Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte

Blog

Schenkeveld Advocaten - rekenmachine geld

Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u moet betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Dit doet u bij het UWV via deze link. Deze regeling heeft terugwerkende kracht. Dat betekent dat ook vanaf 1 juli 2015 betaalde transitievergoedingen onder de regeling vallen.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte: hoe zat het ook alweer?

Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) in 2015 mocht u de arbeidsovereenkomst van een werknemer na twee jaar ziekte met toestemming van het UWV opzeggen, zonder dat u de werknemer een vergoeding verschuldigd was.

Bij de totstandkoming van de Wwz vond de wetgever dat er eigenlijk geen goede redenen waren om een onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte en ‘gewone’ werknemers. En dus dienden vanaf 1 juli 2015 werknemers bij ontslag wegens langdurige ziekte ook een transitievergoeding te krijgen.

Veel werkgevers hebben ervoor gekozen om deze arbeidsovereenkomsten van langdurige zieke werknemers ook na twee jaar ziekte in stand te laten, in zogenaamde slapende dienstverbanden. Maar een slapend dienstverband is nadelig voor werknemers. Daarom treedt er vanaf 1 april 2020 een regeling in werking, die werkgevers bij ontslag wegens langdurige ziekte gaat compenseren.

Vanaf 1 april 2020: compensatie van de transitievergoeding

Voor alle duidelijkheid: u moet met deze wet nog steeds een transitievergoeding betalen als u een langdurig zieke werknemer ontslaat. Het UWV gaat u hiervoor alleen compenseren. Dit doet het UWV vanuit het Algemene werkloosheidsfonds (Awf). U moet dus wel rekening houden met een premieverhoging.

Voor de transitievergoeding(en) die u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 hebt betaald of nog gaat betalen moet u de aanvraag tot compensatie tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 bij het UWV indienen. Bij beëindigingen vanaf 1 april 2020 moet u de aanvraag tot compensatie binnen zes maanden na het uitbetalen van de transitievergoeding bij het UWV indienen. De datum waarop de vergoeding van uw rekening is afgeschreven is daarbij bepalend.

U kunt de compensatie online aanvragen, het UWV heeft een digitaal aanvraagformulier. Het UWV stelt vervolgens vast of er sprake was van een arbeidsovereenkomst, wat de duur was van die arbeidsovereenkomst, wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd, of er een transitievergoeding is betaald en hoe de transitievergoeding is berekend.

Het maakt daarbij in principe niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is geëindigd, als maar vaststaat dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurige ziekte. Heeft u geen beschikking van het UWV waaruit de toestemming voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst blijkt? En ook geen beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is ontbonden? Dan moet u dus een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen overleggen.

Waar moet u rekening mee houden?

Als werkgever moet u verder nog rekening houden met de volgende regels:

  • Het UWV compenseert u alleen voor de transitievergoeding die u had moeten betalen als u meteen na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst zou hebben beëindigd. Het in stand houden van een slapend dienstverband wordt daardoor onaantrekkelijk. Heeft u op dit moment slapende dienstverbanden? Dan adviseren wij u die zo spoedig mogelijk te beëindigen.
  • Heeft het dienstverband langer geduurd omdat u een loonsanctie is opgelegd? Dan vergoedt het UWV dat gedeelte van de transitievergoeding niet.
  • Is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden, waarbij u een hogere vergoeding betaalt dan waartoe u verplicht bent? Dan vergoedt het UWV dat gedeelte van de vergoeding niet.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u weten of u in aanmerking komt voor compensatie? Neem dan gerust contact op met onze advocaten arbeidsrecht.