Ernstig letsel door fietsongeval: wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Full,Length,View,Of,A,Worried,Young,Driver,Calling,The

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal fietsongevallen met ernstig letsel tot gevolg toeneemt. In 2021 steeg het aantal verkeersslachtoffers dat op de spoedeisende hulp moest worden geholpen tot 110.000. Dit is een toename van 18% in 10 jaar. Van die verkeersslachtoffers is twee derde fietser.

Schadevergoeding aanrijding fiets

Een belangrijke oorzaak van deze toename ligt in de opkomst van de elektrische fiets. Steeds meer mensen maken gebruik van een elektrische fiets, ook jongeren. En dat levert dikwijs gevaarlijke situaties op. Bijvoorbeeld omdat automobilisten en andere verkeersdeelnemers de hoge snelheid waarmee wordt gereden onderschatten. Inmiddels is dit in de politiek ook onderwerp van gesprek, maar wezenlijke veranderingen zoals een helmplicht of het verbreden van fietspaden zijn op dit moment nog niet aan de orde.

Lees ook ‘Ongeval met elektrische fiets: wie is aansprakelijk voor letselschade?

De toename van het aantal fietsongevallen leidt logischerwijs ook tot een toename van het aantal letselschadezaken waarbij fietsers betrokken zijn. Maar wat zijn eigenlijk uw rechten als u op de fiets bent aangereden door een motorvoertuig? Ik zal ze in dit artikel kort toelichten.

Fietser wordt als Zwakke verkeersdeelnemer beschermd

Fietsers worden – net als voetgangers – bij een aanrijding met een motorvoertuig beschermd door artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW). De gedachte achter dit artikel is dat zwakke (ongemotoriseerde) verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, ten opzichte van sterke (gemotoriseerde) verkeersdeelnemers beschermd moeten worden. Sterke verkeersdeelnemers zijn auto’s, brommers, landbouwwerktuigen etc. Wanneer sprake is van een aanrijding tussen deze twee soorten verkeersdeelnemers, moet de sterke verkeersdeelnemer op grond van artikel 185 WVW in beginsel de schade van de zwakke verkeersdeelnemer vergoeden. In het vervolg van dit artikel leg ik dit verder uit aan de hand van een veelvoorkomende situatie: een aanrijding tussen een fietser en een automobilist.

Overmacht automobilist

In het geval van een aanrijding tussen een fietser en een automobilist, is de automobilist slechts in één bijzondere situatie niet aansprakelijk: wanneer sprake is van overmacht aan de kant van de automobilist hoeft de schade van de fietser niet vergoed te worden. Maar van overmacht is niet snel sprake. Verkeersfouten van de fietser, leveren niet zonder meer overmacht op voor de automobilist. Pas als de fouten van de fietser zó onwaarschijnlijk waren dat de automobilist hiermee geen rekening hoefde te houden, kan er sprake zijn van overmacht. Bij fietsers jonger dan 14 jaar moet voor een succesvol beroep op overmacht zelfs sprake zijn van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van de fietser.

Schadevergoeding: 50%-regel

Als blijkt dat er geen sprake is van overmacht, is de automobilist aansprakelijk voor de schade van de fietser. Vervolgens moeten partijen beoordelen hoe de schade moet worden verdeeld: welke verkeersfouten zijn over en weer gemaakt en welke gevolgen heeft dit voor de vergoeding van de schade? Hoofdregel is dat minstens 50% van de schade van de fietser door de automobilist moet worden vergoed. Ook als het ongeval grotendeels is veroorzaakt door een fout van de fietser.

schadevergoeding: 100%-regel

Is de fietser jonger dan 14 jaar? Dan geldt de 100% regel. Dit betekent dat de automobilist de volledige schade moet vergoeden, ongeacht de eventuele eigen schuld van het kind.

Billijkheidscorrectie

In sommige gevallen heeft de fietser deels schuld aan het ongeval, waardoor op basis van het bovenstaande een deel van zijn of haar schade voor eigen rekening zou moeten blijven. In sommige gevallen wordt het percentage eigen schuld van de fietser naar beneden bijgesteld of zelfs achterwege gelaten. Bijvoorbeeld als de fietser zeer ernstig letsel heeft opgelopen of wanneer de over en weer gemaakte fouten sterk uiteenlopen qua ernst. Deze correctie wordt de billijkheidscorrectie genoemd.

Lees ook ‘Als fietser aangereden? In 4 stappen uw schade vergoed

schadeVergoeding voor letselschade fietsongeval

De term ‘zwakke verkeersdeelnemer’ zegt het al: het risico op letsel bij een aanrijding tussen een fietser en een auto is groot. Vaak is dan ook een behandeling in het ziekenhuis nodig, met zorgkosten tot gevolg. Ook raken fietser dikwijls (enige tijd) arbeidsongeschikt, waardoor inkomen terugloopt. Mogelijk is er zelfs hulp nodig in de huishouding. Deze en andere schadeposten kunt u verhalen op de verzekeraar van de automobilist.

Heeft u hier vragen over? Wij kunnen u snel vertellen of u recht heeft op een schadevergoeding en gratis juridische bijstand. Neem gerust contact op met onze letselschade advocaten.