Wat zijn de voorwaarden van betalingsrechten voor landbouwers?

Blog

Schenkeveld Advocaten - tractor

Als landbouwer kunt u subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Onderdeel van het GLB zijn betalingsrechten. Wanneer komt u daarvoor in aanmerking? Aan welke voorwaarden moet u voldoen en welke rechtsbescherming heeft u? In dit blog vertel ik u er graag meer over.

Betalingsrechten

Betalingsrechten zijn binnen de Europese Unie ingevoerd als inkomenssteun voor de landbouwsector van lidstaten. Vanuit het GLB zijn er voor landbouwers daarom verschillende subsidies voor directe betalingen: de basisbetaling, de vergroeningsbetaling en de extra betaling voor jonge landbouwers.

Om in aanmerking te komen voor deze betalingsrechten moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De bewijslast dat u aan deze voorwaarden voldoet ligt bij u.

Actieve landbouwer

De eerste voorwaarde is dat u op 15 mei van het jaar waarin u de betalingsrechten aanvraagt een actieve landbouwer moet zijn. Hiervoor moet uw bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De activiteiten die geregistreerd zijn onder nummer 0011, 0012, 0013, 0014, 0015 of 0016 gelden als landbouwactiviteit.

Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit in beginsel als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging zijn geregistreerd. Is dat niet het geval? Dan kunt u onder omstandigheden toch betalingsrechten aanvragen. Bijvoorbeeld als u met een accountantsrapport kunt aantonen dat de landbouwactiviteiten toch een belangrijk onderdeel zijn van uw totale inkomsten.

Let op: de registratie in de KvK moet overeenkomen met de feitelijke situatie.

Subsidiabele percelen landbouwgrond

U kunt alleen betalingsrechten aanvragen voor subsidiabele percelen landbouwgrond. Dit zijn percelen die door u worden gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor blijvende teelt. Bovendien moeten die gronden voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet u de percelen landbouwgrond op 15 mei van het aanvraagjaar in gebruik hebben, en deze percelen gedurende het hele jaar grotendeels voor landbouw in gebruik hebben. Eigendom van de grond is niet vereist. In dat geval moet de eigenaar toestemming geven voor het gebruik van de grond.

Is een perceel meer dan 90 dagen per jaar niet beschikbaar voor landbouw, bijvoorbeeld omdat het onder water staat? Dan worden voor dit perceel geen betalingsrechten toegekend.

Hoe vraagt u betalingsrechten aan?

Op grond van het GLB moet u voor de toekenning van betalingsrechten jaarlijks een aanvraag indienen bij de overheid. In Nederland kan dat in de periode vanaf 1 maart tot en met 15 mei, via de Gecombineerde opgave. Dit doet u digitaal, via www.mijnrvo.nl. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is namens de minister bevoegd te beslissen op uw aanvraag tot toekenning van de betalingsrechten.

Als het u niet lukt om uiterlijk op 15 mei uw aanvraag in te dienen, kan dat in 2021 nog tot uiterlijk 9 juni. U krijgt dan wel termijnkorting voor iedere dag dat u te laat bent.

Lees ook: Betalingsrechten voor landbouwgrond aanvragen: oppassen geblazen!

Hoogte basisbetaling

Als uw aanvraag voor betalingsrechten wordt toegekend, maakt u aanspraak op een basisbetaling. Deze basisbetaling is gerelateerd aan de waarde van de inmiddels afgeschafte toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014 en het beschikbare subsidiebudget. De gemiddelde waarde van een betalingsrecht was in 2020 € 259,73 per hectare. In 2021 zal de gemiddelde waarde van een betalingsrecht naar verwachting lager zijn dan de waarde in 2020. Dit hangt mede af van de Europese begroting van 2021.

Vergroeningseisen

Vraagt u betalingsrechten aan in de Gecombineerde opgave? Dan kunt u naast de basisbetaling ook een extra vergroeningsbetaling aanvragen. Hiervoor moet u als landbouwer bijdragen aan het behoud van natuur en milieu. Om in aanmerking te komen voor de vergroeningspremie moet u voldoen aan specifieke voorwaarden, de vergroeningseisen:

  • U moet een gewasdiversificatie van minimaal 2 of 3 gewassen op uw bouwland toepassen.
  • U moet voor 5% van het bouwland een ecologisch aandachtsgebied inrichten dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • U moet zorgdragen voor het behoud van blijvend grasland dat tenminste 5 jaar als grasland heeft gediend.

Onder omstandigheden kan vrijstelling van één van deze eisen worden verleend. De hoogte van de vergroeningspremie is een percentage (in 2020: 43,107%) van de basisbetaling. In 2020 was de gemiddelde vergroeningspremie € 111,96 per hectare. Het percentage voor 2021 wordt eind van het jaar bekend.

Extra betaling jonge landbouwers

Bovenop de basis- en vergroeningsbetaling, kunnen jonge landbouwers nog een extra betaling aanvragen. U krijgt deze subsidie maximaal 5 jaar lang, voor maximaal 90 hectare. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u onder meer:

  • Jonger dan 41 jaar zijn.
  • Op 15 mei een blokkerende zeggenschap in het agrarisch bedrijf hebben. Dat wil zeggen dat u voldoende aandelen en zeggenschap heeft om de besluitvorming binnen het bedrijf te beïnvloeden.

Deze extra betaling wordt toegekend voor maximaal 90 betalingsrechten. Het betalingsrecht voor jonge landbouwers was in 2020 € 52,96 per te betalen betalingsrecht. De bedragen voor 2021 zijn op dit moment nog niet bekend. Indien de bedragen wel bekend worden, zullen deze te vinden zijn op de website van de RVO.

Uitbetaling 2020 en 2021

Heeft de RVO besloten om u voor 2020 betalingsrechten toe te kennen? Dan vindt de uitbetaling hiervan plaats in de periode vanaf 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Worden aan u betalingsrechten voor 2021 toegekend? Dan worden deze uitbetaald in de periode vanaf 1 december 2021 tot en met 30 juni 2022.

Juridisch advies & rechtsbescherming bij betalingsrechten

Het is belangrijk dat u ieder jaar goed controleert of de RVO bij de toekenning van de betalingsrechten geen fouten heeft gemaakt of wijzigingen heeft doorgevoerd. Het komt regelmatig voor dat bepaalde percelen terecht of onterecht niet meer als subsidiabel worden aangemerkt, of dat de betalingsrechten (gedeeltelijk) aan de verkeerde landbouwer worden toegekend.

Omdat het besluit tot toekenning van de betalingsrechten een beschikking is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, staat hiertegen bezwaar bij de RVO en beroep bij de bestuursrechter open. De termijn voor het instellen van bezwaar en beroep is 6 weken. Deze termijn start op de datum van de brief waarin het besluit staat genoemd.

overgangsjaren 2021 en 2022

De jaren 2021 en 2022 zijn overgangsjaren in voorbereiding naar het nieuwe GLB. De bestaande directe betalingen en programma’s blijven deze twee jaar hetzelfde. Het nieuwe GLB gaat in 2023 in.

Vragen?

Heeft u hier een vraag over? Of een andere vraag over betalingsrechten of het Gemeenschappelijk landbouwbeleid? Onze specialisten agrarisch recht hebben het antwoord. Neem dus gerust vrijblijvend contact met ons op.