement is een vervelend ongeval overkomen met letsel tot gevolg. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen het slachtoffer en de organisatie. Kan het slachtoffer de organisatie alsnog succesvol aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade?

Vrijwilliger loopt letselschade op

De werkzaamheden van de vrijwilliger bestonden uit het houden van toezicht op de veiligheid en op de schaatsende bezoekers. Van de organisatie kregen de vrijwilligers schaatsen, een trui, jas en handschoenen ter beschikking gesteld om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De vrijwilliger is tijdens de ‘baanwacht’ op schaatsen ten val gekomen en heeft vervelend letsel aan zijn rechter elleboog opgelopen. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Aansprakelijkheid werkgever bij vrijwilligerswerk

De vrijwilliger heeft de organisatie aansprakelijk gesteld voor het door hem opgelopen letsel. De grondslag voor de aansprakelijkstelling was gelegen in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW). In het bijzonder gaat het dan om lid 4. Daarin is opgenomen dat ook in het geval er geen arbeidsovereenkomst is gesloten tussen de partijen, de werkgever alsnog aansprakelijk kan zijn voor de schade die tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden wordt opgelopen.

Voor de aansprakelijkheid zelf, moet worden gekeken naar lid 1. Daarin staat dat een werkgever dan wel de organisatie in dit geval verplicht is om: ‘de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.’ Deze passage omvat de zorgplicht van de werkgever.

In de zaak van de vrijwilliger verweet de vrijwilliger de organisatie dat zij tekort is geschoten in het verstrekken van adequate beschermingsmiddelen. De aansprakelijkheid werd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schaatsorganisatie afgewezen.

Zorgplicht van de werkgever bij vrijwilligerswerk

De kantonrechter geeft over de zorgplicht van de werkgever aan dat er moet worden gekeken naar wat op grond van de regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden van de werkgever mag worden verwacht.

Kelderluik criteria

Naast deze geschreven normen, wordt ook gekeken naar het ongeschreven recht, namelijk de zogeheten ‘Kelderluik-criteria’. Dit laatste houdt in dat moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waaronder met name:

  • de aard van de werkzaamheden;
  • de kenbaarheid van het gevaar en de eventuele schade;
  • de verwachte oplettendheid van het potentiële slachtoffer;
  • de bezwaarlijkheid van het nemen van voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen. De gebruikelijkheid van de maatregelen speelt ook een rol.

De kantonrechter oordeelde dat van de organisatie verwacht mocht worden dat aan de ‘baanwachten’ instructies zouden worden gegeven en zij hadden moeten worden geïnstrueerd over de risico’s en de wijze van schaatsen. Verder had de organisatie niet geverifieerd of de ‘baanwachten’ wel overweg konden met schaatsen. Zij mochten hier niet zondermeer vanuit gaan, aldus de kantonrechter.

Volgens de kantonrechter heeft de organisatie niet voldaan aan haar zorgplicht en kan zij succesvol aansprakelijk worden gehouden voor de schade van de vrijwilliger.

Wie betaalt de kosten van een letselschade advocaat?

Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval in dienst van een werkgever, als vrijwilliger of ZZP’er? Dan is het raadzaam om een letselschade advocaat in de hand te nemen voor het aansprakelijk stellen van de organisatie die u de arbeid heeft laten verrichten.

Mocht er sprake zijn van aansprakelijkheid, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat in beginsel volledig te verhalen op de aansprakelijke partij en is de bijstand voor u volledig kosteloos.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten voor meer informatie en een advies.