Pachter bereikt AOW-leeftijd: einde pachtovereenkomst?

Blog

Schenkeveld Advocaten - pachter oude man gieter

In de oude pachtwetgeving was het bereiken van de 65-jarige leeftijd door de pachter een zelfstandige opzeggingsgrond voor de pachtovereenkomst. Deze opzeggingsgrond is met ingang van 1 september 2007 geschrapt. Betekent dit dat de leeftijd van de pachter geen enkele rol meer speelt bij het opzeggen van de pachtovereenkomst? Die vraag moet ontkennend worden beantwoord.

Hoewel de verpachter niet meer kan aansturen op beëindiging van de pacht met het enkele argument dat de pachter de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan het bereiken van deze leeftijd op twee manieren meespelen bij de beëindiging van de pachtovereenkomst.

1. Belangenafweging

Op grond van de wet (artikel 7:370 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek) moet de Pachtkamer bij opzegging van de overeenkomst door de verpachter een redelijkheidstoets uitvoeren. Daarbij moet de rechter beoordelen welk belang zwaarder weegt: het belang van de verpachter bij beëindiging van de pachtovereenkomst of het belang van de pachter bij het voortzetten van de pachtovereenkomst. Daarbij kan de leeftijd van de pachter een rol spelen als een van de afwegingsfactoren.

2. Bedrijfsmatige exploitatie?

Daarnaast is een pachter verplicht om het gepachte bedrijfsmatig ter uitoefening van de landbouw te gebruiken. Daarbij moet er sprake zijn van een complex van economische landbouwkundige activiteiten gericht op winst. Ook moeten hiervoor investeringen worden gedaan en moet de pachter voor zijn inkomen afhankelijk zijn van het gepachte. Is hiervan geen sprake (meer)? Dan kan de Pachtkamer de pacht voortijdig beëindigen. In principe lopen alle pachters dit risico, maar bij een pachter op leeftijd zal het sneller aan de orde zijn. De pachter die  zijn bedrijfsactiviteiten op een lager pitje zet en voornamelijk leeft van een AOW-uitkering of pensioen, loopt daarmee het risico dat de verpachter de pachtovereenkomst opzegt (artikel 7:376 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek).

Pachtovereenkomst beëindigen of indeplaatsstelling

Als er dus sprake is van een pachter die op leeftijd is, bestaat er mogelijk een uitweg om de pachtovereenkomst te beëindigen. Als een familielid van de pachter het landbouwbedrijf wil overnemen, dan is een indeplaatsstelling van dat familielid voor de pacht ook een mogelijkheid.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere vragen die gaan over pacht of agrarisch recht? Neemt u dan gerust contact met ons op.