Transitievergoeding

Wat is transitievergoeding?

Transitievergoeding is een ontslagvergoeding voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

De transitievergoeding is in 2015 met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid geïntroduceerd, als vervanging van de kantonrechtersformule. Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor – en de berekening van – de transitievergoeding gewijzigd.

Wanneer recht op transitievergoeding

Een werknemer heeft in principe recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Dit geldt zowel voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een werknemer wiens tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, heeft dus ook recht op een transitievergoeding. De duur van de arbeidsovereenkomst is daarbij niet van belang.

Ook als de werkgever het aantal uren van dienstverband structureel met minimaal 20% vermindert, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding over deze urenvermindering. Onze advocaat transitievergoeding vertelt u graag wat u rechten zijn.

Uitzonderingen

Een werknemer heeft geen recht op transitievergoeding als:

  • De werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
  • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dat is veelal het geval bij een ontslag op staande voet, maar hiervan kan bijvoorbeeld ook sprake zijn als een werknemer tijdens een reorganisatie een passende functie weigert
  • De werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • De werkgever failliet is, surseance van betaling is verleend of hij in de schuldsanering natuurlijke personen is terechtgekomen.

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend vanaf de eerste dag van het dienstverband en bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Sinds 1 januari 2023 geldt er een wettelijk maximum van € 89.000,– bruto. Is het jaarsalaris hoger dan dit bedrag? Dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan het bruto jaarsalaris.

Extra vergoeding

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan een kantonrechter een extra (billijke) vergoeding aan de werknemer toekennen, naast de transitievergoeding. Hiervoor geldt geen maximum. Deze billijke vergoeding wordt alleen toegekend bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever.

Uitbetaling in termijnen

Werkgevers die door de uitbetaling van transitievergoeding in financiële problemen zouden komen, mogen niet van transitievergoeding afzien. Maar in het geval uitbetaling ineens tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering zou leiden, is betaling in termijnen wel mogelijk. In dat geval mag de werkgever de uitbetaling over maximaal zes maanden spreiden. Daarbij is de werkgever dan wel wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd.

Compensatieregelingen voor werkgevers

In sommige gevallen kunnen werkgevers aanspraak maken op een compensatieregeling:

  • Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie voor de transitievergoeding vragen die zij hebben betaald aan werknemers die zij wegens langdurige arbeidsongeschiktheid hebben ontslagen.
  • Sinds 1 januari 2021 hebben kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) die hun onderneming zijn gestopt wegens pensionering of overlijden ook recht op compensatie van de transitievergoeding.

Mogelijk komt er binnenkort nog een derde compensatieregeling voor werkgevers die werknemers hebben moeten ontslaan bij een bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken. Wanneer deze regeling in werking treedt is nog niet bekend.

Vragen?

Hebt u vragen over de transitievergoeding? Of wilt u in een concreet geval de hoogte van de transitievergoeding laten uitrekenen of de afspraken laten controleren? Lees dan de veelgestelde vragen over transitievergoeding of neem direct contact op met onze specialisten arbeidsrecht.