Meer ruimte voor voorwaardelijke verplichtingen

Blog

Begin december is het ontwerpbesluit tot wijziging van onder meer het Besluit omgevingsrecht vanwege het permanent maken van de Crisis- en herstelwet verschenen (Staatscourant 2013, 30053). In het besluit wordt meer ruimte geboden aan het vergunningvrij bouwen, wordt de maximale instandhoudingstermijn van een tijdelijk bouwwerk gewijzigd en is een wettelijke basis opgenomen voor het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in een bestemmingsplan.

De verwachte inwerkingtreding van dit besluit is voorjaar 2014. Onderstaand wordt ingegaan op het begrip voorwaardelijke verplichting en de plek die hiervoor zal worden ingeruimd in het Besluit omgevingsrecht.

Een voorwaardelijke verplichting in een bestemmingsplan voorziet in de plicht om bij  (wijziging) van een bepaald gebruik bepaalde voorzieningen te treffen en in stand te laten. Dit zorgt ervoor dat het beoogde gebruik slechts wordt toegestaan als bijvoorbeeld een bepaalde maatregel wordt getroffen. Het doel van het opnemen van een dergelijke verplichting in een bestemmingsplan, is om zeker te stellen dat die maatregel wordt gerealiseerd en in stand wordt gelaten.

In de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in een bestemmingsplan aanvaard. Het soort maatregelen dat via een voorwaardelijke verplichting kan worden getroffen, betreft bijvoorbeeld een parkeerregeling ter voorkoming van parkeeroverlast, maar ook het plaatsen van een geluidswal om geluidsoverlast te voorkomen. Ook kan gedacht worden aan het opnemen van de voorwaardelijke verplichting dat de bestaande bebouwing moet worden gesloopt voordat nieuwe bebouwing mag worden opgericht.

In het ontwerpbesluit is opgenomen dat aan artikel 3.2.1 lid 2 Bro een onderdeel wordt toegevoegd. Op basis daarvan kan een bestemmingsplan vervolgens regels bevatten waarin wordt bepaald dat een gebruik slechts kan worden toegestaan onder de voorwaarde dat maatregelen worden getroffen en in stand worden gehouden.

Een andere mogelijkheid om zeker te stellen dat een bepaalde maatregel wordt getroffen, is om dit als voorwaarde aan de te verlenen omgevingsvergunning te verbinden. Dit laatste is dan interessant bij het verlenen van een vergunning voor het oprichten van een gebouw, waarbij de bestaande bebouwing moet worden gesloopt. Op die manier kan via het verbinden van voorwaarden aan de vergunning worden geregeld dat de bestaande bebouwing wordt gesloopt en hoeft dat niet in het bestemmingsplan te worden opgenomen. De basis hiervoor is gelegen in artikel 2.22 Wabo.

De overige wijzigingen van het Bor zullen bij de inwerkingtreding van dit ontwerpbesluit in deze nieuwsbrief worden besproken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.