Onze Advocaten

Annette Mak

Gespecialiseerd in:

Agrarisch recht (Agri law), Corona – juridische helpdesk, Hippisch recht (Equine law), Intellectueel eigendom, Mededinging, Sportrecht

Annette Mak is met genoegen afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Zij heeft een aanvullende postdoctorale opleiding (LL.M) gevolgd aan de Columbia University in New York en is toegelaten tot de New York Bar. Zij is gespecialiseerd in het recht van de intellectuele eigendom. Annette procedeert niet alleen in Nederland over octrooien, merken en modellen maar heeft ook veel ervaring met Amerikaanse procedures en procedures bij het OHIM en het Europese Hof. In de nationale en internationale transactiepraktijk is zij in staat overeenkomsten te maken en te begeleiden die nationaal en internationaal acceptabel zijn. Door haar grote netwerk en ruime ervaring is zij uitstekend in staat multinationale rechtszaken te leiden en deel uit te maken van internationale teams van advocaten. Zij is werkzaam geweest bij de Brauw Blackstone Westbroek en een aantal andere grote kantoren. Naast haar praktijk op het gebied van de intellectuele eigendom is zij voorzitter van de secties agrarisch recht en hippisch recht. Zij is zeer sportief, heeft zelf een paard, neemt deel aan wedstrijden en is actief bij de organisatie van diverse hippische evenementen.

Zij houdt zich met name bezig met:

 • Nationale en multinationale processen op het gebied van de intellectuele eigendom zoals verbodsvorderingen maar ook onrechtmatige opzeggingen van licentieovereenkomsten e.d.
 • Het voeren van complexe processen waarin techniek – waaronder de toepassing van NEN normen en Europese richtlijnen – een belangrijke rol speelt.
 • Het assisteren bij het opzetten van licentieprogramma’s en maken van de daarbij behorende overeenkomsten.
 • Het adviseren op het gebied van kansspelen en het procederen daarover.
 • Het voeren van oppositieprocedures en nietigheidsacties bij het BOIP, OHIM en het Europese Hof.
 • Het begeleiden van complexe registratieprocedures van merken en modellen.
 • Het maken van sponsor- en endorsement-contracten en procederen daarover.
 • Het adviseren over reclamecampagnes en de juridische coördinatie daarvan.
 •  Internationale koopovereenkomsten van paarden.
 •  Het voeren van procedures over conflicten bij de aankoop van paarden.
 •  Het adviseren van organisatoren van hippische evenementen over contracten, aansprakelijkheden en verzekeringen.

Lidmaatschap:

 • Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA)

Annette Mak graduated with merit from the University of Utrecht. She has completed an additional postgraduate course (LL.M) at Columbia University in New York and has been admitted to the New York Bar. She specialises in intellectual property law. Annette not only litigates in the Netherlands on patents, trademarks and designs, but also has extensive experience with American proceedings and proceedings before the OHIM and the European Court. In the national and international transaction practice, she is able to make and supervise agreements that are nationally and internationally acceptable. Thanks to her large network and extensive experience, she is in an excellent position to lead multinational lawsuits and to be part of international teams of lawyers. She has worked for de Brauw Blackstone Westbroek and a number of other large firms. In addition to her practice in the field of intellectual property, she is chairman of the agricultural law and equestrian law departments. She is very sporty, rides her own horse, participates in competitions and is active in the organisation of various equestrian events.

She is particularly concerned with:

- National and multinational processes in the field of intellectual property such as injunctions but also unlawful denunciation of licence agreements etc.
- Conducting complex processes in which technology - including the application of NEN standards and European directives - plays an important role.
- Assisting in setting up licensing programs and making the corresponding agreements.
- Advising on and litigating in the field of games of chance.
- Conducting opposition proceedings and revocation actions before BOIP, OHIM and the European Court.
- Supervising complex trademark and design registration procedures.
- Drawing up and litigating on sponsorship and endorsement contracts.
- Advising on advertising campaigns and their legal coordination.
- International horse purchase agreements.
- Litigating on conflicts in the purchase of horses.
- Advising the organisers of equestrian events on contracts, liabilities and insurances.

Membership:

- Intellectual Property  Litigation Lawyers Association (VIEPA)