Betalingsrechten voor landbouwgrond aanvragen: oppassen geblazen!

Blog

Schenkeveld Advocaten - The,Farmer,Holds,A,Money,Bag,On,The,Background,Of

Wilt u voor 15 mei betalingsrechten voor uw landbouwgrond aanvragen? Let op dat u de juiste percelen opgeeft en rekening houdt met toekomstige veranderingen. Wat zijn de gevolgen als u een tekort of overschot aan betalingsrechten heeft?

Wat zijn betalingsrechten?

Betalingsrechten zijn jaarlijkse subsidies voor landbouwers met landbouwgrond. Onder welke voorwaarden u betalingsrechten kunt aanvragen, kunt u lezen in mijn blog ‘Wat zijn de voorwaarden van betalingsrechten voor landbouwers’.

U kunt betalingsrechten tot 15 mei digitaal bij de overheid aanvragen in de Gecombineerde opgave. De basispremie in 2020 was € 259,73 per hectare. De premie voor 2021 is nog niet bekend. Heeft u voor 2020 betalingsrechten toegekend gekregen, dan worden deze uitbetaald in de periode 1 december 2020 tot 30 juni 2021.

Voorkom een tekort of overschot aan betalingsrechten

In het ideale geval vraagt u net zoveel betalingsrechten aan als u aan subsidiabele hectares landbouwgrond in dat jaar in gebruik heeft. Als het aantal toegekende betalingsrechten achteraf lager wordt vastgesteld of juist hoger blijkt te zijn dan vooraf gedacht, kan er een verschil ontstaan. U loopt dan subsidie inkomsten mis.

Een tekort kunt u oplossen door extra betalingsrechten te kopen of tijdelijk te huren. Een overschot kunt u alsnog benutten door extra land te huren of deze rechten te verkopen of te verhuren.

Betalingsrechten alleen voor landbouwactiviteiten

Betalingsrechten worden alleen toegekend voor hectaren landbouwgrond die overwegend voor landbouwactiviteiten worden gebruikt. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (het CBB) heeft dit in een uitspraak van 16 februari 2021 bevestigd. Het CBB oordeelt dat een perceel dat wordt gebruikt als een springweide voor paarden geen subsidiabele hectares landbouwgrond oplevert. Hiervoor kunnen dan ook geen betalingsrechten worden aangevraagd.

Peildatum 15 mei

Voor de toekenning van betalingsrechten wordt uitgegaan van de hectares landbouwgrond in gebruik op de peildatum van 15 mei van het betreffende jaar. In de hiervoor genoemde uitspraak van het CBB is de landbouwer in zijn Gecombineerde opgave op 1 mei 2017 (voor de peildatum van 15 mei) uitgegaan van het aantal betalingsrechten in eigendom en gehuurd op dat moment. Op 4 mei 2017 heeft RVO alsnog zijn rechten in eigendom lager vastgesteld. De landbouwer heeft daarom op 14 mei 2017 alsnog voor ruim 21 hectare extra betalingsrechten gekocht en hiervan melding gedaan in zijn Gecombineerde opgave.

Schade door onbekendheid met overschot betalingsrechten?

De landbouwer heeft in zijn aanvraag geen rekening gehouden met de ontvangst van 13,36 betalingsrechten op basis van verhuur door Natuurmonumenten. Deze overdracht is door Natuurmonumenten op de uiterste dag, 15 mei 2017, gemeld bij RVO. De overdracht is pas in november 2017 door RVO verwerkt. Hierdoor zijn de 13,36 betalingsrechten alsnog met terugwerkende kracht aan de landbouwer toegekend. Hij stelt schade te hebben geleden doordat hij achteraf een overschot aan betalingsrechten blijkt te hebben dat hij in 2017 niet meer kan verzilveren.

Eigen verantwoordelijkheid landbouwer

Volgens het CBB is RVO niet verplicht om landbouwers steeds een actueel overzicht te verstrekken van hun betalingsrechten. Het aantal geregistreerde betalingsrechten kan door overdrachten en verhuur continue wijzigen. De overdrachten kunnen ook niet altijd direct door RVO worden verwerkt. Zeker bij omvangrijke meldingen van overdrachten, zoals gedaan door Natuurmonumenten, heeft RVO meer tijd nodig om alles correct te verwerken.

U heeft als landbouwer volgens het CBB een eigen verantwoordelijkheid om bij te houden over hoeveel betalingsrechten u beschikt op de peildatum, 15 mei van elk jaar. De landbouwer, die werd bijgestaan door een adviseur, mocht dan ook niet blind vertrouwen op de registratie van betalingsrechten op 14 mei 2017.

Anticipeer op toekomstige veranderingen

De landbouwer in deze zaak heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het aantal betalingsrechten nog kon wijzigen doordat de overdracht van Natuurmonumenten nog moest worden verwerkt (anders een erg lange zin). De landbouwer was namelijk op de hoogte van de afspraken met Natuurmonumenten en de jaarlijkse overdracht van betalingsrechten door verhuur.

Niet verzilveren overschot voor eigen rekening

Dat hij op 14 mei 2017 nog extra betalingsrechten heeft gekocht en achteraf gezien met een overschot aan rechten blijft zitten, dient volgens het CBB voor zijn rekening en risico te blijven. RVO heeft de 13,36 betalingsrechten terecht aan de landbouwer toegekend. Het ontstane overschot aan betalingsrechten kan de landbouwer door eigen toedoen niet meer verzilveren.

Vragen over betalingsrechten?

Heeft u vragen over het aanvragen van betalingsrechten of de uitbetaling hiervan? Of wilt u voorkomen dat u een tekort of overschot aan rechten heeft? Neemt u gerust contact op met een van onze advocaten agrarisch recht. Wij helpen u graag verder.