Lbv(+)-regeling treedt binnenkort in werking

Blog
Schenkeveld Advocaten - koeien stal

Op 2 mei 2023 heeft de Europese Commissie de Lbv- en Lbv-plus regelingen goedgekeurd. Deze regelingen treden op 3 juli 2023 in werking. Naar verwachting treden deze regelingen op of kort na 1 juli 2023 in werking.  Heeft u een veehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? En denkt u erover na om te stoppen met uw bedrijfslocatie(s)? Dan leest u hier wat deze regelingen inhouden en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Lbv en Lbv-plus

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus zijn subsidieregelingen die door het kabinet in het leven zijn geroepen om veehouderijen op te kopen. Daarmee wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren.

De Lbv-regeling is beschikbaar voor melkvee-, varkens-, en pluimveehouders die een aanzienlijke mate van stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaken. De Lbv-plus is er voor de zogenaamde piekbelasters: de ongeveer 3.000 melkvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders die landelijk gezien de meeste stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaken.  Op de website aanpakstikstof.nl vindt u een overzichtstabel met de verschillen tussen beide regelingen.

Met deze regelingen komt er in totaal 1,47 miljard euro beschikbaar, waarvan 500 miljoen euro voor de Lbv-regeling en 975 miljoen euro voor de Lbv-plus.

De inschrijving voor beide regelingen opent op 3 juli. De sluitingsdatum van de Lbv is 1 december 2023; de Lbv-plus sluit op 5 april 2024. Bij overintekening worden de aanvragen gerangschikt op basis van de kosten per mol stikstofreductie. Wordt het budget overschreden en komt een veehouderij op basis van de rangschikking niet in aanmerking? Dan wordt deze op een reservelijst geplaatst.

Voorwaarden Lbv(+)-regeling

Heeft u een veehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied en overweegt u te stoppen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de Lbv(+)-regelingen:

  • U bent melkvee-, varkens- of pluimveehouder en heeft de laatste drie jaar onafgebroken dieren gehouden. Heeft u een vleeskalverhouderij? Dan komt u alleen in aanmerking voor de Lbv-plus.
  • Uw bedrijf heeft een geldige milieuvergunning en er zijn geen overtredingen van de Meststoffenwet geconstateerd.
  • De stikstofdepositie van uw bedrijf op het Natura-2000 gebied ligt boven een bepaalde drempelwaarde. Of uw bedrijf deze drempelwaarde haalt is van verschillende factoren afhankelijk, zoals de afstand tot het Natura-2000 gebied, het aantal dieren en de door u gebruikte emissiereducerende technieken. Een rekentool die u bij de berekening kan helpen komt binnenkort beschikbaar op de website van RvO Nederland.
  • U gaat de veehouderij definitief sluiten, de dieren afvoeren, de meststoffen verwijderen en de stallen slopen (tenzij u de stallen voor een ander doel gaat gebruiken).
  • U stemt ermee in dat minimaal 80% (varkens- en pluimveehouderijen) of 95% (melkveehouderijen) van de in 2022 benutte productierechten komt te vervallen.
  • U zorgt ervoor dat uw vergunningen worden ingetrokken of aangepast.
  • U mag niet op een andere locatie een nieuwe veehouderij beginnen of een bestaande veehouderij overnemen. Ook niet in samenwerkingsverband. Als u dat wel wilt, kunt u gebruikmaken van één van de andere regelingen die het ministerie van LNV beschikbaar stelt, zoals het Bedrijfsovernamefonds of het Omschakelfonds. Overigens geldt dat als u op het moment van inschrijven op de regeling ook andere locaties in gebruik had die u wel wilt voortzetten, dit is toegestaan.

Bij laatstgenoemde voorwaarde moeten veehouderijen die de bedrijfsvorm hebben van een maatschap goed opletten. Het herstartverbod geldt namelijk voor alle maten in de maatschap. Als slechts een van de maten wil stoppen, zult u moeten nadenken over andere scenario’s.

Website en rekentool online

Op 12 juni 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus in de Staatscourant gepubliceerd.
U kunt via een tool en de website www.aanpakpiekbelasting.nl nagaan of u onder de doelgroep van deze aanpak valt, op welke manier u aan de slag kunt met (verdere) verduurzaming van uw bedrijf en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige beëindiging.

Vergoeding Lbv(+)-regeling

Veehouders die deelnemen aan de Lbv-regeling krijgen 100% van de op leeftijd van de stallen gebaseerde, gecorrigeerde vervangingswaarde en 100% van de marktwaarde van de productierechten vergoed.

Deelnemers aan de Lbv+-regeling kunnen 120% van de op leeftijd van de stallen gebaseerde, gecorrigeerde vervangingswaarde, 100% van de marktwaarde van de productierechten en € 45,- per m2 voor kosten afbreken en verwijderen vergoed krijgen.

 Vragen over de LBV(+) -regeling?

Heeft u hier vragen over of advies nodig? Of kunt u begeleiding gebruiken bij uw beëindigingsaanvraag? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze specialisten agrarisch recht. Zij helpen u graag!