Blogs

Kennis
Schenkeveld staat winnende inschrijver in aanbesteding van DJI succesvol bij
De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft een aanbesteding georganiseerd voor controle van schoonmaakwerk. Daarop hebben 7 partijen ingeschreven. Na de voorlopige gunning maakt de enige inschrijver wiens inschrijving ongeldig is verklaard, een kort geding aanhangig. Zij zegt ten onrechte uitgesloten te zijn vanwege het ontbreken van een geldige handtekening en acht de prijzen waarmee zij heeft... Lees verder
Aanbesteding Fastweb-arrest: ook ongeldige inschrijver mag ageren!
In het recente Fastweb-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) bepaald dat een ongeldige inschrijver kan ageren tegen de aanbestedende dienst met het argument dat de voorlopige winnaar van de aanbestedingsprocedure ook ongeldig heeft ingeschreven. Het gaat in deze zaak om een Italiaanse aanbesteding voor datatransmissie- en telefoonlijnen door de aanbestedende... Lees verder
Het vereiste van exclusieve zeggenschap bij uitoefening van het retentierecht
In de vorige nieuwsbrief ging Jelle Groen in op het retentierecht. Hierbij sprak hij kort over het vereiste van uitoefenen van de feitelijke macht. Recent deed het hof Arnhem-Leeuwarden een opvallende uitspraak ten aanzien van de invulling van dit vereiste van feitelijke macht. Een opdrachtgever geeft een aannemer de opdracht tot het realiseren van 65... Lees verder
Vormerkung en derdenbeslag op de koopsom onder de koper
De koop van een registergoed kan op basis van artikel 7:3 BW worden ingeschreven in de openbare registers (de zogenaamde vormerkung). De vormerkung beoogt de koper van een registergoed tijdelijk bescherming te bieden van zijn recht op nakoming van de koopovereenkomst. Wanneer de koop is ingeschreven, kunnen bepaalde rechtsfeiten niet meer tegen de koper worden... Lees verder
Afbreken van onderhandelingen, overeenkomst of niet?
Tijdens de onderhandelingen over de verkoop van een paardenstal annex paardenpension worden partijen het eens over de koopprijs. Mag de koper daarna de onderhandelingen afbreken of is hij gebonden aan de mondelinge koopovereenkomst? De koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak (woning) tussen twee natuurlijke personen moet altijd op schrift staan. Ontbreekt de schriftelijke koopovereenkomst,... Lees verder
Oplossing als de exploitatieovereenkomst niet aan de exploitatieverordening voldoet
Het Hof Den Bosch heeft op 30 juli 2013 een arrest gewezen over de vraag wat de consequenties zijn als de exploitatieovereenkomst niet aan de exploitatieverordening voldoet. Deze zaak deed zich voor in de gemeente Reusel-De Mierden. Er is een ontwerpbestemmingsplan voorbereid waarin het terrein van de eigenaar van de grond geheel of gedeeltelijk voor... Lees verder
"Betaling zodra het schikt..."
De Raad van Arbitrage heeft onlangs over de volgende zaak moeten oordelen. Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten waarbij aanneemster zich heeft verplicht tot de verbouw van een loods van opdrachtgeefster met zeven bedrijfsunits tegen betaling van € 745.000,= exclusief BTW. In de aannemingsovereenkomst is met de hand bijgeschreven “betaling zodra het schikt, uiterlijk …”. Hoe... Lees verder
Gaat een gedetacheerde werknemer mee over bij de overgang van onderneming van het bedrijfsonderdeel waar hij permanent werkzaam is?
Binnen het Heinekenconcern is al het personeel in dienst van Heineken Beheer B.V. Heineken Beheer B.V. fungeert als centrale werkgeefster en detacheert het personeel bij de diverse dochtermaatschappijen van Heineken. De desbetreffende werknemer was in dienst bij Heineken Beheer B.V., maar was gedetacheerd bij de dochter waar de cateringactiviteiten waren ondergebracht, Heineken Nederland B.V. Heineken... Lees verder
Uiterlijk op 1 juli 2013 bestemmingsplannen vaststellen
Uiterlijk op 1 juli 2013 dienen nieuwe bestemmingsplannen te worden vastgesteld voor gebieden waarvoor een bestemmingsplan geldt dat tien jaar of langer geleden onherroepelijk is geworden. Als een dergelijk bestemmingsplan niet tijdig wordt vastgesteld, dan vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van leges. Deze sanctie is op het niet tijdig vaststellen van een nieuw bestemmingsplan... Lees verder
Consequenties opzegging overeenkomst van aanneming
Opzegging overeenkomst van aanneming door opdrachtgever. Welk bedrag dient de opdrachtgever dan te betalen aan de aannemer? Artikel 7:764 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de opdrachtgever te allen tijde bevoegd is de  aanneemovereenkomst op te zeggen. In geval van een dergelijke opzegging dient de opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs te... Lees verder