Vonnis onteigening nietig?

Blog

Op 11 april 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een onteigeningszaak. In dit arrest kwam de vraag aan de orde of het vonnis waarbij de onteigening wordt uitgesproken nietig (niet meer bestaat) is op het moment dat het voorschrift uit de Onteigeningswet niet is nageleefd waarin staat opgenomen dat een datum voor nederlegging van het deskundigenrapport in het vonnis moet worden bepaald.

In de betreffende onteigeningszaak heeft de gemeente verzocht om een vervroegde descente (plaatsopneming) en heeft zij vervolgens een dagvaarding uitgebracht waarin aan de rechter is verzocht om de vervroegde onteigening uit te spreken, het bedrag aan schadeloosstelling te bepalen, en de datum vast te stellen waarop het deskundigenrapport moet worden nedergelegd, en de nieuws- of advertentiebladen aan te wijzen waarin het vonnis zal worden geplaatst. De rechtbank heeft vervolgens de vervroegde onteigening uitgesproken met bepaling van het voorschot op de schadeloosstelling en met aanwijzing van een nieuwsblad waarin het vonnis wordt geplaatst.

Vervolgens is cassatie ingesteld tegen deze beslissing aangezien is nagelaten om een datum te bepalen waarop het deskundigenrapport ter griffie van de rechtbank moet zijn neergelegd. Deze eis staat opgenomen in artikel 54j lid 2 Onteigeningswet. De Hoge Raad is van oordeel dat het cassatiemiddel terecht is ingesteld, maar dat het bij gebrek aan belang niet tot cassatie kan leiden, omdat de bepalingen van de Onteigeningswet niet met zich meebrengen dat niet inachtneming van het voorschrift van artikel 54j tot nietigheid leidt van het vonnis waarbij de vervroegde onteigening is uitgesproken. De rechtbank kan, op verzoek van partijen of ambtshalve in het vervolg van de procedure alsnog een datum voor nederlegging van het deskundigenrapport vaststellen.

Conclusie

In deze zaak loopt het verzuim van de rechtbank goed af voor de gemeente. In onteigeningszaken leidt schending van andere procedurevoorschriften vaak wel tot nietigheid dan wel afwijzing van het verzoek tot onteigening. Indien u advies wenst over de procedurevoorschriften die in acht genomen moeten worden bij een onteigeningszaak, neem dan contact op met één van onze specialisten.