Auto rijdt over voet van pakketbezorger, wie is aansprakelijk?

Blog
Schenkeveld Advocaten - pijnlijke voet1

Een pakketbezorger is over zijn voet gereden toen hij achter zijn bus de weg op stapte. Had hij zelf moeten uitkijken voordat hij de weg opging of kan hij zijn schade verhalen op degene die over zijn voet reed?

Pakketbezorger wordt over zijn voet gereden

De pakketbezorger stond met zijn bestelbus achter een wat bredere vrachtwagen. De bestuurder van de auto die over zijn voet reed naderde de vrachtwagen en passeerde deze op de linker weghelft. De pakketbezorger kwam vanachter de vrachtwagen de rijbaan op waarna de bestuurder over zijn voet reed.

De aansprakelijkheid en de schadevergoeding

Omdat het slachtoffer valt aan te merken als een voetganger op het moment dat over zijn voet werd gereden, is wetsartikel 185 Wegenverkeerswet 1994 van toepassing. Dit artikel bepaalt dat de bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk is voor de schade die wordt veroorzaakt door een verkeersongeval met een zwakkere verkeersdeelnemer, tenzij sprake is van overmacht.

Beroep op overmacht

Zal in het geval van de pakketbezorger een beroep op overmacht slagen? De bestuurder moet in dat geval geen enkel verwijt kunnen worden gemaakt. Een beroep op overmacht slaagt alleen als de bestuurder van het motorvoertuig aantoont dat hij bij het bepalen van zijn rijgedrag geen rekening hoefde te houden met de fouten van de pakketbezorger. Verschillende factoren zijn dan van belang, zoals de snelheid waarmee werd gereden, de mate van anticipatie op de fouten van anderen en het zicht.

Eigen schuld voetganger

Als de aansprakelijkheid op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet vaststaat, omdat er geen sprake is van overmacht, dan kan de aansprakelijke partij nog een beroep doen op eigen schuld aan de zijde van de voetganger.

Uit jurisprudentie blijkt dat de eigen schuld aan de kant van een voetganger of fietser niet hoger kan uitvallen dan 50%. Dit houdt in dat, in ieder geval 50% van de schade van het slachtoffer moet worden vergoed. Deze 50%-regel gaat niet op als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van de voetganger of fietser.

Het oordeel: overmacht of eigen schuld

Volgens de rechtbank is er geen sprake van overmacht. De bestuurder hield geen rekening met de mogelijkheid dat er vanachter de vrachtwagen een persoon de rijbaan op zou kunnen stappen.  De bestuurder had daar wel op bedacht moeten zijn. Het gedrag van de voetganger was niet zo onwaarschijnlijk dat de bestuurder daarmee geen rekening hoefde te houden. De vrachtwagen was namelijk aan het laden en lossen. Daarnaast had de bestuurder de bestelbus van de pakketbezorger kunnen zien.

Eigen schuld en billijkheidscorrectie

De pakketbezorger heeft zijn rechtervoet voorbij de vrachtwagen op de rijbaan gezet, zonder dat hij keek of er verkeer aankwam. Dit wordt hem verweten, waardoor 50% eigen schuld wordt aangenomen. De rechtbank vindt wel dat de bestuurder van de auto een groter verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank stelt het percentage eigen schuld daarom bij naar 65% in verband met de billijkheidscorrectie.

De billijkheidscorrectie is opgenomen in artikel 6:101 BW samen met de eigen schuld. Deze correctie kan het percentage eigen schuld verkleinen als gevolg van verschillende factoren, zoals de uiteenlopende ernst van de over en weer gemaakte fouten, of er sprake is van een verzekering die de schade dekt of niet, de aard en de ernst van het ontstane letsel etc.

Vragen over aansprakelijkheid? Kosteloze bijstand van een letselschade advocaat!

Het beoordelen van de aansprakelijkheid brengt in sommige gevallen de nodige discussies met zich mee. Het is om deze reden van belang om goed in beeld te krijgen wat de exacte toedracht is van het verkeersongeval. Wij kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen en een eventuele discussie voeren over het percentage eigen schuld, mocht hier sprake van zijn.

Als uw tegenpartij aansprakelijk is, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat in beginsel volledig te verhalen op de aansprakelijke partij en is de bijstand voor u volledig kosteloos.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten voor meer informatie en een advies.