Causaal verband bij letselschade

Blog

Schenkeveld Advocaten - whiplash

Als u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval heeft u de term “causaal verband” vast wel eens voorbij zien komen. Maar wat betekent deze term eigenlijk? Waarom is hij zo belangrijk? En hoe voorkomt u – voor zover mogelijk – discussie over het causaal verband?

Causaal verband

Bij de beoordeling van het causaal verband wordt in letselschadezaken gekeken naar het verband tussen het ongeval en de schade. Daarbij wordt beoordeeld of de klachten van het slachtoffer het gevolg zijn van het ongeval. Dit is van belang omdat de aansprakelijke partij alleen díe schade moet vergoeden die in verband staat tot het ongeval.

Het is overigens aan het slachtoffer om te bewijzen dat zijn/haar klachten het gevolg zijn van het ongeval en dat de daaruit voortvloeiende schade dus moet worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Causaal verband: voer voor discussie

Het voorgaande lijkt vanzelfsprekend: waarom zou de aansprakelijke partij moeten betalen voor méér dan hetgeen waarvoor hij verantwoordelijk is? Helaas blijkt het causaal verband in de praktijk regelmatig voer voor discussie.

Met name in whiplashzaken is het causaal verband tussen de klachten en het ongeval vaak een pijnpunt. De oorzaak hiervan is dat de klachten die behoren bij een whiplash niet-objectiveerbaar zijn. Dit houdt in dat deze klachten niet medisch aantoonbaar zijn. Ze zijn bijvoorbeeld niet waarneembaar op een scan of op röntgenfoto’s. Hierdoor is het lastig te beoordelen wat de oorzaak van de klachten is. In de praktijk stelt de aansprakelijke partij dan ook vaak dat de klachten niet het gevolg zijn van het ongeval en dat er een andere reden aan ten grondslag ligt.

Het slachtoffer zal het causaal verband dan als volgt moeten bewijzen:

  1. De klachten moeten plausibel zijn (reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven).
  2. De klachten bestonden vóór het ongeval niet.
  3. Een alternatieve verklaring voor het ontstaan en voortduren van die klachten ontbreekt.

Voorbeeld van een discussie over causaal verband bij whiplash

Als gevolg van een ongeval op 28 augustus 2007 ervoer het slachtoffer klachten aan de nek- en schoudergordel, hoofdpijn, geheugen- en concentratieproblematiek, vermoeidheidsklachten en woordvindingsproblemen. Voorafgaand aan het ongeval was het slachtoffer herstellende van een verkeerd gezette ruggenprik (medio 2006). Als gevolg hiervan had het slachtoffer lage rugklachten, hoofdpijn en vermoeidheidsklachten.

In deze zaak werden verschillende deskundigen benoemd, die oordeelden dat de klachten te relateren waren aan het ongeval. Desalniettemin bleef de aansprakelijke partij van oordeel dat er geen causaal verband bestond tussen de klachten en het ongeval. Ook de rechtbank was van mening dat de geraadpleegde deskundigen de gevolgen van de verkeerd gezette ruggenprik onvoldoende hadden meegewogen. Het slachtoffer ging in hoger beroep.

Het Hof beoordeelde de zaak anders en stelde dat de klachten wel degelijk het gevolg waren van het ongeval:

“4.9.
Het hof concludeert dat in alle medische stukken sinds het ongeval klachten worden genoemd die steeds weer terugkeren, zodat sprake is van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, zodat kan worden gesproken van een plausibel klachtenpatroon.

(…)

4.27
Zoals het hof hiervoor heeft overwogen (r.o. 4.9) is sprake van een plausibel klachtenpatroon. De klachten van de nek en schoudergordel, geheugen- en concentratiezwakte en woordvindingsproblemen bestonden niet voor het ongeval van
28 augustus 2007. Van de lage rugpijn, die een gevolg was van de verkeerd gezette ruggenprik in 2006, is geen sprake meer, zo blijkt uit het rapport van dr. [I] . En de hoofdpijn en vermoeidheidsklachten die [appellante] sinds het ongeval ervaart, zijn van een andere aard dan de klachten die zij na de ruggenprik ervoer, zo blijkt uit de rapportage van prof. [D].

4.28.
Het hof acht het causaal verband tussen de klachten en beperkingen en het ongeval van 28 augustus 2007 geleverd (…).”

Tips om discussie over causaal verband te voorkomen

Hoe voorkomt u (voor zover mogelijk) discussie over het causaal verband in een whiplashzaak?

  • Beschrijf u klachten zorgvuldig en herhaal ze consequent.
  • Houd bij welke specialisten/behandelaars u heeft gezien.
  • Heb een lange adem! Het afwikkelen van whiplash-zaken kan (hoe frustrerend ook) met veel discussie gepaard gaan en kan erg lang duren.

Vragen over causaal verband bij letselschade?

Letselschadezaken waarin wordt gediscussieerd over het causaal verband zijn geen gemakkelijke zaken. Het zijn vaak juridisch-technische discussies. Het is dan ook verstandig om een advocaat in te schakelen om u hierin bij te staan. In letselschadezaken wordt de advocaat meestal betaald door de aansprakelijke partij, u heeft hier dus geen kosten aan! Neem contact op met onze letselschade advocaten.