Arbeidsongeschikte werknemer door ongeval: wat zijn de mogelijkheden?

Blog

Schenkeveld Advocaten - rugklachten

 

Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt door een verkeersongeval. Niet alleen voor de werknemer zelf een heel vervelend scenario, maar ook voor u als werkgever. Er komt van alles op u af zoals het regelen van vervanging, het organiseren van correcte begeleiding tijdens het verzuim, zorgen voor optimale re-integratie etc. Naast deze praktische problemen, heeft de arbeidsongeschiktheid ook de nodige financiële gevolgen. Kunt u deze schade verhalen?

Vergoeding doorbetaald loon op grond van artikel 6:107a BW

Als werkgever moet u het loon van uw werknemer de eerste twee jaar na de ziekmelding voor minstens 70% doorbetalen. Het goede nieuws is dat u in veel gevallen een deel van dit doorbetaalde loon kunt verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. U kunt de volgende schade verhalen:

  • het netto doorbetaalde loon;
  • de gemaakte re-integratiekosten;
  • redelijke kosten voor rechtsbijstand.

Soms ontstaat met de verzekeraar van de aansprakelijke partij een discussie over het causaal verband tussen de klachten, beperkingen en het ongeval én over de mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg hiervan. U kunt namelijk alleen het doorbetaalde loon verhalen als de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit het ongeval.

Praktijkvoorbeeld: vergoeding 2 jaar loondoorbetaling

Rechtbank Rotterdam ging op 25 maart 2020 in op de rol van de werkgever in de eerste twee jaren na een ongeval (ECLI:NL:RBROT:2020:2841). In deze zaak ging het om een leraar die na een ongeval te maken kreeg met rug- en nekklachten en cognitieve klachten, waardoor hij niet meer aan het werk raakte. De (overheids-)werkgever betaalde het nettoloon de eerste twee jaren na het ongeval door en vorderde vergoeding van Allianz. Allianz was de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Allianz vergoedde het doorbetaalde loon van de eerste paar maanden, maar voerde verweer tegen de rest van de vordering. Kortgezegd zou er geen sprake zijn van beperkingen als gevolg van het ongeval die ertoe leiden dat de leraar zijn beroep niet meer zou kunnen uitoefenen. De rechtbank oordeelde dat Allianz het in de eerste twee jaar doorbetaalde nettoloon volledig aan de werkgever diende te vergoeden.

Mogelijkheden werkgever in eerste twee jaar van loondoorbetaling

De rechtbank gaat in deze uitspraak uitgebreid in op de positie van de werkgever in de eerste twee jaren van loondoorbetaling. De rechtbank overweegt (onder meer) als volgt:

  1. De werkgever hoeft in de eerste twee jaren na het ongeval in beginsel niet zelf actief bewijs te verzamelen van de (oorzaak van) de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit is met name het geval als de verzekeraar de arbeidsongeschiktheid richting de werknemer zélf in die eerste twee jaar niet ter discussie stelt. De werknemer zelf heeft immers ook een letselschadezaak met de aansprakelijke verzekeraar lopen in verband met zijn of haar persoonlijke schade.
  2. Het is zeer onwenselijk als de werkgever zich in die eerste twee jaren na ziekte van een werknemer als gevolg van een ongeval moet gaan bemoeien met het schaderegelingsproces om zijn of haar eigen rechten zeker te stellen. Daardoor zou de arbeidsverhouding (en het vertrouwen tussen werknemer en werkgever) zwaar onder druk kunnen komen te staan, hetgeen re-integratie van de werknemer niet ten goede zal komen.
  3. In letselschadezaken richten aansprakelijke verzekeraars zich gedurende de eerste twee jaren na het ongeval bij voorkeur op het herstel van de werknemer met als doel om de kans op een succesvolle re-integratie te vergroten. In deze fase wordt (bijna) nooit van de werknemer verlangd dat deze onafhankelijke deskundigenoordelen aandraagt om te bewijzen dat er sprake is van zodanige beperkingen dat hij of zij hierdoor het werk niet kan hervatten. Gevolg hiervan is dat bewijs van arbeidsongeschiktheid vaak niet voor handen is in de zaak van de werkgever tegen de verzekeraar.
  4. Het feit dat werkgevers gedurende de eerste twee jaar het loon doorbetalen is in het belang van de aansprakelijke verzekeraar. De kans op een succesvolle re-integratie wordt daarmee immers vergroot.
  5. In letselschadezaken wordt in de regel door partijen, alvorens de schade definitief te regelen, afgewacht tot het moment waarop de medische eindsituatie is ingetreden. De aansprakelijke verzekeraar kan pas van de benadeelde nadere onderbouwing verlangen over de aard en ernst van de klachten en/of beperkingen en het causaal verband als er van (verder) herstel van de klachten geen sprake is en er dus toekomstige schade gevorderd zal worden. Hierbij moet voor de vordering van de werkgever worden aangesloten.

Focus op re-integratie

De rechtbank geeft hiermee aan dat voor de onderbouwing van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer niet heel veel van u als werkgever mag worden verwacht. De focus moet liggen op een succesvolle re-integratie van uw werknemer en niet op mogelijke toekomstige geschilpunten met de verzekeraar. M.b.t. de schaderegeling neemt u een terughoudende positie in.

Vragen over arbeidsongeschikte werknemer als gevolg van een ongeval

Is uw werknemer arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeval en lijdt u schade? Heeft u vragen over of hulp nodig bij het verhaal van het door u doorbetaalde loon, neem dan contact op met één van onze letselschadeadvocaten.