Mestuitzondering Nederlandse boeren blijft in 2022, maar verdwijnt vanaf 2026

Blog

Schenkeveld Advocaten - mest tank

Derogatie

Op grond van Europese regels mogen Nederlandse boeren jaarlijks met hun vee maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruiken op hun landbouwgronden. De Nederlandse veehouderij maakt al jarenlang gebruik van een uitzonderingsregel (de derogatie genoemd), waardoor de boeren afhankelijk van de regio 230 kg of 250 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare mogen aanwenden. Dit levert financiële voordelen op, omdat wordt bespaard op kosten voor kunstmest en afvoerkosten. Ongeveer 18.000 boerenbedrijven in Nederland maken jaarlijks gebruik van de derogatie.

Onzekerheid over derogatie 2022

Hoewel het kabinet steeds heeft ingezet op een verlenging van de derogatie in 2022 en de jaren daarna, bleef het verlossende woord vanuit Brussel steeds maar uit. Hierdoor is het voor boeren tijdens het bemestingsseizoen lang onzeker geweest of zij zich aan de 170 kg moeten houden of dat zij toch met een beroep op de derogatie meer mest mogen uitrijden. Sommige boeren hebben zelfs al geanticipeerd op de hogere stikstofnormen van de derogatie. Als de derogatie voor 2022 niet wordt verleend, lopen zij mogelijk het risico op een bestuurlijke boete wegens overschrijding van de gebruiksnormen.

Conceptafspraak: derogatie 2022 blijft, maar vanaf 2023 afgebouwd

Minister Slaghouwer van Landbouw heeft nu bevestigd dat hij een conceptafspraak met Brussel heeft gemaakt, waarbij de derogatie voor dit jaar behouden blijft, maar vanaf 2023 in drie jaar wordt afgebouwd. Vanaf 2026 kunnen de Nederlandse boeren helemaal geen beroep meer doen op de uitzonderingsregeling en geldt jaarlijks de norm van 170 kg stikstof per hectare.

Hogere kosten

Dit betekent dat u vanaf volgende jaar elk jaar minder dierlijke mest op uw land mag gebruiken. Daardoor dient u in de komende jaren meer kosten te maken voor het afvoeren van de overtollige dierlijke mest en voor het aanvoeren van kunstmest als alternatief. Daarentegen lijkt de derogatie voor 2022 wel behouden te blijven en lijken de boeren, die hierop al hebben geanticipeerd, gevrijwaard te blijven.

Compensatieregeling tijdens drie afbouwjaren

De Minister heeft aangekondigd dat er vanaf 2023 een compensatieregeling zal worden opengesteld voor de getroffen boeren, die schade lijden door het verlies van de mestuitzondering. Er wordt hiervoor 130 miljoen euro uitgetrokken. Het is nog niet bekend hoe de regeling eruit komt te zien en aan welke voorwaarden de boeren moeten voldoen om voor financiële compensatie in aanmerking te kunnen komen.

Heeft u vragen over de mestwetgeving en wilt u op de hoogte blijven definitieve afspraken en de compensatieregeling, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze specialisten agrarisch recht.