Schadepost

Woord

Schadeposten letselschade

Schadeposten zijn extra  kosten die gemaakt worden door opgelopen letselschade. Deze moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij. Alle schadeposten bij elkaar vormen de totale schadevergoedingen.

Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?

Onze letselschade advocaten begroten uw letselschade, waarbij in ieder geval gedacht kan worden aan de volgende schadeposten die voor een vergoeding in aanmerking komen:

 • Smartengeld: vergoeding voor immateriële schade
 • Huishoudelijke hulp: geen werkzaamheden in het huishouden kunnen verrichten, waardoor een huishoudelijke hulp moet worden ingeschakeld
 • Inkomensverlies: als een persoon door een ongeluk arbeidsongeschikt raakt
 • Gemiste auto van de zaak: het missen van de auto van de zaak kan financiële gevolgen hebben
 • Inkomsten uit zwart werk: wanneer een persoon inkomsten krijgt uit ‘zwart’ werk is vastgesteld door de rechter dat hier ook een vergoeding tegenover staat
 • Zelfstandigen: als een zelfstandig ondernemer  letselschade oploopt kan dit grote gevolgen hebben voor het inkomen en voor de continuïteit van de bedrijfsvoering
 • Economische kwetsbaarheid: als er blijvend letsel is, kan er een verminderde kans zijn op de arbeidsmarkt
 • Studievertraging/achterstand: vanwege een ongeval vertraging of achterstand oplopen met betrekking tot de studie kan leiden tot extra kosten
 • Directe kosten: de kosten die tijdens  het ongeval worden veroorzaakt,  zoals  autoschade
 • Daggeldvergoeding ziekenhuisopname: een vergoeding voor de opname in het ziekenhuis als gevolg van een ongeluk of ongeval
 • Medische kosten: de medische kosten die worden gemaakt die niet of gedeeltelijk worden vergoed door de ziekteverzekeraar
 • Extra telefoonkosten: de extra kosten die worden gemaakt door een frequenter gebruik van de telefoon, hier vallen porto- en kopieerkosten ook onder
 • Vervoerskosten: extra vervoerskosten die gemaakt worden als gevolg van het ongeval of ongeluk
 • Aanpassingen auto: het kan voorkomen dat er aanpassingen  aan de auto  nodig zijn  vanwege blijvende letselschade
 • Kosten zonder nut: deze kosten zijn gemaakt voor het ongeval en als gevolg van het ongeval en kan er  geen gebruik meer van gemaakt worden
 • Kosten in verband met thuis verblijven: vanwege het ongeval of ongeluk kan het voorkomen dat het slachtoffer vaker en langer thuis moet blijven, dit zorgt voor extra kosten
 • Hulpmiddelen: als gevolg van een ongeluk of ongeval moeten er hulpmiddelen worden aangeschaft die ook vergoed worden
 • Verhuiskosten: als het huidige huis ongeschikt is om in te wonen vanwege letselschade, komen de verhuiskosten ook in aanmerking voor een vergoeding
 • Extra slijtage: wanneer een slachtoffer rondloopt met letselschade, is er een extra grote kans op slijtage van kleding of schoeisel
 • Duurdere vakantie: als er vanwege letselschade  extra kosten gemaakt moeten worden voor een aangepaste
 • WAO/WIA voorbehoud en belastinggarantie: een schadevergoeding wordt netto uitgekeerd, maar het is verstandig om belastinggarantie aan te vragen indien de belastingdienst alsnog een aanslag doet op de uitkering
 • Kosten van rechtsbijstand: de kosten voor de advocaat die het slachtoffer ondersteunt tijdens het proces
 • Wettelijke rente: de wettelijke rente is een door de overheid vastgesteld percentage, deze wordt door aansprakelijke partij vergoed over de schadevergoeding vanaf de datum dat de schade werd geleden
 • Andere schadeposten: alle gevolgen van schade van een ongeluk of ongeval veroorzaakt is door de schuld van een ander.

Vragen over schadeposten?

Hulp nodig? Neem contact op met onze specialisten letselschade.