Het begrip één lokaal in de zin van artikel 13b Opiumwet

Blog
Schenkeveld Advocaten - Pien Schotman Schenkeveld © Hélène de Bruijn Fotografie–057

Het komt regelmatig voor dat op één perceel meerdere opstallen staan. In het geval in één van die opstallen op het perceel drugs wordt aangetroffen, is de burgemeester dan bevoegd om alle opstallen op het betreffende perceel te sluiten?

Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang als in woningen of lokalen, of in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven -kort gezegd- drugs worden gevonden. De burgemeester maakt regelmatig gebruik van die bevoegdheid en daarover wordt vaak geprocedeerd. Zo ook in een uitspraak van de rechtbank Limburg van 25 oktober 2017. Daarin staat de vraag centraal of een woning en pension als één lokaal konden worden gezien in de zin van artikel 13b Opiumwet.

Een vest met 41 xtc pillen

Op 26 november 2016 is de Dienst Landelijke Recherche, in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, in een woning in de gemeente Roerdalen binnengetreden. Op dat perceel is naast de woning ook nog een pension gevestigd. Tijdens de doorzoeking zijn in de woning diverse voorwerpen in beslag genomen. Uit de rapportage van de DLR blijkt dat in een vest van de beheerder van het pension 41 XTC pillen zijn aangetroffen. Dit vest lag op een bureaustoel in een ruimte van de woning. Die ruimte werd in de bestuurlijke rapportage aangeduid als de receptie van het pension. In het pension zelf zijn geen verdovende middelen of wapens gevonden.

Bestuursdwang

De burgemeester van Roerdalen heeft bij afzonderlijke besluiten van 23 februari 2017 op grond van artikel 13b van de Opiumwet met ingang van 6 maart 2017 gelast tot sluiting van alle opstallen (woning en pension) op het perceel. Eisers hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De burgemeester heeft het bezwaar van eisers ongegrond verklaard, waarna beroep is ingesteld bij de rechtbank Limburg.

Eén lokaal

De rechtbank Limburg moet zich in beroep buigen over de  vraag of de woning, waar de drugs zijn aangetroffen, en het pension, zodanig met elkaar zijn verbonden dat sprake is van één lokaal in de zin van artikel 13b van de Opiumwet, zodat de burgemeester het pension ook onder de last heeft mogen brengen. De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat de woning en het pension niet met elkaar zijn verbonden via een doorgang, waarmee het pension direct vanuit de woning te bereiken is. Verder gaat de rechtbank uit van de volgende situatie. De woning en het pension zijn gebouwd in een L-vorm waarbij de woning direct is gelegen aan de straatzijde. Aan de achterzijde van de woning is een binnenplaats die via een poort naast de woning vanaf de straatzijde, en een andere poort gelegen aan de achterkant van de binnenplaats, is te bereiken. De woning en het pension hebben beide eigen toegangsdeuren. Daarnaast is het pension niet toegankelijk vanaf de openbare weg. Gelet daarop vindt de rechtbank dat het verband zoals door de burgemeester is geschetst tussen de woning waar de verdovende middelen zijn aangetroffen en het pension niet zodanig dat sprake is van één lokaal in de zin van artikel 13b Opiumwet.

Te onderscheiden functie

Bij de beantwoording van de vraag of de woning en het pension zodanig met elkaar verbonden zijn, acht de rechtbank de uitspraak van de Afdeling van 27 juli 2016 van belang. De Afdeling vindt dat gekeken moet worden of de ruimte geschikt is om een van een andere ruimte (waarin bijvoorbeeld drugs zijn aangetroffen) een te onderscheiden functie te vervullen. Zo ja, dan bestaat niet een zodanige relatie tussen die twee ruimtes dat de bevoegdheid van de burgemeester zich ook tot de rest van de ruimtes uitstrekte.

Heeft pension een zelfstandige functie?

De vraag die in de uitspraak wordt beantwoord is of het pension zonder de woning zelfstandig kan functioneren (een autonome gebruiksfunctie heeft). De rechtbank vindt dat, het feit dat in de woning de administratie van het pension wordt bewaard en dat daar camerabeelden van het pension worden bekeken, niet betekent dat het pension niet zelfstandig zonder de woning kan functioneren. De burgemeester heeft niet aannemelijk gemaakt dat de woning op andere, vergaande wijze, zoals voor de ontvangst van gasten voor het pension wordt gebruikt. Omdat een zodanige relatie tussen de woning en het pension ontbreekt, voorziet de rechtbank zelf in de zaak door de primaire besluiten te herroepen voor zover deze zien op de sluiting van het pension.

Functioneel verband

Voor het beoordelen of sprake is van één lokaal in de zin van artikel 13b Opiumwet, moet worden gekeken of sprake is van een zodanig functioneel verband tussen de lokalen. Dan moet ook worden beoordeeld of het lokaal een zelfstandige functie heeft. De burgemeester dient bij de sluiting van diversen lokalen op één perceel, te beoordelen in welke lokalen middelen zijn aangetroffen in de zin van de bijlagen bij de Opiumwet, en of er tussen de lokalen een zodanig functioneel verband bestaat.

Woning + pension = 1 lokaal

Opvallend aan deze uitspraak is dat volgens de rechtbank Limburg een woning en pension, als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan, wel als één lokaal kunnen worden aangemerkt. Dit is opmerkelijk, aangezien in artikel 13b Opiumwet een onderscheid wordt gemaakt tussen woningen en lokalen. Het onderscheid is relevant bij de toepassing en de omvang van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester. Voor woningen geldt namelijk een strenger sluitingsregime dan voor lokalen. Heeft u vragen over artikel 13b Opiumwet, neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van Vastgoedrecht of Overheidsrecht.

Lees ook de andere artikelen over dit onderwerp:

Woningsluiting op basis van artikel 13b Opiumwet is niet altijd een goed idee

Aantreffen drugs op geringe afstand van een woning is voldoende voor sluiting woning

Sluiting woning aantreffen harddrugs