Opschaling van windenergie in Noord-Holland

Blog

Voor- en tegenstanders van nieuwe turbines hebben zich de afgelopen weken uitgelaten in de media. Waarom staan windturbines zo in de belangstelling? In dit artikel zal ik de recente ontwikkelingen op het gebied van windenergie bespreken, waarbij ik inga op de ontwikkelingen in Noord-Holland.

Energieakkoord

Nederland heeft zich tot doel gesteld om het gebruik van duurzame energie te vergroten. Daartoe is het zogeheten Energieakkoord gesloten. Daarin heeft het kabinet zich tot doel gesteld dat in 2023 16% van het energieverbruik afkomstig is uit bronnen zoals zon, wind en water. Om die doelstelling te bereiken is het van belang dat het aantal te realiseren MegaWatt (MW) wordt vergroot en wordt verdeeld over Nederland en in de zee. In 2020 dient 4.450 MW aan energievermogen afkomstig te zijn van windenergie op zee, en 6.000 MW afkomstig te zijn van windenergie  op land.

Provinciaal verbod

Het aantal MW dat gegenereerd dient te worden door wind op land, is feitelijk over de provincies verdeeld. Iedere provincie heeft laten weten waar op het grondgebied ruimte is voor nieuwe turbines en waar bestaande turbines kunnen worden vervangen.

In de provincie Noord-Holland geldt met uitzondering van de Wieringermeer een verbod op nieuwe windturbines. Dat verbod is opgenomen in artikel 32, eerste lid van de Provinciale ruimtelijke verordening. Dit verbod is echter niet zo rigide als het lijkt. Binnen bepaalde gebieden waaronder het windpark Wieringermeer zijn nieuwe en grotere turbines met meer vermogen (‘opschaling’) toegestaan mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Voor de provincie Noord-Holland geldt de opgave om in totaal 685,5 MW aan windenergie te realiseren. De provincie dient daarvoor voor 30 juni 2014 de benodigde ruimte planologisch vast te leggen.

Conceptkaarten zoekgebieden

De provincie Noord-Holland heeft op 2 april jl. conceptkaarten vastgesteld waarop is aangegeven waar windturbines kunnen worden geplaatst. Uit de toelichting op die aanwijzing volgt dat de nieuwe turbines op minimaal vier maal de afstand moeten staan van bijvoorbeeld geluidsgevoelige objecten als woningen. Ook dienen de turbines in een lijnopstelling te worden geplaatst of in een park van ten minste zes turbines. De provincie heeft berekend dat het uiteindelijk gaat om 50 nieuwe turbines op maximaal acht locaties.

Structuurvisie Wind op Land

Het kabinet heeft op 8 april 2014 in de Structuurvisie Wind op Land 11 zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. In die gebieden wordt onderzocht of daar nieuwe windturbines kunnen worden geplaatst. Voor de provincie Noord-Holland betreft dat de gebieden de Wieringermeer als gevolg van het Windpark Wieringermeer, de gebieden rond Hoorn, gebieden boven Alkmaar en Texel.

Bevoegd gezag afhankelijk omvang vermogen windpark

De Elektriciteitswet 1998 bepaalt welk bestuursorgaan bevoegd is als het gaat om de realisering van nieuwe windparken.

Het Windpark Wieringermeer valt niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie maar onder die van het Rijk. Op dit plan is de zogeheten rijkscoördinatieregeling van toepassing van artikel 3.35 aanhef onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening. Op windenergieprojecten die 100 MW omvatten, is op grond van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Elektriciteitswet 1998 de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat de planvorming en uitvoering geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

Bij kleinschaligere projecten (vanaf 5 MW tot 100 MW) is de provincie het bevoegd gezag. De provincie kan dan een inpassingsplan vaststellen als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid Wro voor de aanleg of uitbreiding van windparkprojecten met een capaciteit van 5 tot 100 MW. Dit volgt uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998.

De wens tot uitbreiding van windenergie op land vanuit de provincie betekent niet dat de toetsingskaders die gelden voor nieuwe windturbineparken worden versoepeld. Zo zal afhankelijk van de omvang van het park een plan-m.e.r.plicht kunnen gelden en zullen ook de vereiste omgevingsvergunningen op grond van de Wabo benodigd blijven. Door de wens om het te behalen vermogen afkomstig uit windenergie uit te breiden, zullen nieuwe initiatieven op het gebied van windenergie minder weerstand ervaren van de provincie en naar verwachting ook vanuit de gemeentes.

Nu nog zes jaar rest om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen, zal een flinke slag moeten worden geslagen om daadwerkelijk in Noord-Holland een vermogen van 685,5 MW aan windenergie te realiseren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.