Ontruiming woning op basis van artikel 174a Gemeentewet

Blog

De rechtbank Noord-Holland heeft op 14 oktober 2015 een uitspraak gewezen over artikel 174a Gemeentewet. In deze zaak heeft ondergetekende de burgemeester als advocaat bijgestaan. Deze uitspraak is goed bruikbaar voor andere gevallen waarin een burgemeester tot ontruiming van een koopwoning vanwege overlast wil overgaan.

In eerste instantie is besloten om op grond van artikel 13b Opiumwet tot sluiting van de woning over te gaan. In de beslissing op bezwaar is de grondslag gewijzigd naar artikel 174a van de Gemeentewet. Op grond van artikel 174a, eerste lid van de Gemeentewet kan de burgemeester besluiten een woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord.

Bovengenoemd artikel was destijds alleen bedoeld voor drugsgerelateerde verstoringen. Bij nota van wijziging is dit echter verruimd tot niet-drugsgerelateerde verstoringen van de openbare orde. Wel is daarbij opgemerkt dat de sluiting van een woning slechts gerechtvaardigd kan zijn bij overlast die wat betreft de risico’s voor de omgeving te vergelijken is met drugsoverlast. Het moet gaan om overlast die maatschappelijk onaanvaardbare vormen heeft aangenomen en niet met andere, minder ingrijpende middelen kan worden bestreden.

In deze kwestie werd door de eigenaar van de woning betoogd dat de aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde gedragingen niet zijn aan te merken als een verstoring van de openbare orde, omdat die gedragingen niet als overtredingen van wettelijke voorschriften zijn aan te merken en ook geen overlast voor de omwonenden tot gevolg hebben gehad. De burgemeester heeft zich op het standpunt gesteld dat de gedragingen echter zowel op zichzelf beschouwd als in samenhang bezien zijn te kwalificeren als een verstoring van de openbare orde. In deze kwestie was onder meer van belang dat een hennepplantage was aangetroffen. Ook was er sprake van veel incidenten rondom de woning. De rechtbank was op grond hiervan van oordeel dat sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 174a Gemeentewet en dat om die reden tot sluiting van de woning gedurende een periode van drie maanden kon worden overgegaan. De uitspraak is inmiddels onherroepelijk.

Klik hier voor de uitspraak.

Heeft u vragen over artikel 174a Gemeentewet dan wel over andere openbare ordevraagstukken, neem dan contact op met één van onze specialisten.