Afdeling past rechtspraak over verschoonbare termijnoverschrijding aan

Blog
Schenkeveld Advocaten - pexels-sora-shimazaki-5668772 (1)

De Afdeling heeft op 3 april jl. bepaald dat de Afdeling voortaan dezelfde lijn hanteert bij termijnoverschrijding, als de recente lijn van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Wat is die lijn, en wat is het gevolg van deze uitspraak van de Afdeling? Dit zal ik in deze blog bespreken.

Te laat?

Voor het maken van bezwaar of beroep geldt een termijn van zes weken.

Te laat bezwaar of beroep instellen, heeft tot gevolg dat het bezwaar/beroep niet-ontvankelijk is. Dat volgt uit artikel 6:11 Algemene wet bestuursrecht. Is verschoonbaar te laat bezwaar of beroep ingesteld, en kon dit de indiener niet worden verweten, dan werd het wel ontvankelijk geacht.

Verschoonbaar te laat

De voorheen geldende lijn is dat een bezwaar/beroep ontvankelijk is, als binnen twee weken nadat een belanghebbende te weten is gekomen dat een besluit is genomen, alsnog bezwaar/beroep wordt ingesteld.

Verruiming verschoonbare termijnoverschrijding

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 31 januari 2024  de rechtspraak over verschoonbare termijnoverschrijding aangepast. Volgens het College is die twee weken termijn niet bij belanghebbenden bekend, waardoor de rechtspraak door het College is aangepast.

 Verruiming naar zes weken

Neemt een belanghebbende na afloop van de termijn kennis van een besluit, ook al is dat besluit op de juiste wijze bekend gemaakt, dan wordt diegene voortaan een termijn van zes weken gegund. Wordt binnen die termijn van zes weken alsnog bezwaar/beroep ingesteld, dan is dit niet langer verwijtbaar te laat.

Afdeling sluit aan bij CBb

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag bepaald dat zij voortaan dezelfde lijn hanteert bij de termijnoverschrijding, als de hiervoor genoemde lijn van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Rechtsgevolg

Dit betekent dat het ongebruikt verstrijken van de bezwaar- of beroepstermijn van zes weken, geen rustig bezit is.

Pas als de belanghebbende kennisneemt van een correct bekend gemaakt besluit, én diegene ook niet eerder kennis daarvan kon nemen, dan heeft diegene nog zes weken om tegen dat besluit op te komen. Voor deze termijn van zes weken is gekozen, omdat de bezwaar- en beroepstermijn zes weken is volgens artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht.

Tip

Zorg ervoor dat belanghebbenden op tijd kennis kunnen nemen van een besluit, dat dit op de juiste wijze gebeurt, en maak dat besluit ook op de correcte wijze bekend. Kan worden aangetoond dat een belanghebbende wel eerder kennis kon nemen van het besluit, dan kan het bezwaar of het beroep alsnog niet-ontvankelijk zijn.

Heeft u vragen hierover, neem dan contact met mij op.