Wat houdt de nieuwe Aso-wet, ook wel Wet aanpak overlast, precies in?

Blog

Het wetsvoorstel Wet aanpak woonoverlast is op 24 januari jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Bij de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer was duidelijk dat het voorstel op veel steun kan rekenen. Op 1 juli 2017 is deze wet in werking getreden. Advocaat overheidsrecht Simone Grasboer vertelt hier meer over.

Inhoud wijziging Aso-wet

De Gemeentewet is gewijzigd, waarbij een nieuw artikel 151d Gemeentewet is opgenomen. In het eerste lid van artikel 151d Gemeentewet staat dat de raad bij verordening kan bepalen dat degene die een woning of bijbehorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een derde, ervoor moet zorgen dat door gedragingen geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. De burgemeester is bevoegd om bestuursdwang toe te passen als het voorschrift van artikel 151d Gemeentewet wordt overtreden.

De bevoegdheid van de burgemeester om bestuursdwang toe te passen bestaat alleen als de hinder niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan. Ook is de burgemeester verplicht om deze bevoegdheid uit te oefenen in overeenstemming met de door de raad vastgestelde verordening.

Gewijzigd wetsvoorstel

De bevoegdheid om uiteindelijk de woning of het erf te sluiten door bestuursdwang uit te oefenen, is een zware inbreuk op het privédomein van burgers. Alleen bij ernstige overlast, die voortdurend zal zijn in de praktijk, mag van deze bevoegdheid gebruik worden gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat tijdens de behandeling van het voorstel in de Eerste Kamer, het wetsvoorstel op 22 december 2016 is gewijzigd.

Bij een incident is de burgemeester niet bevoegd om op grond van deze bevoegdheid bestuursdwang toe te passen. Daarom is aan het artikel toegevoegd dat de hinder herhaaldelijk moet zijn. Het gaat daarbij niet om hinder die constant plaats vindt, zonder onderbreking, maar om terugkerende hinder.

> Wordt drugs aangetroffen in de woning? Dan kan de woning mogelijk worden gesloten op basis van artikel 13b Opiumwet.

Doel aso-wet

In de verordening kan de raad bepalen dat een gedragsaanwijzing wordt opgelegd aan de overlastgever (overtreder). Daarin wordt opgenomen welke handelingen moeten worden verricht, of juist achterwege moeten blijven. Leidt de gedragsaanwijzing niet tot verbetering, dan kan de burgemeester uiteindelijk de woning sluiten door bestuursdwang toe te passen. De VNG ziet de gedragsaanwijzing als gewenst aanvulling op de bestaande mogelijkheden om op te treden tegen woonoverlast. Op 27 maart 2017 is het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding gepubliceerd in het Staatsblad, en de wetswijziging is op 1 juli 2017 in werking getreden.

Voor het volledige wetsvoorstel klikt u hier.

Bekijk ook het artikel “Ontruiming op basis van artikel 174a Gemeentewet bij ernstige overlast”.