Doorstart mogelijk bij financiële problemen door coronavirus?

Blog

Schenkeveld Advocaten - rekenmachine geld1

De overheid heeft een ongekend pakket aan noodmaatregelen getroffen, om faillissementen van bedrijven en daarmee ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Naast de fiscale maatregelen gaat het bijvoorbeeld om de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Ook banken hebben inmiddels toegezegd, een actieve rol te vervullen waar het gaat om het voorkomen van faillissementen.

Veel ondernemers kampen met het wegvallen van een groot deel van de omzet, maar de financiële verplichtingen lopen gewoon door.

Hoe kan tijdelijk wat “lucht” worden gecreëerd?

Mochten dergelijke maatregelen onvoldoende soelaas bieden, dan is een faillissementsaanvraag soms niet te voorkomen.

Faillissement hoeft niet het einde van uw onderneming te betekenen

Bedenk dan dat een faillissement, hoe ingrijpend voor u als ondernemer en alle betrokkenen ook, niet altijd het einde van de onderneming hoeft te betekenen. Als u onderneemt via een B.V. of N.V. behoort een doorstart soms tot de mogelijkheden. Zeker als hoge vaste kosten of financieringslasten, een belangrijke rol spelen bij het feit dat u nu het hoofd niet meer boven water kunt houden.

Doorstart

Direct na het faillissement koopt u van de curator de assets die noodzakelijk zijn voor het voortzetten van de onderneming (een zogenaamde “activa transactie”). Dit doet u bij voorkeur via een nieuw op te richten B.V. U koopt de handelsnaam of andere nodige rechten van intellectuele eigendom (tenzij u die vooraf al heeft veiliggesteld). U koopt eventuele voorraad en eventueel lopende contracten. Ook kunt u waar mogelijk het baanverlies zoveel mogelijk beperken, door een deel van het personeel opnieuw in dienst te nemen. Verplichtingen of schulden van de failliete B.V., gaan in principe niet over op de nieuwe “doorstartende” B.V. en blijven achter in de failliete entiteit. Dat kan net het verschil betekenen tussen een wel of niet levensvatbare onderneming.

Voorbereiden doorstart

Er komt veel kijken bij het voorbereiden van een doorstart. Een faillissementsaanvraag gevolgd door een doorstart is dan ook een hectisch proces, waarin het belangrijk is u goed te laten adviseren. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Punten van aandacht zijn bijvoorbeeld:

  • Het inventariseren van pand-of hypotheekrechten op activa van de onderneming;
  • Het inventariseren van eventuele dwangcrediteuren, leveranciers die u ook na een doorstart weer nodig zult hebben;
  • Bodemrechten van de fiscus;
  • Het vermijden van (onrechtmatige) selectieve betaling van crediteuren;
  • Als u zelf tijdig zekerheden heeft gevestigd op activa,
  • Het tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus

De insolventierecht en ondernemingsrecht specialisten van ons kantoor hebben zeer veel ervaring met dit soort processen. Als u vragen heeft of behoefte aan advies, dan staan wij voor u klaar. Neem contact op.