Emissiearme stal op de schop

Blog

Schenkeveld Advocaten - koeien stal

De Afdeling bestuursrechtspraak doet opnieuw een uitspraak met verstrekkende gevolgen voor de melkveehouderij. Dit keer over de emissiearme stal.

Emissiefactoren

In de bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij zijn stalsystemen opgenomen. Voor de berekening van de stikstoofuitstoot gelden emissiefactoren. Stallen die minder stikstof zouden uitstoten, hebben lagere emissiefactoren. Die factoren zijn (deels) gebaseerd op metingen bij proefstallen.

Melkveehouderijen met een stalsysteem A1.13 of stalsysteem A 1.28 moeten opletten.

Hoger beroep

De Afdeling bestuursrechtspraak bepaalt op 7 september 2022 dat de emissiefactoren bij deze stalsystemen de ammoniakemissie waarschijnlijk onderschat. De ammoniakuitstoot is waarschijnlijk hoger. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

Factoren

Zolang de twijfel over de daadwerkelijke emissie niet is weggenomen, stelt de Afdeling dat de emissie van deze systemen niet in kaart kunnen worden gebracht. Dit betekent dat een emissieberekening van deze systemen niet zonder meer kan worden gebruikt voor een voortoets of een passende beoordeling voor een natuurvergunning.

Vervolg

Volgens de minister wordt de werking van het emissiearme stalsysteem onderzocht. In de uitspraak wijst de Afdeling erop dat dit onderzoek zo snel mogelijk beschikbaar moet zijn, voor de melkveesector en alle betrokkenen. Iedereen verkeert hierdoor in onzekerheid, en het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Andere emissiearme stalsystemen

De uitspraak van 7 september 2022 gaat alleen over stalsystemen A 1.13 en A 1.28. Blijven andere emissiearme stalsystemen buiten schot? In Nederland spelen verschillende procedures waarbij ook andere stalsystemen en de lagere emissiefactoren ter discussie staan. Niet valt uit te sluiten dat ook de uitstoot van die stalsystemen mogelijk is onderschat. Uit de uitspraak blijkt namelijk dat voor veel emissiearme stalsystemen de ammoniakemissiefactoren niet op metingen zijn gebaseerd, maar afgeleid zijn van de gemeten emissies in andere stalsystemen.

Uitstoot van beweiden

Een andere discussie waarover de Afdeling uitspraak zal doen, is het beoordelen van de stikstofuitstoot van het weiden van vee. Bij de uitspraak van 7 september 2022 kondigt de Afdeling aan dat hierover in het vierde kwartaal van dit jaar uitspraak wordt gedaan. Voorlopig zal de stikstofdiscussie tot nog meer procedures leiden, en blijft de onzekerheid in lopende vergunningen en procedures voortduren.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze specialisten van agrarisch recht.