Blogs

Kennis
Windhinder door hoogbouw
Bent u betrokken bij een project waarbij hoogbouw plaatsvindt? In dit blog ga ik in op de uitspraak van gisteren van de Afdeling over Buiksloterham 8e herziening. Ik bespreek aan welke norm windhinder door hoogbouw wordt getoetst, en of het doorschuiven van het onderzoek naar windhinder bij de omgevingsvergunning, aanvaardbaar is.
Nieuwe problemen bij ruimtelijke ordening: spuitzones
Naast stikstof speelt een nieuw probleem bij ruimtelijke ontwikkelingen, spuitzones. In dit blog leg ik uit:1. Wat is een spuitzone? 2. Wat is een veilige afstand voor spuitzones? 3. Wat is het probleem met spuitzones? 4. Is er een oplossing?
Emissiearme stal op de schop
De Afdeling bestuursrechtspraak doet opnieuw een uitspraak met verstrekkende gevolgen voor de melkveehouderij. Dit keer over de emissiearme stal.
Het evenredigheidsbeginsel
Ilse van der Poel en Simone Smit hebben op 4 april jl. voor de Academie voor de Rechtspraktijk een live webinar verzorgd. Daarin hebben zij de uitspraken van de Afdeling besproken van 2 februari 2022, waarin het evenredigheidsbeginsel is toegepast. U kunt dit webinar gratis terug kijken.
Opkoopbescherming in grote steden: wat is nog mogelijk?
Nadat vorig jaar de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers al werd verhoogd van 6% naar 8%, is er sinds 1 januari 2022 een nieuwe beperking bijgekomen: het verhuurverbod. Toch zijn er ook met dit verbod nog mogelijkheden om woningen te verhuren. In dit artikel leest u er meer over.
Is overgang een nieuw begin?
Bestemmingsplannen moeten overgangsrecht bevatten, voor bouwen en voor gebruiken. Dat volgt uit artikel 3.2.2. van het Bro. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan speelt vaak de vraag of bestaand gebruik dat al onder het overgangsrecht valt, positief moet worden bestemd. Bestaand gebruik mag als hoofdregel niet voor de tweede keer onder het overgangsrecht worden gebracht.
Speelt het ontbreken van toestemming voor de bouw een rol?
Bij de beoordeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, speelt het privaatrecht meestal geen rol. Het toetsingskader in de Wabo, artikel 2.10, bevat publiekrechtelijke eisen waaraan de aanvraag wordt getoetst. De vraag of de eigenaar van de locatie waarop de vergunning betrekking heeft toestemming geeft voor de realisatie, speelt binnen artikel 2.10 van de Wabo in beginsel geen rol.
Is een parkeerplaats een weg volgens de Wegenwet?
Opnieuw heeft de Afdeling uitspraak gedaan in een zaak het college van de gemeente Enkhuizen over een walkant. Eerder is door de Afdeling geoordeeld dat een walkant geen weg is volgens de Wegenwet. In die uitspraak uit 2015 is besloten dat de walkant geen weg is omdat de walkant geen functie vervuld voor de afwikkeling van het openbaar verkeer. In die zaak is de eigenaar van de walkant bijgestaan door Schenkeveld Advocaten.
Wet natuurbescherming: vergunning op andere naam?
De natuurvergunning is een vergunning die op aanvraag wordt verleend. Het is mogelijk om het bevoegd gezag te vragen om de tenaamstelling van de vergunning te wijzigen. Dit is van belang als het bedrijf dat beschikt over een vergunning, is overgedragen, of als een project wordt overgedragen. Dit speelt bij omgevingsvergunningen maar ook bij natuurvergunningen op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) een rol.
Ontwikkelingen stikstof en Wet natuurbescherming
Na het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof op 29 mei 2019, wordt hard gewerkt om projecten met (geringe) stikstofdepositie toch mogelijk te maken. Twee recente ontwikkelingen worden besproken: 1. Intern salderen; 2. Wetsvoorstel Stikstofreductie.