Pensioenpremie bij piekarbeid

Blog

Vakbonden en werkgevers in de agrarische sector hebben een principeakkoord bereikt over een Regeling piekarbeid. Met deze regeling blijft het mogelijk om voor seizoenarbeiders geen pensioenpremie af te dragen.

Regeling gelegenheidsarbeid

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) kondigde enkele maanden geleden in een brief aan alle deelnemers het einde van de Regeling gelegenheidsarbeid aan. Met deze regeling is het onder andere mogelijk dat werknemers bij korte oogstpieken gedurende 8 weken in dienst worden genomen zonder dat voor hen pensioenpremie afgedragen hoeft te worden.

BPL had de intentie per 1 april 2014 te stoppen met de uitvoering van de Regeling gelegenheidsarbeid. De reden daarvoor is dat de regeling in strijd zou zijn met de wet. Volgens de Algemene wet gelijke behandeling mogen werknemers niet ongelijk worden behandeld op grond van (onder andere) arbeidsduur of contract. Daarom is het volgens BPL niet mogelijk een uitzondering te maken voor gelegenheidsarbeiders met betrekking tot de afdrachten voor pensioenpremies.

Het afschaffen van dit voordeel zou grote gevolgen hebben voor werkgevers in de sector omdat de loonkosten aanzienlijk zullen stijgen. Vooral bij de open teelten, die met 90% het grootste aandeel heeft in het gebruik van de regeling. Naar schatting zou het gaan om een bedrag van € 8 miljoen voor alle sectoren samen.

Regeling piekarbeid

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een alternatief bedacht voor de vrijstelling van de pensioenpremie. Zij hebben voorgesteld om de Regeling piekarbeid in te voeren. Deze regeling maakt het mogelijk om – onder voorwaarden – voor seizoenarbeiders toch geen pensioenpremie af te dragen. Eén van de voorwaarden is dat een seizoenarbeider maximaal 8 weken per kalenderjaar in dienst mag zijn bij dezelfde werkgever. Hij mag wel achtereenvolgend bij verschillende werkgevers seizoenarbeid verrichten. Als een werkgever de seizoenarbeider in vaste dienst wil nemen, moet de werknemer eerst minimaal 31 dagen uit dienst zijn geweest. Is deze periode korter, dan moet alsnog pensioenpremie af worden gedragen over de periode van de seizoenarbeid.

Stand van zaken

Op dit moment wordt de voorgestelde Regeling piekarbeid door de vakbonden en werkgeversorganisaties besproken met de achterban. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toetst het voorstel aan de wet. Indien de regeling wordt goedgekeurd dan wordt deze per direct ingevoerd. Totdat er duidelijkheid bestaat over de invoering van de Regeling piekarbeid wordt de oude Regeling gelegenheidsarbeid nog toegepast. Voorlopig hoeft dus geen pensioenpremie te worden afgedragen voor seizoenarbeid. Mocht de nieuwe regeling (juridisch) niet haalbaar blijken dan  moet vanaf dat moment pensioenpremie worden afgedragen voor seizoenarbeiders van 21 jaar en ouder.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.