Blogs

Kennis
Wet goed verhuurderschap
Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed Verhuurderschap van kracht geworden met als doel om gemeenten de bevoegdheid te geven om op te treden tegen misstanden op de woninghuurmarkt. In deze blog wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van deze wet.
(Ver)kopen van een verhuurde woning: waar moet u op letten?
Minister de Jonge heeft plannen om maximale huren in te voeren voor een groot deel van de vrije sector – de zogeheten middenhuur. Ook de verhoging van de vermogensbelasting op verhuurde woningen maakt verhuur onaantrekkelijk. Verkoop van de woning levert dan meer op. Waar moet u op letten als u een verhuurde woning koopt of verkoopt?
Ontwikkeling in huur van winkelruimte: ROZ-model huurovereenkomst na 10 jaar gewijzigd
Het gebeurt maar zelden, maar op 23 januari 2023 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuwe versie uitgebracht van de modelhuurovereenkomst voor middenstandbedrijfsruimtes in de zin van artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek. Met andere woorden, een model - gezien als de veelgebruikte standaard binnen de branche – voor de (ver)huur van cafés, winkels, restaurants en ambachtsbedrijven. In deze blog neem ik graag de belangrijkste veranderingen met u door ten opzichte van het oude model (uit 2012).
Drie maanden huurachterstand niet meer voldoende voor ontbinding huurovereenkomst?
Een huurachterstand van drie maanden of meer was  – in de meeste gevallen – een tekortkoming om de huurovereenkomst met de huurder gerechtvaardigd te beëindigen. Daar lijkt met het besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening nu een einde aan te zijn gekomen, althans deze ‘vuistregel’ dient ten aanzien van de huur van woonruimte in ieder geval te worden genuanceerd.
Sociale woningbouw uitzondering op Didam-arrest?
In een recente zaak bij de rechtbank Midden-Nederland stond de toepassing van het Didam-arrest centraal in het kader van de één-op-één verkoop van grond door een gemeente aan een woningcorporatie. De voorzieningenrechter diende zich te buigen over de vraag of voornoemde verkoop voldoet aan de Didam-criteria, althans over de vraag of de gemeente zich kon beroepen op de door de Hoge Raad geformuleerde uitzondering.
Antenne-installatie tóch vergunningplichtig: gemeente gehouden tot handhaving?
In een recente uitspraak bij de rechtbank Midden-Nederland stond de vraag centraal of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen (hierna: “het college”) gehouden is om handhavend op te treden tegen de plaatsing van een antenne-installatie op een dak. Er is door de gemeente aan de eiser in deze zaak schriftelijk medegedeeld dat de antenne vergunningsvrij was, maar dit bleek later toch niet het geval, waarna het college bij besluit een dwangsom heeft opgelegd om de antenne te verwijderen en eiser in een procedure bij de rechtbank een beroep doet op het vertrouwensbeginsel.
Begrenzing van open normen in een bestemmingsplan
In het Besluit ruimtelijke ordening en de Crisis- en Herstelwet is geregeld dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gebruik mag maken van open normen. Dit zijn normen die nader worden uitgewerkt in beleidsregels en dus niet in het bestemmingsplan zelf. Deze dynamische verwijzingen in de planregels maken het mogelijk om globaler te bestemmen en makkelijker wijzigingen in een bestemming aan te brengen. Om een wijziging door te voeren hoeft namelijk slechts het onderliggende beleid aangepast te worden en niet het gehele bestemmingsplan. De Raad van State heeft op 27 oktober 2021 geoordeeld over de begrenzing van deze open normen.
Geen ambtshalve toetsing (meer) van tijdige indiening bezwaar- of beroepschrift
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft na de publicatie van mijn blog over de tijdigheid van het indienen van beroep- of bezwaarschriften een uitspraak gedaan die – in ieder geval in zaken bij de CRvB – zal leiden tot wijziging van de hoofdregel dat het niet-tijdig indienen van een beroep- of bezwaarschrift leidt tot niet-ontvankelijkheid. Geoordeeld is dat de tijdigheid van het indienen van een beroep- of bezwaarschrift geen kwestie van openbare orde meer is. Wat houdt deze uitspraak in en wat zijn de mogelijke gevolgen ervan?
Omzet uit online-verkoop van belang bij de berekening van huurkorting
De rechtbank Rotterdam heeft op 9 juli 2021 een uitspraak gedaan die mogelijk grote gevolgen kan hebben voor huurders die huurkorting vorderen als gevolg van Covid-maatregelen. Wat speelde er in die zaak?
Indiening beroepschrift: sprake van verschoonbare termijnoverschrijding?
Termijnen waarbinnen bezwaar- of beroepschriften moeten zijn ingediend zijn geregeld in de wet. Zo geldt als hoofdregel dat een bezwaar- of een beroepschrift binnen 6 weken dient te zijn ingediend na de verzending van de beslissing. Als deze termijn niet wordt gehaald, is deze termijnoverschrijding dan nog verschoonbaar?