Contracten voor bepaalde tijd

Blog

Het wetsvoorstel kent verschillende tijdstippen waarop de veranderingen in werking treden. De wijzigingen geldend voor flexibele contracten zullen al op 1 juli 2014 in werking treden (als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen). Wij zetten deze hier op een rij:

De belangrijkste wijzigingen voor contracten voor bepaalde tijd zijn:

  1. De maximale periode waarin arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten wordt verkort naar twee jaar. Volgens het huidige arbeidsrecht mag een werkgever drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden die de periode van drie jaar niet overschrijden. Vervolgens mag na een tussenpoos van drie maanden in beginsel opnieuw worden begonnen met een keten van contracten voor bepaalde tijd (3 x 3 x 3). In het wetsvoorstel Werk en Zekerheid wordt geregeld dat (nog steeds) drie arbeidsovereenkomsten mogen worden aangeboden, maar maximaal gedurende een periode van twee jaar.
  2. Een tweede verandering is dat een tussenperiode tot zes maanden (nu drie maanden) wordt meegeteld in de keten. Dus pas na zes maanden wordt de keten doorbroken en mag opnieuw een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten (bij CAO kan worden afgeweken van het aantal te sluiten contracten en van de maximale periode).
  3. Verder mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur tot maximaal zes maanden geen proeftijd meer worden overeengekomen.
  4. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur langer van zes maanden of meer eindigen van rechtswege, maar de werkgever dient minimaal een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, aan te geven of het contract al dan niet wordt verlengd (aanzegplicht). Als de werkgever dit nalaat, betaalt hij een boete van één maand (extra) loon.
  5. Er mag geen concurrentiebeding worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van een vooraf beschreven zwaarwichtig belang van de werkgever. Als het concurrentiebeding voor 1 juli 2014 is overeengekomen dan blijft daarop de huidige regeling van toepassing.

Het bovenstaande is een samenvatting. Wanneer u vragen heeft over uw situatie in het nieuwe stelsel zullen wij deze graag beantwoorden!