Blogs

Wat zijn de voorwaarden van betalingsrechten voor landbouwers?

19/06/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 6 minuten

Wanneer komt u als landbouwer in aanmerking voor betalingsrechten? Kunt u wellicht een vergroeningsbetaling en een betaling voor jonge landbouwers aanvragen? Aan welke voorwaarden moet u voldoen en welke rechtsbescherming heeft u?

Actieve landbouwer

Om in aanmerking te komen voor betalingsrechten, moet zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. De bewijslast dat aan deze voorwaarden is voldaan ligt op de landbouwer. De eerste voorwaarde is dat u een actieve landbouwer dient te zijn op 15 mei van het jaar dat u de betalingsrechten aanvraagt. Hiervoor is vereist dat uw bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De activiteiten die geregistreerd zijn onder nummer 0011, 0012, 0013, 0014, 0015 of 0016 gelden als landbouwactiviteit. De registratie in de Kamer van Koophandel dient ook overeen te komen met de feitelijke situatie.

Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen, dan moet de landbouwactiviteit in beginsel als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging zijn geregistreerd. Is dat niet het geval, dan kunt u onder omstandigheden toch betalingsrechten ontvangen. Bijvoorbeeld als u met een accountantsrapport kunt aantonen dat de landbouwactiviteiten toch een belangrijk onderdeel zijn van een totale inkomsten.

Hoe vraagt u betalingsrechten aan?

Op grond van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunt u jaarlijks een aanvraag indienen bij de overheid voor toekenning van betalingsrechten. De betalingsrechten zijn binnen de Europese Unie ingevoerd als inkomstensteun voor de landbouwsector van de lidstaten. De aanvraag dient u jaarlijks in, in de periode vanaf 1 maart tot en met 15 mei, door middel van de Gecombineerde opgave. Deze Gecombineerde opgave wordt digitaal via www.mijnrvo.nl door de landbouwer ingevuld en met een digitale handtekening ingediend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is namens de minister bevoegd te beslissen op uw aanvraag tot toekenning van de betalingsrechten.

Subsidiabele percelen landbouwgrond

Betalingsrechten kunt u alleen aanvragen voor subsidiabele percelen landbouwgrond. Dit zijn percelen die door u worden gebruikt als bouwland, blijvend grasland of blijvende teelt en voldoen aan bepaalde voorwaarden. U dient de percelen landbouwgrond op 15 mei van het aanvraagjaar in gebruik te hebben. Eigendom van de grond is niet vereist. Wel dient de eigenaar toestemming te geven voor het gebruik van de grond. De percelen dient u gedurende het hele jaar grotendeels voor landbouw in gebruik te hebben.

Is een perceel meer dan 90 dagen per jaar niet beschikbaar voor landbouw, bijvoorbeeld omdat het onder water staat, dan worden voor dit perceel geen betalingsrechten toegekend. Voor gronden die u niet overwegend voor landbouw gebruikt, kunt u geen betalingsrechten aanvragen. Dit zijn onder meer moes- en siertuinen, bermen tot 3 meter van de weg, speelweiden en kinderboerderijen.

Hoogte basisbetaling

Bij een toekenning van betalingsrechten, maakt u aanspraak op een basisbetaling. Deze basisbetaling is gerelateerd aan de waarde van de inmiddels afgeschafte toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014 en het beschikbare subsidiebudget. De gemiddelde waarde van de betalingsrechten was in 2017 € 284,53 per hectare. In 2018 is de gemiddelde waarde van de basisrechten € 267,34 per hectare.

Vergroeningspremie

Vraagt u betalingsrechten aan in de Gecombineerde opgave, dan kunt u naast de basisbetaling ook een extra vergroeningsbetaling aanvragen. Ook hiervoor gelden specifieke eisen, de vergroeningseisen:

  • U dient een gewasdiversificatie van minimaal 2 of 3 gewassen op bouwland toe te passen.
  • U dient voor 5% van het bouwland een ecologisch aandachtsgebied in te richten dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • U dient zorg te dragen voor het behoud van blijvend grasland dat tenminste 5 jaar als grasland heeft gediend.

Onder omstandigheden kan vrijstelling van één van deze eisen worden verleend. In 2017 was de gemiddelde vergroeningsbetaling € 122,76 per hectare. De hoogte van de vergroeningspremie is een percentage (in 2018: 43,19%) van de basisbetaling. In 2018 komt de gemiddelde vergroeningspremie hierdoor uit op € 115,46 per hectare.

Bovenop de basis- en vergroeningsbetaling, kunnen jonge landbouwer nog een extra betaling aanvragen. De jonge landbouwer dient jonger dan 41 jaar te zijn en een blokkerende zeggenschap in het agrarisch bedrijf te hebben. Blokkerende zeggenschap houdt in dat de jonge landbouwer voldoende aandelen en zeggenschap heeft om de besluitvorming binnen het agrarisch bedrijf te beïnvloeden. Het betalingsrecht voor jonge landbouwers was in 2017 € 45,38 per te betalen betalingsrecht. Deze extra betaling wordt toegekend tot maximaal 90 betalingsrechten. Het bedrag voor de extra betaling aan jonge landbouwers komt voor 2018 uit op een bedrag van € 39,09 per hectare.

Uitbetaling

Heeft  RVO besloten om aan u betalingsrechten toe te kennen voor het jaar 2018, dan vindt de uitbetaling hiervan plaats in de periode vanaf 1 december 2018 tot en met 30 juni 2019.

Rechtsbescherming

Het is belangrijk dat u jaarlijks goed controleert of RVO bij de toekenning van de betalingsrechten geen fouten heeft gemaakt of wijzigingen heeft doorgevoerd. Het komt regelmatig voor dat bepaalde percelen terecht of onterecht niet meer als subsidiabel worden aangemerkt, of dat de betalingsrechten (gedeeltelijk) aan de verkeerde landbouwer worden toegekend. Omdat het besluit tot toekenning van de betalingsrechten een beschikking is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, staat hiertegen bezwaar bij RVO en beroep bij de bestuursrechter open. De termijn voor het instellen van bezwaar en beroep is 6 weken. Deze termijn start vanaf de datum van de brief waarin het besluit staat genoemd.

Heeft u vragen over betalingsrechten en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, neemt u dan gerust contact op met een van onze specialisten agrarisch recht.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs