Geliberaliseerde pachtovereenkomst tussentijds opzeggen; kan dat?

Blog

Schenkeveld Advocaten - pacht1

Bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn partijen flexibeler bij het maken van afspraken over pacht van los land dan bij bijvoorbeeld een reguliere pachtovereenkomst. Zo kan bij geliberaliseerde pacht een pachtperiode worden afgesproken van minder dan 6 jaar. Ook is de pachtprijs niet gebonden aan een wettelijk vastgesteld minimum.

Einde geliberaliseerde pachtovereenkomst

Een geliberaliseerde pachtovereenkomst eindigt automatisch, behalve als partijen een nieuwe (geliberaliseerde) pachtovereenkomst met elkaar afsluiten. Nu is de hoofdregel dat een geliberaliseerde pachtovereenkomst in beginsel niet tussentijds kan worden opgezegd. Toch zijn er situaties denkbaar waarin een tussentijdse opzegging wel wenselijk zou zijn. Bijvoorbeeld als de verpachter van plan is om het gepachte te verkopen, maar niet zeker weet wanneer de verkoop zal plaatsvinden.

Uitweg

Voor dat soort gevallen is er gelukkig een uitweg. Pachter en verpachter kunnen namelijk expliciet in de pachtovereenkomst afspreken in welke gevallen de pachtovereenkomst tussentijds opgezegd mag worden.

Vereist is wel dat een dergelijke tussentijdse opzeggingsgrond objectief bepaalbaar moet zijn. Het moet dus gaan om een opzegging die het gevolg is van een objectieve toestand en niet om een subjectieve invulling, vaststelling of beleving van één van de partijen. Zo kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat de overeenkomst wordt beëindigd als het gepachte wordt verkocht of als de bestemming van het gepachte is gewijzigd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het opnemen van een tussentijdse opzeggingsgrond of andere vragen hebben over agrarisch recht, neemt u dan gerust contact met ons op.