Blogs

Wat zijn de voorwaarden van betalingsrechten voor landbouwers?

16/03/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 8 minuten

Als landbouwer kunt u subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Onderdeel van het GLB zijn betalingsrechten. Wanneer komt u daarvoor in aanmerking? Aan welke voorwaarden moet u voldoen en welke rechtsbescherming heeft u? In dit blog vertel ik u er graag meer over.

Betalingsrechten

Betalingsrechten zijn binnen de Europese Unie ingevoerd als inkomenssteun voor de landbouwsector van lidstaten. Vanuit het GLB zijn er voor landbouwers daarom verschillende subsidies voor directe betalingen: de basisbetaling, de vergroeningsbetaling en de extra betaling voor jonge landbouwers.

Om in aanmerking te komen voor deze betalingsrechten moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De bewijslast dat u aan deze voorwaarden voldoet ligt bij u.

Actieve landbouwer

De eerste voorwaarde is dat u op 15 mei van het jaar waarin u de betalingsrechten aanvraagt een actieve landbouwer moet zijn. Hiervoor moet uw bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De activiteiten die geregistreerd zijn onder nummer 0011, 0012, 0013, 0014, 0015 of 0016 gelden als landbouwactiviteit.

Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit in beginsel als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging zijn geregistreerd. Is dat niet het geval? Dan kunt u onder omstandigheden toch betalingsrechten aanvragen. Bijvoorbeeld als u met een accountantsrapport kunt aantonen dat de landbouwactiviteiten toch een belangrijk onderdeel zijn van uw totale inkomsten.

Let op: de registratie in de KvK moet overeenkomen met de feitelijke situatie.

Subsidiabele percelen landbouwgrond

U kunt alleen betalingsrechten aanvragen voor subsidiabele percelen landbouwgrond. Dit zijn percelen die door u worden gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor blijvende teelt. Bovendien moeten die gronden voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet u de percelen landbouwgrond op 15 mei van het aanvraagjaar in gebruik hebben, en deze percelen gedurende het hele jaar grotendeels voor landbouw in gebruik hebben. Eigendom van de grond is niet vereist. In dat geval moet de eigenaar toestemming geven voor het gebruik van de grond.

Is een perceel meer dan 90 dagen per jaar niet beschikbaar voor landbouw, bijvoorbeeld omdat het onder water staat? Dan worden voor dit perceel geen betalingsrechten toegekend.

Hoe vraagt u betalingsrechten aan?

Op grond van het GLB moet u voor de toekenning van betalingsrechten jaarlijks een aanvraag indienen bij de overheid. In Nederland kan dat in de periode vanaf 1 maart tot en met 15 mei, via de Gecombineerde opgave. Dit doet u digitaal, via www.mijnrvo.nl. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is namens de minister bevoegd te beslissen op uw aanvraag tot toekenning van de betalingsrechten.

Als het u niet lukt om uiterlijk op 15 mei uw aanvraag in te dienen, kan dat in 2020 nog tot uiterlijk 9 juni. U krijgt dan wel termijnkorting voor iedere dag dat u te laat bent.

Wijzigingen 2020

In 2020 is een aantal regels van het GLB veranderd. Zo komen betalingsrechten waarvoor u 2 jaar achter elkaar geen subsidiabele landbouwgrond had te vervallen. Heeft u in 2019 betalingsrechten niet gebruikt omdat u niet genoeg landbouwgrond had? En heeft u daar in 2020 ook geen nieuwe landbouwgrond voor? Dan zullen deze betalingsrechten in principe komen te vervallen, tenzij u ervoor kiest om uw extra betalingsrechten te verkopen of te verhuren, of meer landbouwgrond te huren of te kopen. U moet dit dan wel uiterlijk op 15 mei 2020 geregeld hebben.

Daarnaast gelden er in 2020 nieuwe regels bij een bedrijfsoverdracht. Ook zal de waarde van een betalingsrecht in 2020 dalen, aangezien er minder budget is voor de directe betalingen uit het GLB. U leest meer over deze veranderingen op de website van de RVO.

Hoogte basisbetaling

Als uw aanvraag voor betalingsrechten wordt toegekend, maakt u aanspraak op een basisbetaling. Deze basisbetaling is gerelateerd aan de waarde van de inmiddels afgeschafte toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014 en het beschikbare subsidiebudget. De gemiddelde waarde van een betalingsrecht was in 2019 € 262,91 per hectare. In 2020 zal de gemiddelde waarde van de een betalingsrecht naar verwachting ongeveer € 5 per hectare minder zijn.

Vergroeningspremie

Vraagt u betalingsrechten aan in de Gecombineerde opgave? Dan kunt u naast de basisbetaling ook een extra vergroeningsbetaling aanvragen. Hiervoor moet u als landbouwer bijdragen aan het behoud van natuur en milieu. Om in aanmerking te komen voor de vergroeningspremie moet u voldoen aan specifieke voorwaarden, de vergroeningseisen:

  • U moet een gewasdiversificatie van minimaal 2 of 3 gewassen op uw bouwland toepassen.
  • U moet voor 5% van het bouwland een ecologisch aandachtsgebied inrichten dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • U moet zorgdragen voor het behoud van blijvend grasland dat tenminste 5 jaar als grasland heeft gediend.

Onder omstandigheden kan vrijstelling van één van deze eisen worden verleend. De hoogte van de vergroeningspremie is een percentage (in 2019: 43,25%) van de basisbetaling. In 2019 was de gemiddelde vergroeningspremie € 113,70 per hectare. Het percentage voor 2020 wordt eind van het jaar bekend.

Extra betaling jonge landbouwers

Bovenop de basis- en vergroeningsbetaling, kunnen jonge landbouwers nog een extra betaling aanvragen. U krijgt deze subsidie maximaal 5 jaar lang, voor maximaal 90 hectare. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u onder meer:

  • Jonger dan 41 jaar zijn.
  • Op 15 mei een blokkerende zeggenschap in het agrarisch bedrijf te hebben. Dat wil zeggen dat u voldoende aandelen en zeggenschap heeft om de besluitvorming binnen het bedrijf te beïnvloeden.

Deze extra betaling wordt toegekend voor maximaal 90 betalingsrechten. Het betalingsrecht voor jonge landbouwers was in 2019 €31,78 per te betalen betalingsrecht. Voor 2020 wordt dit bedrag aan het eind van het jaar bekend.

Uitbetaling 2019 en 2020

Heeft de RVO besloten om u voor 2019 betalingsrechten toe te kennen? Dan vindt de uitbetaling hiervan plaats in de periode vanaf 1 december 2019 tot en met 30 juni 2020. Worden u betalingsrechten voor 2020 toegekend? Dan worden deze uitbetaald in de periode vanaf 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021.

Juridisch advies & rechtsbescherming bij betalingsrechten

Het is belangrijk dat u ieder jaar goed controleert of de RVO bij de toekenning van de betalingsrechten geen fouten heeft gemaakt of wijzigingen heeft doorgevoerd. Het komt regelmatig voor dat bepaalde percelen terecht of onterecht niet meer als subsidiabel worden aangemerkt, of dat de betalingsrechten (gedeeltelijk) aan de verkeerde landbouwer worden toegekend.

Omdat het besluit tot toekenning van de betalingsrechten een beschikking is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, staat hiertegen bezwaar bij de RVO en beroep bij de bestuursrechter open. De termijn voor het instellen van bezwaar en beroep is 6 weken. Deze termijn start op de datum van de brief waarin het besluit staat genoemd.

Mogelijke wijzigingen in de toekomst

Het huidige GLB-beleid duurt tot en met 2021. Hierna komt er een overgangsperiode tot het nieuwe GLB. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het nieuwe GLB ingaat.

Vragen?

Heeft u hier een vraag over? Of een andere vraag over betalingsrechten of het Gemeenschappelijk landbouwbeleid? Onze specialisten agrarisch recht hebben het antwoord. Neem dus gerust vrijblijvend contact met ons op.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs