Wie heeft de auteursrechten op een broncode?

Blog

Schenkeveld Advocaten - broncode

Stel, u laat software ontwikkelen. En nu wilt u de markt op. Maar u maakte in de overeenkomst met de ontwikkelaar geen afspraken over de auteursrechten. Bij wie liggen die auteursrechten dan? Bij u, het bedrijf dat de software voor u heeft ontwikkeld of de betreffende programmeur?

Auteursrecht broncode

Er rusten auteursrechten op de broncode van software als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de software een eigen en oorspronkelijk karakter hebben, de persoonlijke stempel van de maker dragen en moet het resultaat zintuiglijk waarneembaar zijn. Ook mag de software niet alleen van technische of functionele aard zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan, en dat is bij software al snel zo, ontstaat het auteursrecht automatisch (van rechtswege). Het hoeft dus niet te worden aangevraagd of geregistreerd.

Wie heeft de auteursrechten op een broncode?

Als u er niets over afspreekt, geldt de hoofdregel uit de Auteurswet. Dan komen in beginsel de auteursrechten toe aan de feitelijke maker van de software. In voornoemd geval is dat de programmeur, of als deze bij de ontwikkelaar in loondienst is, de ontwikkelaar. Werken er meerdere partijen samen aan de totstandkoming van de software? Dan rusten de auteursrechten bij deze partijen gezamenlijk. Stel, in genoemd voorbeeld wordt de software ontwikkeld door een programmeur die in loondienst is bij de ontwikkelaar en een door de ontwikkelaar ingehuurde freelancer. Dan berusten de auteursrechten bij de ontwikkelaar en de freelancer gezamenlijk.

Vaak wordt gedacht dat als software in opdracht wordt gemaakt, de auteursrechten toekomen aan de opdrachtgever. Want de opdrachtgever heeft er immers voor betaald. Maar die aanname is niet juist.

Wat betekent dat?

Het voorgaande betekent dat de software niet in de markt mag worden gezet zonder toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht. Sterker nog, deze rechthebbende(n) mag/mogen dat zelf wel, zonder uw toestemming! Onder omstandigheden kan er sprake zijn van een impliciete licentie voor bepaald gebruik maar dat dient per zaak te worden bekeken.

Het is dus van belang dat u in de overeenkomst duidelijke afspraken maakt over de auteursrechten. Zo kunt u met de ontwikkelaar afspreken dat de volledige auteursrechten aan u worden overgedragen. Als de software speciaal voor u is ontwikkeld, is dit meestal de aangewezen weg. Let op: deze overdracht moet wel schriftelijk gebeuren. Vaak echter is er gebruik gemaakt van standaardsoftware van derden. De overeenkomst moet daarop worden afgestemd.

Is er sprake van alleen standaardsoftware? Dan kunt u ook een licentieovereenkomst sluiten. In dat geval blijven de auteursrechten bij de ontwikkelaar, maar mag u de software gebruiken. Ook bij een licentie is het verstandig deze schriftelijk overeen te komen.

Denk ook aan een escrow agreement

Overigens is het belangrijk om niet alleen de auteursrechten goed te regelen, maar ook de macht te verkrijgen over de broncode zelf en/of een zogenaamde ‘escrow agreement’ te sluiten. Een escrow agreement is een overeenkomst tussen uzelf, de ontwikkelaar en een escrow-agent, waarin wordt afgesproken dat de ontwikkelaar de broncode in bewaring geeft bij de escrow-agent. Komt de ontwikkelaar in grote problemen of gaat hij failliet? Dan krijgt u een kopie van de broncode met het recht om deze voor continuïteitsdoeleinden te gebruiken. Daardoor komt uw bedrijfsvoering niet in gevaar op het moment dat de ontwikkelaar in grote problemen komt of failliet gaat. Bij maatwerk is het verstandig het onbeperkte gebruik van de broncode zeker te stellen.

Uiteraard is het dan ook zaak om goed op te letten met wie u de escrow agreement sluit als u die sluit. Dit moet uiteraard wel de rechthebbende op de auteursrechten zijn en de escrow agent moet een onafhankelijke derde zijn.

Vragen?

Heeft u hier een vraag over? Behoefte aan advies? Of wilt u een overeenkomst door ons laten opstellen of controleren? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten IE-recht. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen.