Nieuwe documenten voor onteigeningsprocedure titel IV

Blog

De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat heeft op 19 juni jl. voor een onteigeningsverzoek op basis van titel IV van de Onteigeningswet een nieuwe checklist en invuldocumenten ter beschikking gesteld. Onderstaand volgt een bespreking van deze checklist en kunt u bovendien de relevante documenten voor een onteigeningsverzoek downloaden.

De checklist zoals die door de Corporate Dienst is vastgesteld dient als hulpmiddel om een verzoek om aanwijzing ter onteigening (titel IV Onteigeningswet) op de juiste wijze in te dienen en om de te volgen procedure correct en efficiënt te laten verlopen. Daarnaast zijn er nog drie andere lijsten die de Corporate Dienst ter beschikking stelt. Dit betreft een lijst van de te onteigenen onroerende zaken, een lijst van de belanghebbenden en een (model) overzicht van het gevoerde minnelijk overleg (logboek). Het verdient de voorkeur om de toelichting op de “checklist verzoek titel IV” eerst te lezen aangezien de formulieren min of meer aan dit document zijn ‘opgehangen’.

De aanleiding voor het aanpassen van de documenten is het besluit van de Corporate Dienst geweest om de dossiers anders in te richten. Daarnaast zijn er aandachtspunten opgenomen in de checklist voor het opstellen van de zakelijke beschrijving. Bij de omschrijving van de onteigeningsnoodzaak dient het minnelijk overleg goed omschreven te worden. Bovendien moet er een reële planning aanwezig zijn waarmee de urgentie van de onteigeningsprocedure wordt aangetoond.

Van belang is dat het verkeerd aanleveren van stukken en het niet volgen van de checklist tot gevolg kan hebben dat een onteigeningsprocedure wordt vertraagd. In dat geval moeten de stukken namelijk opnieuw worden aangeleverd. Indien echter onjuistheden in de stukken staan, waardoor het lijkt of aan de eisen wordt voldaan, dan zal uw verzoek niet worden teruggezonden. Dit kan tot gevolg hebben dat in de administratieve procedure dan wel in de gerechtelijke procedure blijkt dat de onteigeningsgrondslag ontbreekt. In dat geval dient u de hele procedure weer opnieuw te volgen.

Daarnaast is van belang dat de documenten op elk moment, zonder nadere aankondiging, kunnen worden gewijzigd. Het is altijd raadzaam om na te gaan of er een nieuwe set documenten beschikbaar is. U kunt daarvoor, alsmede over andere vragen met betrekking tot het onteigeningsrecht, contact opnemen met Ilse van der Poel.

Klik op onderstaande links om de documenten te openen:

Notitie van 14 januari betreffende aandachtspunten
Checklist verzoek aanwijzing ter onteigening titel IV
Toelichting op de checklist verzoek aanwijzing ter onteigening titel IV
Invulinstructie voor belanghebbendenlijst, tevens de adressenlijst
Format belanghebbendenlijst
Logboek grondverwerving
Lijst van de te onteigenen onroerende zaken
Voorbeeldlijst van de te onteigenen onroerende zaken
Toelichting op de onteigeningsprocedure